Nieuws december 2017

Wijziging Bouwbesluit 2012: concentratie asbestvezels

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het Bouwbesluit 2012 aangepast met betrekking tot de concentratie asbestvezels. Dit is op 20 december 2017 gepubliceerd in Staatsblad nr. 494.

Kamerbrief over voortgang saneren en subsidieregeling asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Daarbij gaat zij ook in op de mogelijkheden om het saneren van asbestdaken te koppelen aan andere programma’s en op de programmatische aanpak asbestdaken

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 56

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Bouwen met kwaliteit, Nummer 6, 20 december 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen

Mailing Omgevingsloket online 20 december 2017

Inhoud: Omgevingsloket donderdagochtend 28 december niet beschikbaar Openingstijden helpdesk rond de feestdagen Nieuwe versie Omgevingsloket online op 20 februari 2018 Oude aanvragen worden op 8 januari 2018 uit Omgevingsloket online verwijderd

Verslag over verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Milieubeheer inzake verwijdering asbest en asbesthoudende producten, brengt verslag uit van de vergadering op 19 december 2017. Het verslag behandelt alleen die onderdelen waarover door de genoemde fracties inbreng is geleverd.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 43

De afgelopen week verscheen nr 43 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen.

Nieuwsbrief 20 december 2017

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Kamerbrief met reactie op 2 moties over asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert in haar brief aan de Tweede Kamer op het verzoek van het Kamerlid Laçin (SP). Het Kamerlid had gevraagd om een oordeel over 2 moties over asbest. De moties gingen over de subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken en over onderzoek naar nieuwe saneringsmogelijkheden.

Invoeringsdatum grenswaarde MPG per 1 januari 2018 blijft ongewijzigd

De invoering van de grenswaarde voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG) per 1 januari 2018 blijft ongewijzigd. Dit heeft minister Ollongren deze week in een brief aan de partijen in het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw laten weten.

Nieuwe opleidingen 2018

In de afgelopen weken hebben onze opleiders de nieuwe opleidingen voor het voorjaar van 2018 aangeleverd

Stand van zaken rond update kwaliteitscriteria VTH

Begin 2017 zijn we begonnen met een update van de VTH kwaliteitscriteria versie 2.1. Inmiddels is er een eerste uitvraag gedaan voor verbetersuggesties van de 26 deskundigheidsgebieden zoals vermeld in deze set VTH kwaliteitscriteria. Er is natuurlijk de komende twee weken nog ruimte voor verbetersuggesties zoals op het gebied van activiteiten, opleidingen en wetgeving. Medio januari 2018 willen we de inventarisatie afronden en verbetervoorstellen formuleren die het bestuurlijke besluitvormingsproces in gaan.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 12 2017

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 12 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

BENG-eisen per 1 januari 2020 van toepassing op bouwaanvraag

Vanaf eind 2020 zullen alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. Om dit mogelijk te maken heeft minister Ollongren (BZK) besloten dat de BENG-eisen van toepassing zijn op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. Dit schrijft zij in een brief die donderdag 7 december naar de Tweede Kamer is gestuurd. De marktpartijen in het Lente-akkoord hebben waardering voor de duidelijkheid die de minister schept

Kamerbrief over energiebesparing gebouwde omgeving

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot één motie en drie toezeggingen op het gebied van energiebesparing gebouwde omgeving.

Functioneren certificatiestelsel asbest

Tauw heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar het functioneren van het certificatiestelsel asbest.

NMD Informatiebijeenkomst 13 december as

Op 13 december aanstaande vindt een event plaats van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) over de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken en de Nationale Milieudatabase (NMD). 

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen).

Mailing Omgevingsloket online 4 december 2017

Inhoud: Omgevingsloket donderdagochtend 28 december niet beschikbaar Oude aanvragen worden op 8 januari 2018 uit Omgevingsloket online verwijderd Oefenomgeving dinsdag 5 december niet beschikbaar