Nieuws 2018

Schat aan informatie over Omgevingswet

Afgelopen woensdag 20 december heeft Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het eerste gedrukte exemplaar van het boek 'De praktijk aan zet bij megawet in wording' in ontvangst genomen.

Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.1

Hoe kunnen publieke hulpverleningsdiensten en andere overheden effectief gezamenlijk optreden bij incidenten waarbij asbest vrijkomt? De multidisciplinaire Handreiking Aanpak asbestincidenten geeft hiervoor handvatten. De nu verschenen werkversie 1.1 vervangt werkversie 1.0 uit 2016.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 63

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Onderzoek Vergunningvrij Bouwen bij Werelderfgoed’

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) bij het rapport ‘Onderzoek Vergunningvrij Bouwen bij Werelderfgoed’ over de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen bij de negen verschillende Werelderfgoederen.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 47

De afgelopen week verscheen nr 47 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

BENG is veranderd, maar wat betekent dat nu echt?

Deze column verscheen op de Duurzaam Gebouwd website op 14 december Sinds de introductie van de voorgenomen BENG eisen in 2015 is er veel geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van eisen stellen (in plaats van de EPC). Op grond daarvan hebben bouwpartijen de afgelopen jaren gevoel ontwikkeld voor wat er moet gebeuren om ‘BENG’ te bouwen. De eisen uit 2015 waren nog voorgenomen eisen, gebaseerd op de NEN 7120. Inmiddels is er een nieuwe bepalingsmethode beschikbaar gekomen en staan we aan de vooravond van de overgang naar het nieuwe energieprestatiestelsel op basis van de NTA 8800 met bijbehorende (concept)eisen.

Bouwrechter start per 1 januari 2019

Wellicht heeft u in de media gelezen dat de rechtbank Noord-Holland met de bouwrechter gaat starten.

Nieuwsbrief 20 december 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 december 2018

Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

Staalkaarten Omgevingsplan

Gaat u aan de slag met het opstellen van een omgevingsplan? Doe dan inspiratie op met de staalkaarten voor het Omgevingsplan. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met 4 consortia van opdrachtnemers de 4 staalkaarten ontwikkeld. De staalkaarten dienen als inspiratiebron bij het maken van een omgevingsplan.

Minister Ollongren: stappenplan beoordeling breedplaatvloeren hoeft niet aangepast.

De conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de instorting in Eindhoven heeft geleid tot vragen over het onderzoek naar breedplaatvloeren in bestaande gebouwen en het daarvoor opgestelde Informatiedocument met stappenplan. De minister schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat er geen aanleiding is het Stappenplan aan te passen en dat er ook geen consequenties zijn voor reeds uitgevoerde onderzoeken.

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan in de vorm van een nota naar aanleiding van het verslag, een nota van wijziging met een aantal verbeteringen van het wetsvoorstel.

NEN Studiedag Brandveiligheid gevels

Op donderdag 7 maart en woensdag 20 maart organiseert de NEN werkgroep 3510070019 ‘Gevels’ de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’. De werkgroep vindt het van belang, dat gemeenten bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder, kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan. Voorzitter van de werkgroep gevels Kees Both hierover; ‘De oproep van de minister aan gemeenten en gebouweigenaren maakt deze NEN studiedag noodzakelijk. Alle betrokkenen dienen over de juiste kennis te beschikken om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de werkgroep gemeend de kennis die hierover aanwezig is zo breed mogelijk beschikbaar te maken

Conferentie 'Gemeenten en BIM'

Ook in de bouw gaat de digitalisering razendsnel. Uw gemeente krijgt wellicht al 3D-modellen aangeleverd bij een vergunningaanvraag of aanvragen voor digitale areaalinformatie. Steeds meer gemeenten ontdekken de voordelen van het Bouw Informatie Model, kortweg BIM. Een applicatie waarmee bevoegd gezag, opdrachtgever, architect, ingenieur, aannemer en installateur digitaal samenwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld van tevoren zien hoe een bouwwerk wordt ingepast in de bestaande bebouwing of u krijgt een goed overzicht van de staat van onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Zo kunnen we slimmer en efficiënter werken, waardoor veel kosten worden bespaard.

Kamerbrief bij onderzoek stappenplan breedplaatvloeren OvV-rapport

Minister Ollongren (BZK) geeft een reactie op het onderzoek over de consequenties voor het informatiedocument voor de beoordeling van bestaande gebouwen.