Wijziging Bouwbesluit 2012: concentratie asbestvezels

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het Bouwbesluit 2012 aangepast met betrekking tot de concentratie asbestvezels. Dit is op 20 december 2017 gepubliceerd in Staatsblad nr. 494. Zie onderstaande tekst en toelichting.

Artikel I
Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel K

In artikel 7.19, eerste lid, wordt «100.000 ve/ m3» vervangen door: 2.000 vezels/ m3.

Toelichting:

Artikel 7.19, eerste lid, over de concentratie asbestvezels in een binnenruimte is aangepast om aan te sluiten bij de wijziging van de grenswaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 2016, nr. 340). Op grond van het eerste lid mag de concentratie van asbestvezels in de lucht, in voor mensen toegankelijke ruimten van een bestaand bouwwerk niet groter zijn dan 2.000 vezels/m³.

Aangenomen mag worden dat een ruimte na vrijgave op basis van de eindbeoordeling die is voorgeschreven in artikel 4.51a dan wel 4.53c van het Arbeidsomstandighedenbesluit voldoet aan de corresponderende grenswaarde voor asbestvezels in de binnenlucht uit het Bouwbesluit 2012. Daarom is het niet nodig om na een vrijgave conform de genoemde artikelen 4.51a dan wel 4.53c alsnog een beoordeling uit te voeren om te controleren of is voldaan aan de eisen uit het eerste lid. Bij werkzaamheden met asbest waarbij de concentraties asbestvezels in de lucht boven de in artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde grenswaarden (2.000 vezels/m3) voor asbest komen, is dus een eindbeoordeling conform artikel 4.51a dan wel 4.53c van het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht.

27-12-2017