Nieuws maart 2017

Zorgen aan Eerste Kamer over Wet kwaliteitsborging bouw

De VNG heeft aan de Eerste Kamer de zorgen meegegeven over de uitwerking en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Omgevingsloket is weer beschikbaar

Vandaag, 29 maart, is een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst. Het Omgevingsloket is nu weer beschikbaar. Er is onder andere een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Bouwkwaliteit door kwaliteit van informatie

In de bouwsector worden veel onnodige kosten gemaakt. Als informatie niet op orde is, niet het juiste kwaliteitsniveau heeft of niet op tijd bij de juiste persoon aanwezig is, ontstaan faalkosten. Er kunnen zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Deze situaties kunnen onder meer worden voorkomen door meer efficiëntie en effectievere samenwerking tussen betrokken partijen en disciplines op basis van eenduidige informatie. De gehele bouwsector heeft op dit vlak veel te winnen bij het invoeren van een Bouwwerk Informatie Model (BIM) en verdere integratie van het bouwproces.

Correctie in Model-brandbeveiligingsverordening

De bestuurlijke boetebepaling in de Modelbrandbeveiligingsverordening is niet meer helemaal juist is. Dit komt door een aanpassing van art. 64 Wet veiligheidsregio’s.

Mailing Omgevingsloket online 28 maart 2017

Inhoud Herinnering: Omgevingsloket niet beschikbaar op woensdag 29 maart Verandering in xml-bericht Aanvragen vooroverleg Actie voor lokaal beheerders: controleer uw lokale regels en vragen Oude aanvragen worden 1 juni 2017 verwijderd uit Omgevingsloket online

Brief G32 gemeenten aan Eerste Kamer over Wkb

G32 gemeenten vragen Eerste Kamer om amendementen in volle omvang over te nemen en invoering te koppelen aan invoering Omgevingswet. Om dit te kunnen geeft de G32 de Eerste Kamer in overweging de wet controversieel te verklaren.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen na stemming in de TK

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in april 2016 het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de reactie van de minister op de schriftelijke vragen is in een tweetal ronden gedebatteerd over het wetsvoorstel. Na de debatten zijn de nodige amendementen en moties aangenomen. De Tweede Kamer verschilde op onderdelen fundamenteel met de minister van mening.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 40

De afgelopen week verscheen nr 40 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen.

Kamerbrief met beantwoording Kamervragen over balkons in Breda

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Albert de Vries, Leenders en Kuiken (allen PvdA) over balkons in Breda, die ook zonder belasting af zouden breken.

Nieuwsbrief 27 maart 2017

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Instrumenten Wkb: Nieuwe versie BRL 5019

SKG-IKOB heeft een nieuwe versie van BRL5019 (Gecertificeerde Bouwbesluittoets (misschien wel de ‘moeder aller instrumenten‘) ter visie gelegd. De nieuwe richtlijn is aangepast aan de laatste stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en is voor iedereen beschikbaar via de website van SKG-IKOB. Opmerkingen en verbetervoorstellen kunnen via een formulier op de website bij SKG-IKOB worden ingediend. De BRL ligt ter visie tot en met 25 april 2017

Oproep aan Eerste Kamer: verklaar wet kwaliteitsborging controversieel

In de Cobouw stond gisteren het volgende artikel tegen "Oproep aan Eerste Kamer: verklaar wet kwaliteitsborging controversieel"

ToeZine: Barrièremodellen tegen illegale asbestverwijdering

Erop toezien dat in de komende 8 jaar álle asbest op een veilige manier uit daken in Nederland wordt verwijderd. Dat is de opgave waarvoor omgevingsdiensten nu staan. Omgevingsdienst Regio Arnhem en DCMR Milieudienst Rijnmond vertellen in ToeZine over de barrièremodellen die hen helpen in de strijd tegen illegale, onveilige asbestverwijdering

Vragen Eerste Kamer over ontwerpbesluiten Omgevingswet beantwoord

Minister Schultz van Haegen heeft de vragen van de Eerste Kamer over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet beantwoord. Tezamen stelden de fracties 154 vragen. In haar begeleidende brief licht de Minister het proces van de ontwerpbesluiten toe in relatie tot de Invoeringswet Omgevingswet en de aanvullingswetten. Ook gaat ze in op recente ontwikkelingen rond complexe bedrijven en het Natuurnetwerk Nederland.

