Nieuws juli 2017

Invoering Omgevingswet weer uitgesteld, VNG-reactie

De Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. Werd de invoeringsdatum eerder al een jaar uitgesteld (van 1 januari 2018 naar 2019), nu zegt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een interview met Binnenlands Bestuur dat ook die datum niet wordt gehaald.

Consumentenbescherming en contractvormen op de markt voor te realiseren bouwwerken

Dit rapport onderzoekt de positie van de bouwconsument bij verschillende contractvormen vanuit een economische invalshoek.

VTH-stelsel op weg naar volwassenheid

meer weg te denken bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit blijkt uit een onderzoek en een evaluatie van adviesbureau Berenschot. Bovendien ontwikkelt het stelsel zich gestaag door. De robuuste uitvoeringspraktijk is een stevige basis voor de opname van de Wet VTH in de Omgevingswet. Het onderzoek en de evaluatie van de Wet VTH zijn op 6 juli aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer

Herkomst vrijstellingen asbestinventarisatieverplichtingen

In opdracht van het Ministerie van SZW is onderzoek gedaan naar de precieze historische ontwikkeling van vrijstellingen van asbestinventarisatieplicht.

Omgevingsloket niet beschikbaar op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2017 wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.0). Deze release is eerder uitgesteld. Door de omvang van de database duurt deze release helaas twee dagen. Het Omgevingsloket is twee dagen niet beschikbaar

Ondergrens subsidie asbestdaken vervallen

In de Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 39947, publicatiedatum 19 juli 2017, staat omschreven dat de 35m2 grens voor het verkrijgen van een dakensubsidie is komen te vervallen. Er zijn wel voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Ontwikkeling digitale stelsel: vinden en verbinden centraal in het derde kwartaal

Op 3 en 4 juli 2017 was de derde kwartaalsessie voor het digitale stelsel voor de Omgevingswet. Iedereen die zich bezig houdt met de bouw van het nieuwe stelsel kwam hiervoor bij elkaar in Kaap Doorn. Allemaal met hetzelfde doel: afspraken maken en afstemming zoeken over de epics die we komend kwartaal willen realiseren.

Projectplan Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Fase 2: verdieping

In de NOVI worden de strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving neergelegd.

Uitstel stemming Wet kwaliteitsborging bouw: VNG-reactie

Op verzoek van minister Plasterk (BZK) besloot de Eerste Kamer op 11 juli, de stemming over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Tijdens de behandeling bleek er geen meerderheid voor het wetsvoorstel te zijn.

Beantwoording Kamervragen wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Plasterk (BZK) zendt de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen.

Reacties op uitstel Wet kwaliteitsborging

Op verzoek van minister Plasterk (BZK) is de stemming in de Eerste Kamer – voorzien op 11 juli 2017 – uitgesteld. Wat dit uiteindelijk voor de Wkb gaat betekenen is onduidelijk maar de geplande voorbereiding zal in iedere geval vooralsnog op een laag pitje worden gezet. En zoals in het debat aangegeven wordt de wet in ieder geval uitgesteld tot 2019.

Stemming Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangehouden

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34453).

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 41

De afgelopen week verscheen nr 41 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast staal in overdekte zwembaden

Zo’n 80 procent van de overdekte zwembaden in Nederland voldoet nog niet aan het Bouwbesluit.  Zij kunnen niet aantonen dat er geen riskant roestvast staal zit op plaatsen in het zwembad waar dat gevaarlijk is. Dat zijn zwembaden wettelijk wel verplicht. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) noemt de situatie "zeer teleurstellend". Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, met daarbij een rapportage over de situatie in de zwembaden

Nieuwsbrief 10 juli 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 10 juli 2017 verzonden

Versnelling verwijderen asbestdaken in provincie Gelderland

Provincie Gelderland stimuleert versnelling van het verwijderen van asbestdaken.

Subsidieregeling asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017

Nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen op voormalige asbestdaken in Zuid-Holland.

