Aanbieding ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Plasterk (BZK) heeft de Tweede Kamer op 1 mei 2017 het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen) toegestuurd.

 

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen). Het ontwerpbesluit is gebaseerd op het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken II 2016/17, 34 453). Dit wetsvoorstel is op 21 februari 2017 door uw Kamer aangenomen.
Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure in artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet verband met de in het ontwerpbesluit opgenomen wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Ter voldoening aan artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet is het ontwerpbesluit tevens in de Staatscourant bekend gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om gedurende vier weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit in de Staatscourant is bekendgemaakt.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Zie hier het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Bron: Ministerie BZK 01-05-2017