VNG-cie. Ruimte & Wonen bespreekt Wet kwaliteitsborging bouw

De VNG-commissie Ruimte en Wonen discussieerde in haar vergadering op 11 mei over de door de Tweede Kamer inmiddels aanvaarde Wet kwaliteitsborging bouw.

De inleiding op de wet licht toe dat in de bouwsector teveel fouten worden gemaakt en dat de consument daarvan de dupe wordt. De wet beoogt een systeem waarin de bouwsector zelf de kwaliteit garandeert.

Kwaliteitsborgers

De opzet van de wet is dat gecertificeerde kwaliteitsborgers voor de opdrachtgever de bouw in de gaten houden. Vooraf wordt een risicobeoordeling aan de gemeente geleverd. Ingebruikname is pas toegestaan na een verklaring van de kwaliteitsborger (via de opdrachtgever) aan de gemeente. In een consumentendossier wordt de positie van de consument vastgelegd, dit dossier gaat mee bij eigendomsoverdracht.

Wegvallende inkomsten

Het nieuwe stelsel geldt voorlopig alleen voor nieuwbouw (gevolgklasse 1) en niet voor ingewikkelde projecten (gevolgklassen 2 en 3). Gemeenten hebben het meeste werk aan gevolgklasse 1, dat valt dus grotendeels weg. Maar de expertise is vooral voor gevolgklassen 2 en 3 nodig. Bovendien blijft de gemeente verantwoordelijk voor bestaande bouw. Kan de gemeente de benodigde expertise wel in huis houden, terwijl de inkomsten uit leges deels vervallen?

Vervolg

Nadere afspraken worden in een bestuursakkoord tussen Rijk en VNG gemaakt. Er is een implementatieplan in voorbereiding dat wordt vastgesteld in een Stuurgroep waarin ook de VNG en gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie

VNG-commissie Ruimte & Wonen 
Samenstelling, vergaderschema, terugblikken

Bron: VNG 19-05-2017