Beantwoording Kamervragen over de inventarisatie van asbestdaken

Beantwoording Kamervragen van de leden Cegerek en Albert de Vries (beiden PvdA) en Van Veldhoven (D66) over de inventarisatie van asbestdaken

Mailing Omgevingsloket online 17 maart 2017

Inhoud: Omgevingsloket niet beschikbaar op woensdag 29 maart Nieuw: Digitaal Infoblad voor lokaal beheerders Omgevingsloket online Oude aanvraagformulieren worden vanaf 1 juni 2017 uit Omgevingsloket online verwijderd Herinnering: geen xml-bijlage meer in e-mail vanaf juli 2017

De Omgevingswet, wat kost dat eigenlijk?

Hoeveel kost het invoeren en straks de uitvoering van de Omgevingswet? Die vraag leeft bij veel gemeenten. Een financieel model brengt de kosten in beeld. Honderden projectleiders en collega’s van financiën kwamen in februari naar regiobijeenkomsten voor een toelichting op het model.

Problemen met het Overdrachtsdossier

Op 14 maart jl. geeft het ministerie van BZK in een memo aan hoe het amendement Overdrachtsdossier ten behoeve van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet worden geïnterpreteerd. Deze interpretatie is van belang voor eventuele verdere uitwerking in de lagere wetgeving.

Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 2017

Deze week is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

APK voor balkons en oude bouwwerken weer op de agenda?

De afgelopen week is er veel in de media te doen geweest over uitkragende balkons van na-oorlogse bouw. In een aantal artikelen is gepleit voor een APK voor bouwwerken die hun wettelijke houdbaarheidsdatum hebben overschreden.

Wijzigingen Modelverordening leges

De VNG heeft de Modelverordening leges op een aantal punten gewijzigd. In onze ledenbrief lichten wij de wijzigingen toe.

Nieuwsbrief 7 maart 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 7 maart 2017 verzonden

Basisgids Omgevingswet beschikbaar

Op 6 maart verscheen de Basisgids Omgevingswet van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet. De Basisgids Omgevingswet biedt materialen voor trainingen en presentaties rond de Omgevingswet, en bouwt daarmee aan bewustwording en kennisoverdracht. Gebruikers van alle overheden worden opgeroepen actief bij te dragen aan de doorontwikkeling van de Basisgids.

Tweede Kamer akkoord met Wet kwaliteitsborging

De Tweede Kamer heeft voor de nieuwe Wet Kwaliteitsborging gestemd. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel, is de wet wel aanzienlijk gewijzigd. Er waren in totaal zes amendementen en zes moties ingediend.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

3400 boerderijeigenaren verwijderen asbest en installeren zonnepanelen : stimuleringsmaatregel twaalf provincies sluit succesvol af

VNG-reactie op consultatie Invoeringswet Omgevingswet

De Invoeringswet Omgevingswet is een volgende stap op weg naar een eenvoudiger en beter omgevingsrecht. De wet brengt goede aanpassingen aan in de Omgevingswet: de flexibiliteit en afwegingsruimte voor gemeenten worden erdoor vergroot. De VNG signaleert nog wel diverse aandachts- en verbeterpunten

Bouwen met kwaliteit , nummer 1, 28 februari 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen

Bijeenkomst platform Monumententoezicht 'Monument en brand'

‘Wat te doen als gemeentelijk toezichthouder’     Gemiddeld is er iedere drie weken 2 keer brand in een rijksmonument. Hoe ga je als monumenteninspecteur om met brandpreventie. En wat doe je na een brand om de monumentale waarden zo veel mogelijk te behouden?