Bouwen met kwaliteit, Nummer 6, 20 december 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.
 
Inhoud
 
BOUWKWALITEIT EN BOUWREGELGEVING

 • Wijziging Bouwbesluit: invoering MPG-grenswaarde
 • Nieuwe informatie voor VvE’s over geld reserveren voor groot onderhoud
 • 15 slimme innovaties om te voldoen aan de BENG-eisen
 • Informatieblad drijvende bouwwerken
 • Brieven aan de Tweede Kamer

 TRANSFORMATIE EN ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

 • Bedrijven kunnen aanhaken bij campagnes over energiebesparing
 • Wetchecker energiebesparing Onafhankelijk inzicht in energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven
 • De Regelhulp VastgoedTransformatie, een digitaal hulpmiddel
 • Vanaf 2 januari 2018 6 miljoen euro voor energiemaatregelen bij sportclubs
 • In 2018 100 miljoen euro budget voor Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
 • Checklist maakt toezicht energiebesparing in vastgoed eenvoudiger

 
WONINGBOUW EN WONINGVOORRAAD

 • Middag van de Middenhuur op 29 januari 2018
 • Januari 2018 worden plannen voor circulaire bouw bekend
 • Brief aan de Tweede Kamer over energiebesparing gebouwde omgeving

 
BOUWKWALITEIT EN BOUWREGELGEVING
 
Wijziging Bouwbesluit: invoering MPG-grenswaarde
Per 1 januari 2018 treedt de grenswaarde voor de milieuprestatie van nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 m2 in werking (zie Staatsblad 2017, 494). Sinds 2013 geldt al een verplichting tot het maken van een milieuprestatieberekening, maar hieraan was nog geen grenswaarde als minimumeis gekoppeld. Per 1 januari 2018 geldt dat deze grenswaarde ten hoogste 1 mag zijn. Dit betekent dat bouwaanvragen die na 1 januari 2018 worden ingediend, voorzien moeten zijn van een milieuprestatieberekening waarvan de uitkomst ten hoogste 1 bedraagt. Dit is vastgelegd in artikel 5.9 van het Bouwbesluit. Met de introductie van deze grenswaarde is een volgende stap gezet om te komen tot een verduurzaming van de bouw.
Lees meer
 
Nieuwe informatie voor VvE’s over geld reserveren voor groot onderhoud
Wanneer u een appartement koopt, dan bent u net als de andere appartementseigenaars mede-eigenaar van het hele gebouw. U wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke ruimten. Vanaf 1 januari 2018 is de VvE verplicht jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor groot onderhoud van het gebouw. Zo wordt achterstallig onderhoud voorkomen. Groot onderhoud kan worden gecombineerd met verduurzaming.
Lees meer
 

15 slimme innovaties om te voldoen aan de BENG-eisen
Op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, zullen de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) van toepassing zijn.  In een aantal gevallen is dat nog niet zo eenvoudig, signaleren sommigen uit de bouwsector.  Zeker voor hoge gebouwen is het lastig om voldoende maatregelen voor energiebesparing en -opwekking in het ontwerp op te nemen. Speciaal voor complexe situaties heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) daarom in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een infographic 15 slimme innovaties op een rijtje gezet die bijdragen aan het voldoen aan de BENG-eisen.
Lees meer
 

Informatieblad drijvende bouwwerken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een informatieblad uitgebracht met een overzicht van de belangrijkste bouwvoorschriften voor drijvende bouwwerken, zoals woonboten, die naar verwachting per 1 januari 2018 zullen gelden.
Lees meer
 
Brieven aan de Tweede Kamer
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in december 2017 de volgende brieven naar de Tweede Kamer gezonden.

 • Brief van 7 december 2017 over energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG);
 • Brief van 18 december 2017 over de voortgang van de in ontwikkeling zijnde wettelijke verplichting voor installateurs (betreft voorbereiding van regelgeving waardoor werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer alleen nog mogen worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn);
 • Brief van 18 december 2017 brief over de voortgang van de herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).

