Asbestverbod daken: laat Rijk samen met gemeenten optrekken

Als het aan het Rijk ligt, is vanaf 2024 asbest op daken verboden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de handhaving hiervan. De VNG steunt het verbod, maar we zetten - met de Vereniging Eigen Huis - vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid ervan.

De sanering van alle asbestdaken in Nederland is een enorme opgave. We vragen het Rijk om samen met gemeenten op te trekken en belemmeringen weg te nemen. Gemeenten bieden aan om de sanering per wijk of straat te coördineren en tegelijk de bezitters van asbestdaken te ontzorgen door gebruik te maken van de al bestaande energieloketten.

Knelpunten

De VNG neemt 4 oktober deel aan een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over het asbestverbod op daken. We vragen daar aandacht voor de volgende knelpunten:

  • Handhaving: een asbestverbod op daken vraagt om handhaving bij overtreding. Gemeenten en hun omgevingsdiensten moeten dit gaan doen. Dit houdt in dat zij miljoenen (corporatie)woningen en bedrijfsgebouwen moet gaan inspecteren en handhaven. Dit betekent een enorme aanslag op de handhavingscapaciteit en is in feite ondoenlijk.
  • Financiering: enkel het verbod op zich zal er niet voor zorgen dat de opgave gehaald wordt. De geboden subsidie biedt op de totale kosten ook geen serieuze prikkel. Een lening met lage rente uit een landelijk fonds zou kunnen helpen.
  • Capaciteit asbestbranche: alle asbestdakeigenaren kunnen niet tegelijk een beroep doen op de 350 professionele asbestverwijderaars. Dit vraagt om een gecoördineerde aanpak.
  • Communicatiecampagne: veel particuliere eigenaren weten niet dat het asbestverbod eraan komt, laat staan dat zij zich ervan bewust zijn dat zij ook verantwoordelijk zijn om de asbest te verwijderen. Daarom is een landelijke communicatiecampagne van groot belang.  
  • Belemmerende regelgeving: er moet geïnventariseerd worden welke wetgeving een versnelling van de asbestsanering in de weg staat. Zo zorgt het verbod op verstoring uit de Wet Natuurbescherming voor veel vertraging.
  • Wettelijk regelen: het asbestverbod is nog steeds niet wettelijk geregeld en heeft nu nog status van een ‘mogelijk’ verbod. Op deze nog onzekere basis kunnen gemeenten moeilijk eigenaren van asbestdaken ervan overtuigen dat ze aan de slag moeten gaan. 

Meer informatie

Bron: VNG 04-10-2017