Houd bij begroting 2018 rekening met invoering Omgevingswet

Inhoudelijk en financieel is de invoering van de Omgevingswet voor elke gemeente een enorme operatie. Het is belangrijk om voor het jaar 2018 hiervoor al budget vrij te maken.

De VNG-commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) roept gemeenteraden op om bij de begroting voor 2018 rekening te houden met invoering van de Omgevingswet. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van onder meer het ambitieniveau van de gemeente en de lokale veranderopgave.

Budget snel in beeld
Met de invoering van de Omgevingswet kunnen aanzienlijke bedragen zijn gemoeid. Het is van belang dat het budget zo snel mogelijk in beeld komt om het te verwerken in de programmabegroting voor 2018 en volgende jaren. Bij voorkeur besteedt uw gemeente hieraan in de komende kader-/lentenota de nodige aandacht.

Denk daarbij aan de volgende vragen: 

  • Is er extra personeel nodig voor de invoering van de Omgevingswet?
  • Om hoeveel medewerkers gaat het en welke competenties worden gevraagd? 
  • Moeten in de gemeente medewerkers worden opgeleid of begeleid?
  • Zijn aanpassingen nodig aan de dienstverlening en de ICT?
  • Zijn er verdere ontwikkelkosten gemoeid met de invoering van de Omgevingswet? 

Eigen deskundigheid raad
De commissie R&G adviseert gemeenteraden ook om te denken aan het reserveren van budget voor de eigen deskundigheidsbevordering en ondersteuning. De ervaring met de recente decentralisaties in het sociaal domein leert dat de raad intensief betrokken is bij een operatie van dergelijk omvang en complexiteit. Het is belangrijk dat u precies weet wat er op u afkomt om niet voor verrassingen te komen te staan.

Meer informatie

Zie ook
VNG-commissie Raadsleden & Griffiers

Bron: VNG 17-05-2017

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet