Nieuws april 2017

Bouwen met kwaliteit, nummer 2, 25 april 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen

Gratis kennissessies Renovatie van Schoolgebouwen

De PO-Raad, VO-raad en VNG vinden het belangrijk om schoolbesturen en gemeenten goed te informeren over de laatste stand van zaken. Daarom organiseren ze samen met de Green Deal Scholen 6 gratis compacte kennissessies in het land. 

Wetsvoorstel over actualisering bestemmingsplannen kan door

De wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (over afschaffing actualiseringsplicht bestemmings-plannen en beheersverordeningen) is niet langer controversieel.

Nadere vragen ten aanzien van de ontwerpbesluiten Omgevingswet

De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 17 maart 20171, waarin u de vragen beantwoordt over de vier ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet2. Een groot aantal fracties heeft naar aanleiding van uw beantwoording nog nadere vragen en opmerkingen.

Innovatieve Aanpakken: bestaande woningen energieneutraal

Op vernieuwende wijze de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad versnellen. Dat beoogt het eind vorig jaar gestarte programma Innovatieve Aanpakken. 

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2017

Deze week is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Managementsymposium en ALV op 8 juni 2017. Inschrijving geopend

Wij nodigen u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar zal het managementsymposium worden gehouden in de Brouwerzaal van het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem. Deze locatie staat centraal voor de veiligheid in het fysieke domein, een onderwerp dat ook binnen het BWT steeds belangrijker wordt. Vanuit het IFV zullen we worden meegenomen in het kunnen bereiken van de doelen die de Omgevingswet beoogt, en kijken we onder andere naar de in samenwerking opgestelde handreiking brandveiligheid niet zelfredzame inwoners. Door de Omgevingswet wordt het doel belangrijker dan de regel. Maar hoe je de initiatiefnemer en zijn omgeving kunt overtuigen dit doel centraal te stellen leren we van Joyce Oomen de techniek van Storytelling. Storytelling gaat over het overbrengen van de boodschap. Van visie, naar plan, naar overtuiging en draagvlak. Daarnaast wordt u uiteraard ook bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de private kwaliteitsborging en de impact van de aangenomen amendementen.

Mailing Omgevingsloket online 19 maart 2017

Inhoud Wat is het verschil tussen 'Wijzigen bevoegd gezag’ en ‘Behandeling overdragen aan andere organisatie’? Openingstijden helpdesk tijdens feestdagen Koppeling Omgevingsloket-LAVS niet beschikbaar op vrijdag 21 april na 16.00 uur

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 15-04-2017

Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger.

Beantwoording Kamervragen over inspectie van gevaarlijk RVS in zwembaden

Minister Plasterk beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Veldhoven (D66) over inspectie van gevaarlijk RVS in zwembaden.

Wijziging Bouwbesluit inzake uitzondering voor drijvende bouwwerken, de labelverplichting voor de kantoorfunctie en enkele andere wijzigingen

Doel van de regeling Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken en een zogenoemde C labelplicht voor kantoren ingevoerd. Verder wordt een invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen en wordt de grenswaarde voor de concentratie van asbestvezels aangepast. Ook is een enkele meer ondergeschikte wijziging aangebracht.

AMvB brandveilig gebruik per 1 januari 2018 in werking

De AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen treedt definitief per 1 januari 2018 in werking. Tot de datum van inwerkingtreding blijft de brandbeveiligingsverordening van kracht.

Nieuwsbrief 10 april 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 10 april verzonden

Nog vijf weken tot het Proverocongres

Over ruim vijfweken is het Proverocongres met als thema “Verbind de leefomgeving!” Want de Omgevingswet komt er aan! En het Provero Congres daagt iedereen uit om vanuit het eigen specialisme de verbinding met de leefomgeving te leggen.

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 april 2017

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 april 2017

Mailing Omgevingsloket online 05 april 2017

Inhoud Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 7 april Storing met adviesdocumenten op ftp-server is opgelost

Rapport internationale vergelijking kwaliteitsborging

Vanwege de uitwerking van de nadere regelgeving van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (het besluit en de ministeriële regeling) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een internationale vergelijking  van stelsels voor kwaliteitsborging uitgevoerd.

Handreiking Omgevingsverordening Interprovinciaal Overleg (IPO) verschenen

Op 29 maart 2017 is de Handreiking Omgevingsverordening 1) van het Interprovinciaal Overleg (IPO) verschenen. De Handreiking, waaraan ik meewerkte, is gepresenteerd tijdens de IPO-themabijeenkomst Omgevingsverordening.