Nieuws juli 2017

Invoering Omgevingswet weer uitgesteld, VNG-reactie

De Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. Werd de invoeringsdatum eerder al een jaar uitgesteld (van 1 januari 2018 naar 2019), nu zegt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een interview met Binnenlands Bestuur dat ook die datum niet wordt gehaald.

Consumentenbescherming en contractvormen op de markt voor te realiseren bouwwerken

Dit rapport onderzoekt de positie van de bouwconsument bij verschillende contractvormen vanuit een economische invalshoek.

VTH-stelsel op weg naar volwassenheid

meer weg te denken bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit blijkt uit een onderzoek en een evaluatie van adviesbureau Berenschot. Bovendien ontwikkelt het stelsel zich gestaag door. De robuuste uitvoeringspraktijk is een stevige basis voor de opname van de Wet VTH in de Omgevingswet. Het onderzoek en de evaluatie van de Wet VTH zijn op 6 juli aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer

Herkomst vrijstellingen asbestinventarisatieverplichtingen

In opdracht van het Ministerie van SZW is onderzoek gedaan naar de precieze historische ontwikkeling van vrijstellingen van asbestinventarisatieplicht.

Omgevingsloket niet beschikbaar op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2017 wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.0). Deze release is eerder uitgesteld. Door de omvang van de database duurt deze release helaas twee dagen. Het Omgevingsloket is twee dagen niet beschikbaar

Ondergrens subsidie asbestdaken vervallen

In de Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 39947, publicatiedatum 19 juli 2017, staat omschreven dat de 35m2 grens voor het verkrijgen van een dakensubsidie is komen te vervallen. Er zijn wel voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Ontwikkeling digitale stelsel: vinden en verbinden centraal in het derde kwartaal

Op 3 en 4 juli 2017 was de derde kwartaalsessie voor het digitale stelsel voor de Omgevingswet. Iedereen die zich bezig houdt met de bouw van het nieuwe stelsel kwam hiervoor bij elkaar in Kaap Doorn. Allemaal met hetzelfde doel: afspraken maken en afstemming zoeken over de epics die we komend kwartaal willen realiseren.

Projectplan Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Fase 2: verdieping

In de NOVI worden de strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving neergelegd.

Uitstel stemming Wet kwaliteitsborging bouw: VNG-reactie

Op verzoek van minister Plasterk (BZK) besloot de Eerste Kamer op 11 juli, de stemming over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Tijdens de behandeling bleek er geen meerderheid voor het wetsvoorstel te zijn.

Beantwoording Kamervragen wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Plasterk (BZK) zendt de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen.

Reacties op uitstel Wet kwaliteitsborging

Op verzoek van minister Plasterk (BZK) is de stemming in de Eerste Kamer – voorzien op 11 juli 2017 – uitgesteld. Wat dit uiteindelijk voor de Wkb gaat betekenen is onduidelijk maar de geplande voorbereiding zal in iedere geval vooralsnog op een laag pitje worden gezet. En zoals in het debat aangegeven wordt de wet in ieder geval uitgesteld tot 2019.

Stemming Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangehouden

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34453).

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 41

De afgelopen week verscheen nr 41 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast staal in overdekte zwembaden

Zo’n 80 procent van de overdekte zwembaden in Nederland voldoet nog niet aan het Bouwbesluit.  Zij kunnen niet aantonen dat er geen riskant roestvast staal zit op plaatsen in het zwembad waar dat gevaarlijk is. Dat zijn zwembaden wettelijk wel verplicht. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) noemt de situatie "zeer teleurstellend". Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, met daarbij een rapportage over de situatie in de zwembaden

Nieuwsbrief 10 juli 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 10 juli 2017 verzonden