Impactanalyse

In de presentatie over de impactanalyse staan de aanpak en de resultaten van de werkgroep private kwaliteitsborging van de VBWTN centraal om inzicht te krijgen in de gevolgen van invoering van gevolgklasse 1. De gevolgen concentreren zich daarbij op de uren en leges. De deelnemers aan de werkgroep hebben aan de hand van een eenvoudig model hun werkaanbod voor aanvragen (ver)bouwen in bouwwerkcategorieën ingedeeld. Vervolgens hebben zij per categorie de volgende gegevens op een rij gezet: aantal aanvragen op jaarbasis, percentage dat valt onder gevolgklasse 1, gemiddelde normuren voor behandeling en toezicht per aanvraag en de uren Bouwbesluit voor behandeling en toezicht per aanvraag. Op basis van deze gegevens heeft een doorrekening plaatsgevonden. Hieruit komt naar voren dat invoering van gevolgklasse 1 in zijn totaliteit leidt tot een verminderde inzet voor behandeling en toezicht van 11 tot 33% (gemiddeld 20%). Het percentage verschilt per gemeente. Een viertal factoren lijkt hierop van invloed te zijn, namelijk de rol die de gemeente inneemt, het type gemeente i.c. samenstelling van het werkaanbod, een eventuele ontwikkelopgave van een gemeente en de aanwezigheid van specialisten op het gebied van het Bouwbesluit. Deze factoren lijken in combinatie met elkaar het verhaal achter de genoemde percentages te vertellen. Voor invoering van de eerste fase van gevolgklasse 1 lopen de percentages uiteen van 6 tot 27% (gemiddeld 14%). De eerste resultaten ten aanzien van de leges laten zien dat invoering van de eerste fase van gevolgklasse 1 voor menig gemeente de nodige financiële consequenties zal hebben: het aandeel dossiers voor nieuwbouw en seriematige verbouw van woningen varieert van 5 tot 20% in het werkaanbod, terwijl hun bijdrage aan de legesomzet varieert van 25 tot 90%. Het financiële vraagstuk is dan ook de uitdaging voor de komende periode: hoe worden de gevolgen van de private kwaliteitsborging verrekent richting de gemeenten en wat wordt de toekomstige financieringswijze voor de activiteit (ver)bouwen.

 

67 kB | PDF Toelichting impactanalyse

299 KB | Excel Model uitwerkig impact PKB voor CC1

 

Noot van de redactie: het kan zijn dat het niet mogelijk is om het model te openen. Stuur dan even een mail naar Info@bwtinfo.nl en wij zenden het model per mail toe.

16-04-2015