Nieuws 2020

Nieuwe NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische Afspraak NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ vormt de basis aan de hand waarvan de energieprestatie van een gebouw kan worden bepaald. NTA 8800:2020+A1:2020 is nu beschikbaar.

Geluidseis buitenunits uitgesteld

De geluidseis voor buitenunits van warmtepompen en airco’s is uitgesteld tot 1 april 2021. Eigenlijk zou deze eis gelijktijdig met de BENG-eisen worden ingevoerd, op 1 januari 2021.

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit december 2020

Het jaar is alweer bijna voorbij. Wie had er een jaar geleden kunnen bedenken dat we zo’n 75% van het jaar niet meer vanaf kantoor, maar vanuit huis de energietransitie in de gebouwde omgeving zouden faciliteren? Toch is er veel bereikt. In deze laatste nieuwsbrief van 2020 lezen jullie over het convenant koopketen en het aangepaste energielabel. Daarnaast komt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan bod, het nieuwe wettelijke stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, de update van de webpagina over de transitievisie warmte, de nieuwe regeling voor ventilatie in schoolgebouwen, de door de EU aangekondigde renovatiegolf en de tweede editie van het Congres Aardgasvrije Wijken. Ook 2021 wordt met de verkiezingen in maart en de kabinetsformatie weer een uitdagend jaar. Uiteraard blijven we jullie ook in het nieuwe jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Bouwen en Energie. Voor nu: fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst! Verduurzamen van koopwoningen Update transitievisie warmte op aardgasvrijewijken.nl Aantal incidenten met koolmonoxide omlaag met het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties Nieuw energielabel voor gebouwen per 1 januari 2021 Nieuwe regeling voor verbeteren ventilatie in schoolgebouwen Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Europese Unie zet in op renovatiegolf Congres Aardgasvrije Wijken op 4 maart 2021 Rectificatie: Ventilatie van gebouwen en COVID-19 Terugkijken

Nieuw energielabel voor gebouwen per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de methode hoe dit wordt bepaald verandert. Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen, zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. Daarmee komt de methodiek van het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) te vervalle

BENG-eisen treden van 1 januari 2021 in werking

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari aanstaande, is duidelijk geworden dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na 1 januari 2021 niet kunnen uitvoeren. Om de EP-adviesmarkt al op korte termijn zo sterk mogelijk te maken, is een overgangsregeling in het leven geroepen. Tot 1 juli 2021 geldt dat personen die nog in het traject zitten om vakbekwaam EP-adviseur te worden in bepaalde situaties toch een opname mogen doen als zij aantoonbaar vakbekwaam zijn. Zo zijn er straks voldoende adviseurs om het werk aan te kunnen.

BENG kennissessies stedenbouwkundige en bouwplantoetsers

oor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Begin 2021 organiseert RVO verschillende kennissessies, specifiek gericht op stedenbouwkundigen en bouwplantoetsers.

Nieuwe energieprestatieberekeningen NTA 8800 bij een Omgevingsvergunning

Op 1 januari treden de nieuwe regels in werking over de energieprestatie. Vanaf dat moment zal een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd met een energieprestatieberekening die is opgesteld door een BRL9500 gecertificeerd bedrijf en waarbij de berekening volgens BRL9501geattesteerde software is berekend.

Onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen geactualiseerd

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische Afspraak NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ vormt de basis aan de hand waarvan de energieprestatie van een gebouw kan worden bepaald. Vanaf 1 januari 2021 zijn de geactualiseerde onderdelen van het Stelsel EPG beschikbaar.

Voorbeelden Lay-out en toetsing energielabels per 1 januari 2021

In dit artikel met informatie over de NTA 8800 vindt u twee voorbeelden van de lay-out van de energielabels per 1 januari 2021. U ziet onderaan dit artikel bijlagen: één is voor woningbouw en één is voor utiliteitsbouw. In onderstaande toelichting leest u welke gegevens er in de energielabeldocumenten staan en hoe het document is opgebouwd voor woningen en voor utiliteitsbouw. Daarnaast zijn 17 november diverse besluiten gepubliceerd in verband met de aanpassing van de energieprestatiemethodiek van gebouwen en de inijking van energielabels in de Staatscourant (2020, 454).

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit November 2020

Het zomerreces lijkt nog maar net voorbij, maar we werken alweer toe naar het einde van het jaar bij de Directie Bouwen & Energie. De najaarsdrukte is in volle gang en 'het einde van het jaar' komt snel dichterbij. Ook de afgelopen maanden is er weer veel werk verzet waarover u kunt lezen in deze nieuwsbrief waaronder ventilatie in gebouwen in verband met COVID-19, de tweede tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed. Selectie 2e ronde proeftuinen aardgasvrij bekend! Reflectie Klimaatakkoord door voorzitter Maarten van Poelgeest Tussentijdse evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken Ventilatie van gebouwen en COVID-19 Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed krijgt vorm Scherpere milieuprestatie-eis woningen in 2021 Terugblik op succesvol webinar ‘Bewonersinitiatieven in de energietransitie’ Milieu-effecten van recycling en hergebruik in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken City Deal openbare ruimte TloKB gaat de fase van kwartiermaken in Meld je aan voor Webinar Communicatieforum CE markering 11 november 2020!

Wijzigingsregeling ‘inijking energielabels’ gepubliceerd

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren, kondigde in haar brief van 20 oktober (32 847 nr. 686) al aan de resterende regelgeving voor de nieuwe energielabelsystematiek op korte termijn te publiceren

DGMR BINK Kennisweek 2020

In de week van maandag 9 november t/m 13 november wordt de DGMR BINK Kennisweek georganiseerd. In plaats van de gebruikelijke jaarlijkse DGMR BINK kennisdag worden er in die week dagelijks, tussen 14:00 uur en 16:00 uur, online kennissessies gegeven door adviseurs en specialisten. De interessante sessies voor BWT-ers gaan over Brandveiligheid, Energiezuinigheid (BENG) en Oververhitting (TO juli).

Webinar Energieprestatie 2.0 NTA 8800

Op 13 oktober is het webinar "Energieprestatie 2.0" door NEN uitgezonden. Dit webinar over de NTA 8800 en het nieuwe energielabel met diverse sprekers kan nu hier worden teruggekeken.

Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

De opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving gaat vernieuwd door in digitale vorm, met de toevoeging van vier kersverse verdiepingsmodules. In dit artikel vertellen we je meer over de nieuwe aanwinsten en wat jij eruit kunt halen, om oplossingen te vinden in beleid en projecten voor duurzame wijken zonder aardgas.