Ontwikkeling digitale stelsel: vinden en verbinden centraal in het derde kwartaal

Op 3 en 4 juli 2017 was de derde kwartaalsessie voor het digitale stelsel voor de Omgevingswet. Iedereen die zich bezig houdt met de bouw van het nieuwe stelsel kwam hiervoor bij elkaar in Kaap Doorn. Allemaal met hetzelfde doel: afspraken maken en afstemming zoeken over de epics die we komend kwartaal willen realiseren.

De epics voor het derde kwartaal passen in de drie ketens: ‘Van plan tot publicatie’, ‘Van idee tot indiening’ en ‘Van vraag naar informatie’. Het thema voor het derde kwartaal is ‘Vinden en verbinden'.

Stand van zaken

De bijeenkomst startte met een korte toelichting over de stand van zaken. Hierbij kwam onder andere de uitrolstrategie en de architectuur van het digitale stelsel aan bod. Ook het wetgevingsproces is nog steeds volop in beweging. Hierover hebben het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en het programma Eenvoudig Beter regelmatig overleg. Eenvoudig Beter is verantwoordelijk voor het juridische traject rond de Omgevingswet.

De contouren van een vierde keten worden ook steeds meer zichtbaar: ‘Van ontvangst tot besluit’. Het digitale stelsel staat daarin niet altijd meer centraal. Hier ligt ook werk bij de bevoegd gezagen. De samenwerking en afstemming met invoeringsondersteuning wordt daarom steeds belangrijker. Zodat de bevoegd gezagen ook ‘leren werken’ met het digitale stelsel.

Tijdens deze derde kwartaalsessie is met elkaar gedeeld wat we nu aan het maken zijn. De volgende belangrijke punten kwamen hieruit naar voren:

 • We werken aan één geïntegreerde toegang voor gebruikers. Hierin worden regels in samenhang getoond, zowel in tekst als op de kaart.
 • Het digitaal stelsel is een open stelsel. Ook de markt kan hiermee aan de slag door de beschikbaarheid van open services en data.
 • Data en functionaliteit worden gescheiden van elkaar. Met deze aanpak realiseren we een meer toekomstbestendige voorziening die ook flexibel is.

Eerste functionaliteiten straks beschikbaar

Doel van het derde kwartaal is om de eerste functionaliteiten daadwerkelijk beschikbaar te maken.

 • De eerste versie van de Catalogus komt beschikbaar. Hierin staan begrippen uit de Omgevingswet. Deze kan gebruikt worden om begrippen te vinden of toe te voegen. Andere delen van het digitale stelsel kunnen begrippen testen met de AQUO-standaard.
 • De eerste versie van het Ontwikkelaarsportaal en de -community wordt opgeleverd. Dit is inclusief een eerste set API’s in een API Store. Hierdoor kunnen leveranciers hun applicaties straks verbinden met het digitale stelsel.
 • De Styleguide komt beschikbaar zodat de gebruikerstoepassingen met dezelfde look & feel ontwikkeld kunnen worden.
 • In de keten ‘Van plan tot publicatie’ wordt versie 0.75 van de standaard Omgevingsdocumenten opgeleverd. Zo kunnen overheidsorganisaties omgevingsdocumenten op uniforme wijze aanleveren.
 • In de keten ‘Van idee tot indiening’ wordt de functie voor oriënteren uitgebreid door de basisregistraties te tonen. Ook wordt de inzet van toepasbare regels voor het opstellen van een aanvraag/melding gebruikersvriendelijker gemaakt.
 • In de keten ‘Van vraag naar informatie’ kan de initiatiefnemer relevante informatie voor de Omgevingswet raadplegen uit de basisregistraties (Basisregistratie Kadaster (BRK), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT)).

Werken in ketens

De verschillende projectteams hebben per keten bepaald waar ze het derde kwartaal aan gaan werken.

