Nieuws juni 2017

Uitnodiging Proof of Concept standaard voor omgevingsdocumenten

In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt er gewerkt aan een Standaard. Deze heet: Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/STOD – standaard).

Handleiding LAVS voor toezichthouders

Op de website van het Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) staan gebruikershandleidingen voor degenen die kunnen inloggen in het systeem.

Mailing Omgevingsloket online 28 juni 2017

Inhoud: Nieuwe release Omgevingsloket uitgesteld

Informatiebijeenkomst over asbest

Op woensdag 30 augustus organiseert NEN een informatiebijeenkomst over asbest. NEN heeft ontwerp NEN 2990 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ gepubliceerd voor commentaar. Deze norm beschrijft de manier waarop een ruimte of locatie waaruit asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten.

Bouwen met kwaliteit, Nummer 3, 27 juni 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoning vervalt

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot.  Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft hiervoor vandaag een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Normontwerp over eindcontrole na asbestverwijdering voor commentaar gepubliceerd

NEN heeft ontwerp NEN 2990 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ gepubliceerd voor commentaar. Deze norm beschrijft de manier waarop een ruimte of locatie waaruit asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Belanghebbenden kunnen tot 20 september 2017 commentaar op dit normontwerp indienen. Ook kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst die NEN op 30 augustus over asbest organiseert.

OmgevingsCongres

Bent u straks of nu al betrokken bij de Omgevingswet? Heeft u zich verdiept in deze wet en alle documenten die daarover zijn verschenen? Welke gevolgen heeft de Omgevingswet voor uw werkzaamheden en uw werkomgeving?

Stand van zaken asbestdakensanering en Versnellingsaanpak

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de acties voor een gezond en veilig Nederland.

Financiële effecten moties Omgevingswet

De stelselherziening zal leiden tot een flinke afname van de regeldruk bij bedrijven en burgers en de bestuurlijke lasten bij de overheden. Hieraan gaat een eenmalige investering van vooral de overheden vooraf.

Mailing Omgevingsloket online 21 juni 2017

Inhoud: Omgevingsloket niet beschikbaar op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli Geen xml-bijlage meer in e-mail: uitgesteld tot 1 december 2107

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6

Vandaag is de Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6 verzonden.

Brand in Londen: Nederlandse politiek buigt zich over bouwtoezicht

Reuters: Wat ging er mis bij de grote brand in de Grenfell-woontoren in Londen? En wat kan Nederland daarvan leren? Vragen die opkomen, kort voor de Eerste Kamer over een nieuwe wet stemt die het toezicht op de bouwvoorschriften in Nederland regelt.

Nieuwsbrief 21 juni 2017

Vandaag is de nieuwsbrief 21 juni 2017 verzonden. 

Brandveiligheid hoge gebouwen

Door iedereen is geschrokken gereageerd op de vreselijke brand in Londen. Bij veel mensen roept dit de vraag op of een dergelijke brand ook in Nederland kan gebeuren. Over de oorzaken van de brand en de snelle branduitbreiding in Londen valt, tot de resultaten van onderzoeken bekend zijn, alleen te speculeren. Wat betekent dit voor de situatie in Nederland?

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr. 51

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Voortgang ontwikkeling wet- en regelgeving

De behandeling van de ontwerp-AMvB’s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer is afgerond. De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State over de AMvB’s. Aanbieding van de AMvB’s aan de Raad van State gebeurt gelijktijdig met de aanbieding van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet, zodat deze in samenhang kunnen worden beoordeeld.

Nieuwe Website Vereniging BWT Nederland online

Nadat enkele maanden geleden de website BWTinfo geheel is vernieuwd, is deze week ook de nieuwe verenigingssite www.vereniging-bwt.nl geheel vernieuwd online gegaan.

Behandeling AMvB’s Omgevingswet in Eerste Kamer afgerond

Op 30 mei debatteerde de Eerste Kamer met minister Schultz van Haegen over de ontwerp AMvB’s van de Omgevingswet. Eerder vonden al een expertmeeting en twee schriftelijke vragenrondes plaats. Vandaag heeft de Kamer gestemd over de moties. Hiermee is de voorhang van de AMvB’s bij het parlement afgerond. De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State over de ontwerp AMvB’s.

Beantwoording verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten

Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet aan alle eisen te voldoen die voor gewone huizen gelden. Er komen uitzonderingen of speciale bepalingen in het Bouwbesluit. De eisen die voor gewone huizen gelden, zijn voor woonboten vaak niet haalbaar

Kamerbrief over wijziging Bouwbesluit per 1 januari 2018

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012. De wijziging gaat over drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen.

Mailing Omgevingsloket online 9 juni 2017

Inhoud: Herinnering: Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 13 juni Herinnering: geen xml-bijlagen meer in e-mail vanaf 1 juli 2017 Schakeldag 2017

VNG-reactie op moties omgevingsbesluiten Omgevingswet

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 30 mei 2017 met minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) over vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) die voortvloeien uit de Omgevingswet. De VNG heeft het debat over deze ontwerpbesluiten omgevingswet met interesse gevolgd

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Woningwet

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet naar de Tweede Kamer. De wijziging houdt verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enkele andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

Kwaliteitsborging als nieuwe werkmethode

De invoering van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van projectontwikkelaars. Toezicht en toetsing wordt voortaan door private partijen gedaan. De beoogde datum van invoering is 1 januari 2018. Of die deadline gehaald wordt in Den Haag is nog even de vraag. Maar duidelijk is dat het twee voor twaalf is voor projectontwikkelaars om aan de slag te gaan: “Ken uw wettelijke taak!”

Nieuwsbrief 6 juni 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 6 juni verzonden