Reactie vereniging BWT op consultatieversie AMvB's Omgevingswet

Tot 16 september kon er worden gereageerd op de consultatieversie van de de vier AMvB's onder de Omgevingswet. Ook de Vereniging BWT Nederland heeft een reactie ingezonden op het Besluit Bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving.

De meeste gemeenten hebben afzonderlijk of via de VNG gereageerd op de AMvB's. Als vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland hebben we ons beperkt tot een reactie op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). 

De reactie op het Bbl is stevig te noemen waarbij er drie kernpunten zijn beschreven. Het afschaffen van de bruikbaarheidseisen, de onduidelijkheid over de reikwijdte van de maatwerkvoorschriften en het nog steeds ingewikkelde onderwerp 'rechtens verkregen niveau' met name in relatie tot de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarnaast zijn er zorgpunten over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en het schrappen van de eisen voor het bouwveiligheidsplan. De constructeurs van het COBc hebben daarnaast nog een uitgebreide reactie op het constructieve deel in het Bbl opgesteld.

De reactie op het Bkl is vooral een reactie op het ontbreken van de voor het BWT relevante onderwerpen. De aspecten in de AMvB die gaan over vergunningplicht en vergunningvrij en over de afwijkactiviteiten zijn nog niet ingevuld, en zullen pas later via invoeringswet en invoeringsbesluit duidelijk worden. Naar de mening van de Vereniging ontbreekt het daarnaast in het Bkl aan een zelfstandige waardering van de gebouwde leefomgeving. 

De vereniging BWT heeft niet gereageerd op het Omgevingsbesluit en op het Besluit activiteiten leefomgeving. Opmerkingen over deze AMvB's zullen in een integrale reactie worden opgenomen richting de Tweede Kamer. Dit wordt gedaan omdat gelijktijdig aan de consultatie ook de AMvB's in voorhang aan de Eerste en Tweede Kamer zijn aangeboden en we ons afvragen of de reacties op de consultatie hierdoor wel het beoogde doel bereikt. Er is dan ook zorg dat tijdsdruk momenteel boven kwaliteit en zorgvuldigheid wordt gesteld. 

Wij willen de werkgroepleden hartelijk bedanken voor hun inbreng tijdens de zomerperiode om deze reactie op te stellen, en hopen dat hun werk vruchten afwerpt.

Reactie Besluit bouwwerken leefomgeving VBWTN

Reactie Besluit kwaliteit leefomgeving VBWTN

19-09-2016

Auteur: vbwtn

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet