Documenten 2006

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

De Handreiking borging brandveiligheid unitbouw is opgesteld ten behoeve van gemeenten, unitbouwers, eigenaren en gebruikers om hen te attenderen op de specifieke aandachtspunten en, meer in algemene zin, op het belang van goede naleving van de brandveiligheidregelgeving bij deze unitbouwcomplexen.

Tips Brandveiligheid bij evenementen in (sport)hallen

De VROM-Inspectie Noord-West heeft een kleinschalig project uitgevoerd naar de brandveiligheid in (sport)hallen bij tijdelijke evenementen. Bevindingen van het onderzoek zijn dat tijdelijke evenementen veelvuldig plaatsvinden in (sport)hallen. Bij deze evenementen worden vaak brandonveilige situaties aangetroffen. Dat betekent dat vluchtwegen versperd zijn, vluchtdeuren gesloten, onvoldoende blusmiddelen, etc. In het algemeen kan gesteld worden dat gemeenten onvoldoende aandacht besteden aan de brandveiligheid van tijdelijke evenementen in (sport)hallen, terwijl de gemeenten het bevoegd gezag zijn in deze. Daarom heeft de VROM-Inspectie een signaal afgegeven aan de VNG en de NVBR om de brandveiligheid te verbeteren. In samenwerking met deze twee partijen is een lijst met tips voor gemeenten opgesteld over hoe te handelen bij de vergunningverlening bij tijdelijke evenementen.