Keten 1: Van plan tot publicatie

In deze keten gaat het programma verder met toepasbare regels onder de noemer ‘Van wet naar loket’. Dit bestaat grofweg uit drie elementen:

 • Het maken van toepasbare regels
 • Het uitvoeren van toepasbare regels (met de beroemde ‘conclusie service’)
 • Het gebruiken van de regels voor de vragenboom in het loket

In het tweede kwartaal ging de eerste simpele regel al met succes door de keten heen. Nu staat een belangrijke uitbreiding op het programma: het toevoegen van geo-informatie. Dit betekent dat een regel kan worden voorzien van een specifiek werkingsgebied. Zo ziet een gebruiker dat een regel bijvoorbeeld wel geldt binnen de bebouwde kom, maar niet erbuiten. Verder doet het ontwikkelteam in het derde kwartaal meer ervaring op met het invoeren het beschikbaar stellen en het tonen ervan toepasbare regels.

Het programma werkt in deze keten ook verder aan het aanleveren van een omgevingsdocument aan het stelsel. Hiervoor wordt ervaring opgedaan met het aansluiten van een bevoegd gezag op de landelijke voorziening Bekendmaken en beschikbaar stellen. Verder komt ook de catalogus beschikbaar, zodat begrippen uit de Omgevingswet kunnen worden ingevoerd en getoetst.

Aan het einde van het derde kwartaal kan dan een omgevingsdocument worden aangeboden aan het stelsel op basis van de Standaard Officiële Publicaties en het Toepassingsprofiel Omgevingsdocument (STOP/TPOD, versie 0.75). Het document is dan ook getoetst aan de catalogus, geregistreerd in het register Omgevingsdocumenten en OPERA én is zichtbaar in het loket.

Keten 2: Van idee tot indiening

In deze keten komt in het loket de functie ‘Opstellen van een aanvraag of melding’ beschikbaar. Hierbij is het belangrijk dat de betreffende overheid weet dat er een aanvraag of melding klaarstaat. Tijdens het tweede kwartaal is er uitgebreid gesproken met VNG/KING over de toekomst van de berichtenstandaard StUF LVO. Architectuur heeft een uitspraak gedaan over deze notificaties en het berichtenverkeer. In het derde kwartaal gaan we verder met de afstemming rond deze standaard, samen met bevoegd gezagen, leveranciers en VNG/KING.

Het bevoegd gezag zal via Digikoppeling een kort bericht ontvangen dat er een melding of aanvraag is gedaan. Vervolgens kan het bevoegd gezag (of het zaaksysteem) een service aanroepen om de inhoud van de aanvraag op te halen uit de werkmap. Hiermee kan het bevoegd gezag een zaak aanmaken en starten met de verdere afhandeling. De werkmap vormt de basis voor het latere ‘samenwerken aan vergunningen’. Tijdens het derde kwartaal komt deze map in een simpele vorm beschikbaar.

Keten 3: Van vraag naar informatie

In de keten ‘Van vraag naar informatie’ wordt het volgend kwartaal gewerkt aan het inzien van ruimtelijke plannen. Een deel van de data uit ruimtelijkeplannen.nl is straks zichtbaar in de viewer. Het gaat hier om bestemmingsplannen en data die volgens de standaard Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012) zijn opgesteld. Ook werkt het ontwikkelteam aan het zoeken en filteren op metadata uit ruimtelijkeplannen.nl, namelijk voor locatie en attributen. Verder moet een proef uitwijzen hoe we een leidend plan kunnen selecteren wanneer er meerdere plannen op één locatie van toepassing zijn.

Daarnaast kunnen ontwikkelaars van het programma én externe partijen straks aan de slag met de technische beschrijving van de service van de overbruggingsfunctie. De API-documentatie voor deze service wordt ook het derde kwartaal opgeleverd.

Bron: Aandeslagmetdeomgevingswet.nl 19-07-2017

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet