Nieuws februari 2017

Kwaliteit Nul-op-de-Meter-renovaties gegarandeerd met NOM-Keur

Met het NOM-Keur is kwaliteit in Nul-op-de-Meter renovaties gegarandeerd. ‘Het NOM-Keur is een gids in het ontstane oerwoud van Nul-op-de-Meter-aanbieders en garandeert kwaliteit’, aldus Simon Verduijn, manager NOM-Keur bij de presentatie van deze keuring op 3 februari. De volgende stap is een nieuwbouwversie van het NOM.

Oog op de Omgevingswet, nr. 49, februari 2017

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Bouwend Nederland voorziet twee grote probleempunten voor aannemers Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Tweede Kamer heeft gisteren de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Mocht deze wet ook door de Eerste Kamer komen, dan heeft dat grote gevolgen voor de hele bouwsector.

Sterkere positie voor consumenten in de bouw

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel van minister Plasterk (BZK) over kwaliteitsborging in de bouw. Volgens het wetsvoorstel krijgt iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer

Wet #Kwaliteitsborging door de Tweede Kamer

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Tegen stemden PVV, Groen Links, Partij voor de Dieren, CU, 50plus, SP en Bontes / Van Klaveren. De overige partijen stemde voor. Tegelijk met de wet werden amendementen 15, 16 en 17 van De Vries (PvdA) aangenomen. De amendementen 18 (CDA) en 21 (SP) werden verworpen. Van de 6 ingediende moties werden er 5 aangenomen.

Post Scriptum (2) bij tweede termijn Kamerbehandeling wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op donderdag 16 februari 2017 vond de tweede termijn plaats van de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken II 2015/16, 34 453, nr. 2). In deze tweede termijn kwam een drietal amendementen aan de orde waarmee wijzigingen in Titel 7.12 van het BW werden voorgesteld. De amendementen 15 en 17 ( ter vervanging van de ingetrokken amendementen 11 en 14) , ingediend door het Kamerlid De Vries (PvdA), lijken kansrijker dan amendement nr. 18, ingediend door Kamerlid Ronnes (CDA), nu de minister het oordeel over de eerste twee amendementen aan de Kamer laat en het laatste amendement ontraadt. De onderstaande bespreking van het privaatrechtelijke amendementen door mr. H.P.C.W. Strang beperkt zich daarom tot de amendementen 15 en 17.

Post Scriptum (1) bij tweede termijn Kamerbehandeling wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op donderdag 16 februari 2017 vond van 20.00 – 20.30 u de tweede termijn plaats van de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.(1) Ingediende amendementen en moties werden door de indieners toegelicht, er werden enkele vragen gesteld en minister Pasterk (als opvolger van minister Blok) deelde in antwoord zijn standpunt terzake mee. Dinsdag 21 februari 2017 vinden de stemmingen plaats. Hierna wordt door mr. H.C.W.M. Moesker ingegaan op het publiekrechtelijke segment van met name de (gewijzigde) amendementen Nr. 16 en Nr. 17 van Tweede Kamerlid De Vries.(2

kick-off private-publieke coalitie om de achteruitgang van funderingen te monitoren en te beheren

Vandaag bereikt KCAF een belangrijke mijlpaal. Voor het eerst krijgen woningeigenaren, in de experimentfase van de KCAF-pilot Code Oranje, de mogelijkheid om de actuele status van hun kwetsbare fundering te monitoren. Daardoor kan men in de toekomst pro-actiever funderingen beheren. Er wordt daarmee inzicht verkregen in hoe snel funderingen achteruitgaan en wat hiervan de oorzaak is. Hiermee volgt een beeld hoe ver een herstelopgave is en het biedt ruimte om te onderzoeken of preventieve maatregelen (nog) mogelijk zijn en of die werken. 

Nieuwsbrief 20 februari 2017

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Wet kwaliteitsborging lijkt meerderheid te krijgen, maar wat wordt de rol van BWT

Na het korte debat in tweede termijn over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen lijkt het er sterk op dat er een meerderheid is voor het wetsvoorstel en dat daarmee aanstaande dinsdag 21 februari de wet door de Tweede Kamer zal worden aangenomen. De ingediende amendementen en moties lijken daarmee ook op een meerderheid te kunnen rekenen waardoor de contouren van het nieuwe stelsel steeds duidelijker beginnen te worden. Maar vragen zijn er zeker nog over de toekomstige rol van het BWT.

Mailing Omgevingsloket online 15 februari 2017

Inhoud: Meedoen aan landelijk belevingsonderzoek dienstverlening omgevingsvergunningen Koppeling tussen Omgevingsloket online en Landelijk asbestvolgsysteem Adviesdocumenten komen niet op ftp-server

Provero Congres 2017

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren

Bouwkwaliteit in de Praktijk 1/2 2017

Deze week is Bouwkwaliteit in de Praktijk 1/2 verschenen.

2e termijn behandeling Wet kwaliteitsborging in een half uur!

We hebben weer even geduld moeten opbrengen, maar gisteren werd duidelijk dat voor de tweede termijn behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op donderdag 16 februari vanaf 20:00 uur een half uur is gereserveerd. Slechts een half uur terwijl in de eerste termijn men na ruim vier uur er nog niet uitkwam. Wat is er achter de schermen in de Tweede Kamer gebeurd vraagt u zich dan wellicht af.

Lente-akkoord brochure: Woningbouw volgens BENG – Do’s en don’ts

In deze nieuwste Lente-akkoord publicatie wordt het BENG-stelsel toegelicht en zijn de belangrijkste do’s en don’ts beschreven. De brochure bevat de belangrijkste leerpunten uit de rapporten van Nieman RI en DGMR en veel praktijkvoorbeelden.

Bouwleges blijven fors. Ook na de nieuwe Omgevingswet!

Voor het behandelen van een vergunningsaanvraag mag een gemeente leges in rekening brengen. Een publiek geheim is dat bij grote bouwprojecten deze aanslagen vaak niet meer in verhouding staan met de door de gemeente gemaakte kosten. Als gevolg van de nieuwe Omgevingswet zal een deel van de behandeling van de vergunningsaanvraag bij marktpartijen komen te liggen. Of de gemeenten hiermee ook de bouwleges gaan verlagen is maar zeer de vraag. De recente jurisprudentie doet het ergste vermoeden.

Beslissend stadium wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

1. Inleiding. Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft sinds de indiening bij de Tweede Kamer , maar ook al daarvoor in de consultatiefase, veel pennen in beweging gebracht. Ook in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) en in de rubiek Actualiteiten Bouwrecht is er vele malen over geschreven. Zowel over het publiekrechtelijke als het privaatrechtelijke segment van het voorstel. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 18 januari 2017 in de Tweede Kamer zijn enkele amendementen ingediend die om een reactie vragen. In Actualiteiten Bouwrecht van 2 februari 2017 is dat voor sommige daarvan al gebeurd door prof. Chao-Duivis wat betreft het privaatrechtelijke segment. Zij noemt als gevolgen 'Verwarring en verwatering' bij aanname van de betreffende amendementen. Onderstaand volgt een reactie op de amendementen voor zover deze betrekking hebben op het publiekrechtelijke segment.

Bruikbaarheidseisen weer terug in Besluit Bouwwerken Leefomgeving

De bruikbaarheidseisen komen terug in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), met de mogelijkheid voor gemeenten om er via maatwerk gemotiveerd van af te wijken. Dat beloofde Minister Blok tijdens het Notaoverleg op 19 december 2016 waarin het Bbl werd behandeld.

Handreiking en infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren

Woningen in appartementencomplexen of flatgebouwen zijn vaak voorzien van een gemeenschappelijke rookgasafvoer. Op deze gemeenschappelijke rookgasafvoer is per appartement een cv-ketel aangesloten. Uit onderzoek naar koolmonoxideongevallen blijkt dat ongevallen kunnen worden veroorzaakt door lekkende gemeenschappelijke rookgasafvoeren of verkeerd aangesloten ketels. Hierdoor komen rookgassen en mogelijk ook koolmonoxide vrij. Koolmonoxide is een giftig, reukloos en onzichtbaar gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn.

E-book Invoeringswet

Aan dit uitbreidbare e-book over het voorstel voor de Invoeringswet van de Omgevingswet worden de komende tijd thematische hoofdstukken toegevoegd. Het meest recente hoofdstuk staat daarbij vooraan.

Meer duidelijkheid over gemeentelijke kosten bij bouwplannen

Wie op eigen grond een woning of een bedrijfspand bouwt of verbouwt, betaalt in veel gevallen niet alleen leges aan de gemeente. Vaak zal de gemeente ook een bedrag in rekening brengen voor de aanleg van openbare voorzieningen als groenvoorzieningen of nieuwe wegen. Minister Schultz heeft bepaald hoeveel gemeenten bij een bouwproject of verbouwing maximaal mogen rekenen voor  de kosten van voorbereiding en toezicht op de aanleg van zulke openbare voorzieningen. Dit geeft gemeenten en bouwers sneller en beter duidelijkheid over de gemeentelijke kosten bij bouwplannen. De ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 is op maandag 6 februari in de Staatscourant gepubliceerd  en zal op 1 april 2017 in werking treden

Kwaliteitsborging bouw: wetsvoorstel voldoet nog niet

De gedachte achter het voorstel 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' is prima (zoals een verbeterde aansprakelijkheid van de aannemer en bescherming van de bouwconsument). Maar het voorstel dat er nu ligt, is onduidelijk en onuitvoerbaar

Beantwoording Kamervragen over wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Plasterk (BZK) zendt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de ontwerpwijziging van het Bouwbesluit.

Beantwoording Kamervragen over tekort aan aangepaste en ouderenwoningen

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bashir (SP) over het tekort aan aangepaste woningen en ouderenwoningen.

Versnellingsaanpak sanering asbestdaken

Asbest kernboodschap Consumentenvoorlichtingsorganisatie Milieu centraal en Kenniscentrum InfoMil hebben in opdracht van het Ministerie van IenM een asbest kernboodschap opgesteld die het publiek op eenduidige wijze informeert over het aanstaande dakenverbod. Het streven is dat partijen zoals provincies, gemeenten en eventuele koepelorganisaties zoveel mogelijk dezelfde boodschap gebruiken

Nieuwsbrief 2 februari 2017

Vandaag is de nieuwsflits van 2 februari verzonden

Pilots Omgevingsvisie 2017-2018: meld u aan

Ook dit jaar starten 10 pilots Omgevingsvisie in gemeenten of provincies. Ook is er voor 20 gemeenten/provincies/waterschappen de mogelijkheid om in de leerkring mee te kijken en mee te leren.

Inschrijving regiodagen 2017 geopend

Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor de Regiodagen van 2017 op een van de volgende locaties: - woensdag 8 maart in Apeldoorn - woensdag 15 maart in Venlo - woensdag 12 april in Meppel - woensdag 3 mei in Leeuwarden - woensdag 10 mei in Amsterdam