Rapporten onderzoek en evaluatie wet VTH

In dit bericht zitten de rapporten naar aanleiding van het onderzoek en de evaluatie Wet VTH

Minister Plasterk vraagt Eerste Kamer om uitstel van stemming inzake Wet kwaliteitsborging

De brief van de minister van BZK met het verzoek de stemmingen over dit wetsvoorstel aan te houden.

Reactie Woonaliantie op de WKB 'Het moet anders!'

Ook de Woonalliantie bestaande uit de consumentenorganisaties Woonbond, Ieder(in) en VACpunt Wonen, heeft de Eerste Kamer een brief met hun standpunten aangeboden

Kamerbrief over voortgang stelsel Omgevingswetgeving

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Monitor Implementatie Omgevingswet 2016. Daarnaast voert zij de motie uit van de Kamerleden Veldman (VVD) en Çegerek (PvdA). De motie verzoekt de regering om de voortgang van de stapsgewijze ontwikkeling van het DSO op te nemen en de Kamer te informeren over faseovergangen van de informatiehuizen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 4 juli 2017

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden. Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34453).

Minister krijgt wet kwaliteitsborging niet door de Eerste Kamer

Gisteren (4 juli) was de behandeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Eerste Kamer ter behandeling. Het was een stevig debat met Senatoren die inhoudelijk zeer goed wisten te verwoorden waar de pijnpunten in de wet zitten. De minister had dan ook duidelijk moeite om de Eerste Kamer te overtuigen. Zelf geeft de minister de schuld aan de G4 (de vier grote gemeenten) die nog een stevige brief stuurden, maar het was Het CDA die opkwam voor de B4 (de vier grootste bouwbedrijven) omdat zij de aansprakelijkheid voor de bouwer te hoog vindt. Zonder het CDA was er namelijk geen meerderheid

Veel aandacht Wkb in pers op dag behandeling wet in Eerste Kamer

Vandaag staat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de agenda van de Eerste Kamer. Maar liefst 88 minuten spreektijd is gevraagd door de diverse partijen. Dit laat al zien dat de wet zeker geen hamerstuk zal worden. Ook de landelijke pers heeft de afgelopen dagen, maar vooral vandaag veel aandacht voor de te behandelen wet. Het is nu aan de Eerste Kamer om in haar wijsheid te beslissen wat goed is voor de inwoner van dit land.

Standpunten Wkb in de aanloop naar het debat Eerste Kamer

Met het debat in de Eerste Kamer op komst (4 juli 2017, vanaf 15.25) hebben diverse partijen hun standpunten inmiddels schriftelijk aan de Eerste Kamer aangeboden. Hierna is een aantal punten uit de brieven van VNG, G4, AFNL en Aedes opgenomen. De brieven zelf zijn via de links in de tekst te lezen.

Agenda Eerste Kamer behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Eerste Kamer behandeld op dinsdag 4 juli de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In de agenda is te zien dat er veel tijd voor deze wet is opgenomen. De eerste termijn zal worden behandeld tussen 15:25 en 17:05, waarna ze na een hapje eten weer verder gaan van 17:30 uur tot 19:30 uur. Totaal is er door 8 partijen 88 minuten aan spreektijd gevraagd, hetgeen inhoudt dat er ook te verwachten is dat er een kritisch debat zal gaan plaatsvinden. De behandeling van het wetsvoorstel is live te volgen op internet.

Hoge Raad: Bouwleges indelen in tariefklassen toegestaan

De Hoge Raad oordeelde vandaag positief over de heffing van bouwleges in de gemeente Rotterdam. Dit betekent dat het heffen van bouwleges in tariefklassen naar de bouwsom is toegestaan. Eerder wezen lagere rechters de Rotterdamse heffing af.

VNG: broodnodige aanpassingen kwaliteitsborging bouwen

De Eerste Kamer behandelt op 4 juli het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Voor een succesvolle uitvoering van de wet en voor het behalen van de doelen, zijn enkele broodnodige aanpassingen aan het besluit en een goed ingericht implementatieproces nodig.

Ministerraad heeft AMvB's en invoeringswet Omgevingswet naar Raad van State gestuurd

De ministerraad stuurde vrijdag 30 juni 2017 de AMvB's,de invoeringswet Omgevingswet en de aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State.