Nieuws mei 2017

Brief aan gemeentesecretarissen over invoering Omgevingswet

De VNG heeft gisteren alle gemeentesecretarissen per brief geïnformeerd over de invoering van de Omgevingswet. In de brief staat de laatste stand van zaken en een kort overzicht van de veranderingen die dat met zich meebrengt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt gemeenten hierbij.

Debat over ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 mei 2017 gedebatteerd met minister Schulz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) over vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) die voortvloeien uit de Omgevingswet:

Update Basisgids Omgevingswet beschikbaar

“Mooie start! Heldere gids die de informatie toegankelijk maakt voor mensen die nu in het bewustwordingstraject zitten. Goed initiatief! Dank voor het vele werk. Mooi hulpmiddel. Wettechnisch compleet. Alle relevante informatie één plek. Erg nuttig. Vooral doorgaan!”

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen na de amendementen

Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer de geamendeerde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen en daarnaast een aantal moties. Op 1 mei 2017 heeft de minister het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen naar de Tweede en naar de Eerste Kamer gestuurd

Mailing Omgevingsloket online 25 mei 2017

Inhoud: Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 13 juni Herinnering: Oude aanvraagformulieren worden 1 juni 2017 uit Omgevingsloket online verwijderd

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2017

Deze week is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Op 19 april 2017 sloot de internetconsultatie van de wijziging Bouwbesluit inzake woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen. Naar verwachting treden de wijzigingen per 1 januari 2018 in werking. De wijziging van Bouwbesluit 2012 bevat vier onderwerpen: woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen.

Vragen Tweede Kamer naar aanleiding Besluit Kwaliteitsborging

Naar aanleiding van de voorhang van het ontwerp-Besluit Kwaliteitsborging op 1 mei jl. heeft de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer op 19 mei jl. een aantal vragen aan de minister van BZK voorgelegd. De leden van de fracties van de VVD, CDA, D66 en de SP stellen onder meer algemene vragen over de kosten, de planning, de samenhang met de Omgevingswet en enkele andere zaken

De informatieplicht voor kwaliteitsborgers in de Wkb

In het ontwerp Besluit kwaliteitsborging is een informatieplicht opgenomen voor kwaliteitsborgers. Artikel 1.42, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 bepaalt – na invoering van de Wkb – dat de kwaliteitsborger bij de bouw betrokken partijen moet informeren over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van de voorschriften in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012. In de toelichting bij het voorschrift wordt aangegeven dat de informatie zowel aan de opdrachtgever, de aannemer, (indien bekend) de toekomstige gebruikers en het bevoegd gezag gemeld moet worden.

VNG-cie. Ruimte & Wonen bespreekt Wet kwaliteitsborging bouw

De VNG-commissie Ruimte en Wonen discussieerde in haar vergadering op 11 mei over de door de Tweede Kamer inmiddels aanvaarde Wet kwaliteitsborging bouw.

Kamerbrief bij aanbieding rapport Toezicht en handhaving door gemeenten

Minister Plasterk (BZK) biedt aan de Tweede Kamer het rapport Toezicht en handhaving door gemeenten aan. Eenzelfde brief met rapport is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Wico Ankersmit is boos

Op omgevingsweb.nl geeft Wico Ankersmit, directeur van Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, zijn mening over de memorie van antwoord op vragen van de Eerste Kamer. Het door de minister geschetste beeld over hoe gemeenten nu waken over het voldoen aan vergunning en voorschriften wordt volgens Wico erg bot gesteld. Het is een veeg uit de pan. Ik begrijp dan ook goed waarom Wico boos is.

Houd bij begroting 2018 rekening met invoering Omgevingswet

Inhoudelijk en financieel is de invoering van de Omgevingswet voor elke gemeente een enorme operatie. Het is belangrijk om voor het jaar 2018 hiervoor al budget vrij te maken.

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet: ervaringen delen en van elkaar leren

De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is klaar. Deze digitale gids is gemaakt samen met overheden, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gids biedt hulp bij het maken van een participatieaanpak, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van dilemma’s.

Nieuwsbrief 17 mei 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 17 mei verzonden

Beantwoording minister Plasterk van schriftelijke vragen Eerste Kamer

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Binnenlandse zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning naar aanleiding van het voorstel van wet tot wijziging van Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). Hieronder ga ik, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, in op de vragen van de leden van de fracties van de VVD, CDA, D66, PVV, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie, in de volgorde waarin ze zijn gesteld. Vragen van gelijke strekking zijn waar mogelijk samengevoegd.

Utrecht eerste gemeente met voorstel omgevingsvisie voor hele stad

Het voorstel voor de Omgevingsvisie Utrecht 1.0 staat online. De eerste omgevingsvisie voor de stad Utrecht bevat actueel, overkoepelende en integraal ruimtelijk beleid voor diverse beleidsvelden. Hiermee is Utrecht koploper en loopt de stad vooruit op de invoering van de Omgevingswet in 2019. Dan moet iedere gemeente een omgevingsvisie hebben. Met de komst van de Omgevingsvisie Utrecht 1.0 is ruimtelijk beleid beter toegankelijk en is de helft van de beleidsnota’s geschrapt. De gemeenteraad moet nog besluiten over dit raadsvoorstel.

De presentaties van de regiodagen 2017 staan live

De presentaties van de regiodagen staan live. Zodra de presentaties van het middag programma live staan zullen wij deze toevoegen.

Op gang met wettelijke kwaliteitsborging

Er zijn op dit moment 8 instrumenten voor kwaliteitsborging bekend. Het betreft instrumenten voor een specifieke gevolgklasse, een specifiek type bouw plus instrumenten die binnen alle gevolgklassen, generiek, kunnen worden toegepast.

Minister beantwoordt nadere vragen Eerste Kamer over AMvB’s

Op 10 mei heeft Minister Schultz van Haegen de nadere schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de AMvB’s van de Omgevingswet beantwoord. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Start modernisering stelsel Energieprestatie Gebouwen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van het kader van de bouwregelgeving.

Inspectie SZW en omgevingsdiensten gaan nauwer samenwerken in asbestketen

Om erop toe te zien dat de asbestverwijdering goed en veilig verloopt, gaan Inspectie SZW en omgevingsdiensten in Nederland, verzameld in ODNL, nauwer samenwerken in de asbestketen. De samenwerking zal er daarnaast voor zorgen dat illegale asbestverwijdering steeds moeilijker wordt

Mailing Omgevingsloket online 11 mei 2017

Vervanging certificaat van de ftp-server op 19 mei 2017 Het certificaat van de ftp-server van Omgevingsloket online wordt op vrijdag 19 mei 2017 vervangen. Dit geldt zowel voor de productie- als voor de oefenomgeving.

Eerste Kamer: “wacht met doorzenden Besluit"

De Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van de Eerste Kamer vraagt Minister Plasterk per brief om met de doorzending van het Conceptbesluit Kwaliteitsborging aan de Raad van State te wachten tot het wetsvoorstel Kwaliteitsborging is behandeld. Dit is de uitkomst van de Commissievergadering van 9 mei 2017.

Handleiding ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’ gepubliceerd

Op 13 april 2017 nam Rosemarie Bastianen - directeur Eenvoudig Beter van het ministerie van Infrastructuur en Milieu - de handleiding ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’ in ontvangst. Het document werd samengesteld op basis van ervaringen uit zes gemeentelijke pilots. De handleiding is een co-productie van het ministerie van IenM, het programma Impuls Omgevingsveiligheid en Ontwerp Veilige Omgeving.

Aanbieding ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Plasterk (BZK) heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen) toegestuurd.

Nieuwsbrief 1 mei 2017

Deze week is de nieuwsbrief van 5 mei 2017 verzonden Klik hier om deze te openen