 
TRANSFORMATIE EN ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

Bedrijven kunnen aanhaken bij campagnes over energiebesparing
De campagne ‘Energie besparen doe je nu’ www.energiebesparendoejenu.nl van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat krijgt op 22 januari 2018 een vervolg. Daarnaast beginnen nu activiteiten vanuit het convenant energiebesparing gebouwde omgeving. Beide campagnes maken toolkits met communicatiemiddelen, bedoeld om bedrijven te laten aanhaken en te laten profiteren van alle aandacht voor energiebesparing.
Lees meer
 
Wetchecker energiebesparing Onafhankelijk inzicht in energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven
Onlangs is de Wetchecker energiebesparing beschikbaar gekomen: een digitale tool die ondernemers in vijf minuten inzicht geeft in de voor hun bedrijven geldende verplichtingen op het gebied van energiebesparing en de wijze waarop ze aan deze verplichtingen kunnen voldoen. De Wetchecker energiebesparing gaat in op de energiebesparingsplicht op grond van de Wet milieubeheer, de auditplicht op grond van de Europese richtlijn EED en de label (C) plicht op grond van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).
Lees meer
 
De Regelhulp VastgoedTransformatie, een digitaal hulpmiddel
De Regelhulp VastgoedTransformatie, ontwikkeld door het expertteam Transformatie, geeft inzicht in de haalbaarheid van transformatie van een (leegstaand) gebouw naar woningen. De Regelhulp is opgesteld voor corporaties, bouwers, ontwikkelaars, gemeenten en particulieren. De Regelhulp beoordeelt specifiek mogelijkheden om nieuwe woningen permanent te realiseren in het gebouw.
Lees meer
 
Vanaf 2 januari 2018 6 miljoen euro voor energiemaatregelen bij sportclubs
Sportclubs kunnen vanaf 2 januari 2018 09.00 uur weer subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie. Het beschikbare subsidiebudget voor 2018 is 6 miljoen euro. Dat staat in de Regeling openstelling EZK-subsidies 2018. Meer informatie vindt u hier.
 
In 2018 100 miljoen euro budget voor Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2018 is € 100 miljoen. Met de ISDE stimuleert het kabinet de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte. Op 4 december 2017 is de gewijzigde ISDE regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Sinds 1 januari 2016 kunnen zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. Meer informatie vindt u hier.
 
 Checklist maakt toezicht energiebesparing in vastgoed eenvoudiger
Onlangs heeft het Platform Duurzame Huisvesting een handreiking voor energiebesparing gepubliceerd. Hiermee kunnen toezichthouders met gebouweigenaren en huurders gemakkelijker in gesprek om energiemaatregelen te nemen. Onder meer door te wijzen op gezamenlijke investeringen én opbrengsten. Zie ook deze informatie.
 
WONINGBOUW EN WONINGVOORRAAD
 
Middag van de Middenhuur op 29 januari 2018
Tijdens de Middag van de Middenhuur LINK op maandag 29 januari 2018 staat samenwerking op lokaal niveau centraal om het aanbod van woningen in het middenhuursegment te vergroten. Hier ontmoet u, naast de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, professionals uit uw stad of regio, waar u mee verder kunt. U kunt u hier aanmelden.
Lees meer
 
Januari 2018 worden plannen voor circulaire bouw bekend
Op 15 januari 2018 presenteert het Transitieteam Circulaire BouwEconomie zijn plannen voor het versnellen van de overgang naar circulaire bouwsectoren. Meer informatie vindt u hier. Kijk voor meer informatie over het Rijksbrede programma en de transitieteams voor de circulaire Bouweconomie op www.circulaireeconomienederland.nl. Zie ook het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050.
 
Brief aan de Tweede Kamer over energiebesparing gebouwde omgeving
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 8 december 2017 een brief naar de Tweede Kamer gezonden over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Hierin zijn de resultaten opgenomen van onderzoek naar de betrouwbaarheid van het energielabel voor woningen en onderzoek naar het effect van het energielabel voor woningen.
 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 21-12-2017