Nieuws 2020

ABT stelt Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions op

In opdracht van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABT een protocol opgesteld, bedoeld als handleiding voor eigenaren van stadions voor betaald voetbal voor de borging van een constructief veilig stadion. Het protocol is samengesteld in afstemming met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, KNVB, VBWTN/Cobc, TIS en stadioneigenaren en werd eind juni online gepubliceerd.

Leidraden 2.0 gepresenteerd voor Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw

Op donderdag 2 juli zijn de leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw gepresenteerd. Tijdens een webinar in de ochtend werden de leidraden symbolisch overhandigd aan Edwin van der Wel van Rijkswaterstaat, voorzitter van de Regieraad van Platform CB'23.

Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en geactualiseerde webtool voorzien op 1 augustus 2020

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingen. Daarnaast wordt gewerkt aan de actualisatie van de webtool. De publicatie van het wijzigingsblad en de geactualiseerde webtool staat, in afstemming met het Ministerie van BZK, nu gepland op 1 augustus 2020. In eerdere berichtgeving is aangegeven dat de publicatie op 1 juli 2020 was voorzien.

Beantwoording Kamervragen over gevolgen nieuwe geluidsregels voor woningbouw

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Nieuwe geluidsregels zetten streep door bouw 380.000 huizen’.

NTA 8800; software, opname protocollen en FAQ

Een informatiebericht met betrekking tot de invoering van de NTA 8800.

Onderzoek naar bouwkundige brandveilgheid

Een enthousiaste groep studenten Technische Bedrijfskunde doet een marktonderzoek voor Brandveilig Bouwen Nederland (BBN). Met uw deelname kan het niveau van bouwkundige brandveiligheid op een hoger niveau worden gebracht. De enquête vraagt 5 min van uw tijd:

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit juni 2020

De afgelopen maanden is het stil geweest. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd. Het Urgenda-vonnis heeft geleid tot een reeks maatregelen in de Gebouwde Omgeving waarover u meer kan lezen in deze nieuwsbrief. En ook kunt u lezen over het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de bouw en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Verder in deze editie: loden leidingen, de openstelling van de Regeling Renovatieversneller, Buyer groups Circulair Bouwen, het Rapport Circulaire Woningbouw, klimaat-adaptief bouwen, Europese richtlijn bouwproducten en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Commentaar op ontwerp wijzigingsblad NPR Aardbevingen mogelijk

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Het ontwerp wijzigingsblad is nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op het ontwerp wijzigingsblad. Aanmelden voor een toelichtend webinar is ook mogelijk.

Onderzoeksplicht voor Breedplaatvloeren gebouwen met gevolklasse III

De onderzoeksplicht breedplaatvloeren is nu formeel een feit. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant nr 21238 24 april jl.

Brandweer Nederland publiceert ‘Advies over laadvoorzieningen in parkeergarages’

Brandweer Nederland heeft een advies voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages opgesteld met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages.

Advies klassenindeling energielabel op basis van NTA 8800 voor woningen en utiliteitsgebouwen

In 2021 wordt een nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 voor de energieprestatie van gebouwen ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor het energielabel van gebouwen. INNAX Bouwkundig adviseurs heeft onderzocht hoe de klassenindeling van de energielabels voor woningen er uit kan komen te zien. W/E adviseurs heeft eenzelfde onderzoek uitgevoerd voor utiliteitsgebouwen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op basis van de eindrapporten van INNAX Bouwkundig adviseurs en W/E adviseurs een advies opgesteld over de te kiezen klassenindeling van het energielabel.

Beantwoording Kamervragen over het bollenvloerdossier

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bollenvloerdossier, met name de onderzoeksverplichting voor gebouweigenaren.

Informatieplicht energiebesparing Bal in consultatie

Woensdag 22 april 2020 is de invoeging van de Informatieplicht in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in consultatie gegaan. Er kan tot 20 mei 2020 gereageerd worden op de voorgestelde regeling.

Publicatie NTA 8800:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’

In afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert NEN een nieuwe versie van NTA 8800. NTA 8800:2020 wordt gepubliceerd op het moment dat geattesteerde software beschikbaar is voor de markt. NTA 8800:2020 wordt aangewezen in de bouwregelgeving en treedt in werking op 1 januari 2021.

Aanbieding rapport 'Onderzoek brand Grenfell Tower'

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) over het Engelse onderzoeksrapport over de brand bij de Londense Grenfell Tower.