Nieuws januari 2017

Utrecht ontwikkelt standaard voor toegankelijkheid gebouwen

Bij de oplevering van TivoliVredenburg bleek dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te wensen overliet. Het Utrechts college heeft daarom besloten om te komen tot een Utrechtse Standaard Toegankelijk die nu klaar is.

Programmaplan Aan de slag met de Omgevingswet

Gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en Rijkspartijen werken met elkaar in het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ om van de implementatie van de Omgevingswet een succes te maken. Met elkaar willen wij graag dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de nieuwe wet.

Modernisering energieprestatie gebouwen

Er moet een nieuwe methode komen om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. NEN ontwikkelt die nieuwe methode, samen met andere partijen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De methode om de energieprestatie van gebouwen vast te stellen, moet voldoen aan Europese normen.

Workshop Gemeenten en BIM

Het BIM Loket organiseert op 23 maart een workshop “Gemeenten en BIM”, gericht op management, projectleiders en inhoudelijk medewerkers van gemeenten. BIM draait om integrale samenwerking in de bouw, waarbij het delen van informatie centraal staat.

Regiodagen Vereniging BWT Nederland in een iets ander jasje

Dit jaar zullen de regiodagen van de Vereniging BWT Nederland een iets andere opzet krijgen dan dat u wellicht gewend bent. De ochtenden van de regiodagen blijven zoals altijd speciaal voor de leden van de Vereniging, en dan zal ook het programma specifieke onderwerpen bevatten die het Bouw- en Woningtoezicht aangaan. Dit zijn onderwerpen zoals de laatste stand rond de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de handreiking langer zelfstandig wonen, omgevingsveiligheid, actualiteiten asbest en een aantal andere onderwerpen.

Pas op de plaats met privaat bouwtoezicht in Den Haag

De pilot waarin, vooruitlopend op nieuwe wetgeving, het bouwtoezicht bij private partijen is ondergebracht levert de gemeente Den Haag onvoldoende zekerheid over de bouwkwaliteit. Zolang betrokken private toezichthouders die zekerheid niet bieden houdt de gemeente Den Haag nieuwe aanvragen zoveel mogelijk buiten de pilot. "Als gemeente moeten we kunnen vertrouwen op tijdige en volledige informatie over de bouw. Zonder solide opleverdossiers kunnen we niet ons hand in het vuur steken voor de kwaliteit van het private toezicht binnen de pilot. En dat is wel een absolute noodzaak. Bewoners moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun huis deugdelijk gebouwd is", aldus wethouder Joris Wijsmuller (Wonen, Bouwtoezich

Technische briefing Eerste Kamer over concept-AMvB's Omgevingswet

Op 17 januari 2017 is er een technische briefing geweest over de concept-AMvB's van de Omgevingswet. Hieronder staan de presentaties die hiervoor zijn gebruikt.

Stevige behandeling Wet kwaliteitsborging eindigde abrupt en gaat over twee weken verder

De publieke tribune van de plenaire zaak van de Tweede Kamer was goed gevuld met de vertegenwoordigers van alle partijen die te maken hebben met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Waar ieder zo goed mogelijk wat aantekeningen probeerde te maken over wat er beneden werd gezegd. Beneden waren 6 van de 150 stoelen bezet met fractievertegenwoordigers van de VVD, PvdA, CDA, SP, PVV, D66 en de SGP. Hierbij een kort en zeker niet compleet verslag van het debat in eerste termijn.

Mailing Omgevingsloket online 19 januari 2017

Inhoud Nieuwe versie Omgevingsloket online Wijzigingen in pdf-formulier bij particuliere gegevens

Plenaire behandeling Wkb op 18 januari 2017 - update

De Tweede Kamer heeft de plenaire behandeling van de Wet kwaliteitsborging gepland op woensdagmiddag 18 januari 2017. De Tweede Kamer trekt er de hele middag voor uit: 13.50 – 19.15. De behandeling is in de plenaire zaal en open voor publiek. Zie de website van de Tweede Kamer voor meer informatie.

Energierenovaties mogelijk maken door aanbouw en uitbouw

Het OTB, onderzoeksafdeling van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, is begonnen met een driejarig Europees project, met de fraaie naam ABRACADABRA (www.abracadabra-project.eu), dat beoogt het verdienmodel van nulenergie-renovaties te versterken door volumevergroting van het vastgoed (denk aan optoppen en aanbouwen). Onderdeel van het project zijn bijeenkomsten met lokale en nationale stakeholders: koepelorganisaties, gemeenten, partijen die van plan zijn om dergelijke renovatieprojecten uit te voeren, plus partijen die dergelijke projecten ondersteunen, zoals architecten en financiers.

Sneak Preview gebiedstransformatie

We zijn er trots op de dat de 4e leergang van de NRP Academie nu draait en dat er reeds 65 cursisten zijn met het certificaat van de renovatie- en transformatieprofessional. In september starten we met de 5e leergang. Ben jij geïnteresseerd? Dan kan je gratis kennismaken met de NRP Academie en wel tijdens de Sneak Preview op dinsdag 14 maart 2017 van 13.30-17.00 uur.

Gebruikmaken van LAVS: wat moet u doen

Informatie over het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Met het LAVS worden gegevens vanaf identificatie tot aan het transport en de stort van asbest

Nieuwsbrief 16 januari 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 16 januari 2017 verzonden

Informatieblad Digitaal Stelsel Omgevingswet

Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet en waar is het op gericht?

Bouwen wordt in de basis vergunningvrij

In de invoeringswet Omgevingswet is bouwen in artikel 5.1 aangepast van vergunningplichtig tenzij vergunningvrij naar vergunningvrij tenzij vergunningplichtig. Is dit een kleine aanpassing met grote gevolgen?

Hoofdpunten Consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet

Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet verschenen. Daarmee is de totstandkoming van een nieuw omgevingsrechtelijk regime een belangrijkste stap verder gekomen. In dit bericht bespreek ik in vogelvlucht de inhoud en strekking van de Invoeringswet omgevingswet. Voor een compleet overzicht van de stand van zaken en de parlementaire geschiedenis verwijs ik u graag naar www.pgomgevingswet.nl.

Plenaire behandeling Wkb op 18 januari 2017

De Tweede Kamer heeft de plenaire behandeling van de Wet kwaliteitsborging gepland op woensdagmiddag 18 januari 2017. De Tweede Kamer trekt er de hele middag voor uit: 13.50 – 19.15. De behandeling is in de plenaire zaal en open voor publiek. Zie de website van de Tweede Kamer voor meer informatie.

Nieuwsmail 48 - januari 2017

Het laatste nieuws over de Omgevingswet met praktijkvoorbeelden en wetenswaardigheden.

Jongste editie NEN 1010 van kracht bij Bouwbesluit

Op de valreep van 2016 werd de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 - inclusief de aanvullingen van 2016 - definitief van kracht bij het Bouwbesluit van 2012

Legeskorting 2017 omgevingsvergunning bouwen

Onderstaand treft u de gemeenten aan die legeskorting geven voor de omgevingsvergunning bouwen indien het plan wordt ingediend voorzien van een rapport op basis van de BRL 5019, BRL 5006 en de bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 van Wkb. Verder zijn er reeds gemeenten die een voorschot nemen op de komende wetgeving Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zij geven korting als het bouwwerk valt binnen Gevolgklasse 1.

Omgevingsloket niet beschikbaar op maandag 16 januari 2017

Op maandag 16 januari wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst. Het Omgevingsloket is die dag naar verwachting tot 18.00 uur niet beschikbaar. De nieuwe versie bevat een aantal wijzigingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het bevoegd gezag. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op de website.

Internetconsultatie invoering Omgevingswet van start

De internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet is gestart. Deze Invoeringswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet met een aantal essentiële onderdelen aan, zoals één nieuwe regeling voor planschade die huidige regelingen voor planschade en nadeelcompensatie vervangt. De internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017