Nieuws januari 2018

Directeur Omgevingsdienst belanghebbende bij handhavingsbeslissing

Ingevolge artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering heeft de directeur van de omgevingsdienst (Regionale Uitvoeringsdienst) de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen, indien iemand wettelijke regels over het verwijderen van asbest overtreedt.

Stap voorwaarts in effectieve ketenaanpak asbestsanering

Hoe kun je illegaliteit in de asbestketen herkennen en voorkomen? De handvatten daarvoor worden aangereikt in het recent ontwikkelde barrièremodel Asbestsaneringsketen. Het model brengt in kaart welke stappen een beunhaas of illegale asbestverwijderaar (crimineel) moet zetten om een delict te kunnen plegen, en hoe het komt dat de gelegenheid daartoe bestaat. Het model reikt handvatten aan om het werk van de crimineel te dwarsbomen (de barrière opwerpen).

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 57

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Omgevingswet gaat meer en meer leven

‘Zorgvuldigheid voorop bij megawet in wording’. Zo luidt de titel van de terugblik op de zesde Nationale Dag van de Omgevingswet, georganiseerd door de VVM netwerk van milieuprofessionals, waarvan vandaag het eerste exemplaar is overhandigd aan gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht.

Zo werkt bouwtoezicht in Delft

Delft is één van de deelnemers van het project grondgebonden nieuwbouwwoningen. De ervaringen daarmee zijn positief. Delft voert sinds 2014 projecten uit waarbij de bouwtechnische toetsing van bouwplannen en het toezicht op de bouwplaatsen van grondgebonden woningen wordt overgelaten aan waarborg-/garantie-instellingen. Alle grondgebonden woningen – vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeshuizen, beneden- en bovenwoningen – vallen onder het project.

Wervingscampagne Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is deze week gestart met een wervingscampagne om 13 actuele vacatures in te kunnen vullen.

Noodwet nodig om meer te bouwen

Op dit moment kampt de huizenmarkt met een groot woningtekort. Het CDA wil dat er een noodwet komt zodat er sneller meer gebouwd kan worden. De VNG pleitte eerder al voor verbetering van het wettelijk kader om met kortere procedures de woningbouwproductie te versnellen.

Nieuwe campagne Energiebesparendoejenu promoot energiebesparing woning

Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren en VvE’s kunnen hun woningen duurzamer maken. Om de beschikbare subsidie voor woningisolatie en duurzame systemen voor warm water en verwarming te promoten start op 22 januari de campagne #Energiebesparendoejenu

Internetconsultatie tot 18 mei 2018 Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

De aanleiding voor dit wetsvoorstel wordt gevormd door de stelselwijzigingen in het omgevingsrecht en het nadeelcompensatierecht. Gelet op het feit dat de coördinatieregeling van afdeling 3.5 nagenoeg niet wordt gebruikt en er in de verschillende specifieke wetten coördinatieregelingen bestaan die op onderdelen afwijken van de Awb, adviseerde de Afdeling advisering in haar voorlichting om te onderzoeken of de coördinatieregelingen uit het omgevingsrecht kunnen worden geharmoniseerd en of deze omgezet kunnen worden in een regeling die zich leent voor algemene toepassing en kan worden opgenomen in de Awb. Gebleken is dat dit mogelijk is.

Houtrook: de stand van zaken

In een overleg met IenM eind 2016 pleitte de VNG voor EU-bronmaatregelen voor houtkachels en verkoopeisen van individuele stookinstallaties. Ook voor ontwikkeling van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, zodat gemeenten dit kunnen opnemen in hun omgevingsplan.

Afspraken voor beterere toegankelijkheid van gebouwen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), belangenorganisaties van mensen met een beperking en bij de bouw betrokken partijen, slaan de handen ineen om de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om openbare gebouwen, kantoren en woningen. Een actieplan is vandaag door minister Ollongren naar de Tweede Kamer gestuurd.

BENG 1 mogelijk schilindicator-plus

Op 28 november organiseerde het ministerie van BZK een klankbordbijeenkomst over BENG om alle brancheverenigingen te informeren over de voortgang van BENG. De eerste BENG eis wordt door het ministerie aangepast: ventilatie wordt een forfaitaire waarde in de eerste BENG-eis. De hoogte van die forfaitaire waarde moet nog worden bepaald. Door partijen wordt hard gewerkt om de definitieve BENG-definities en de grenswaarden eind 2018 beschikbaar te maken. Tot die tijd is alles indicatief.

Nieuwsbrief 17 januari 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwe gids Milieuprestatieberekeningen

Eind december 2017 kwam de herziene versie uit van de Gids voor het maken van milieuprestatieberekeningen van gebouwen – hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen. De nieuwe versie heet: Milieuprestatieberekeningen.

2018: verlaging grenswaarden in het Bouwbesluit 2012

Vanaf 1 januari 2018 is de grenswaarde van de maximaal toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd. Deze grenswaarde is nu gelijkgetrokken met de grenswaarden uit het Arbobesluit.

Uit de Staatscourant van 21 december 2017; Nieuwe aanwijzingen van normen brandwerendheid en vuurbelasting

Op pagina 5 van de Staatscourant van 21 december 2017 staan twee aanwijzingen voor normen die te maken hebben met bouwkundige brandveiligheid. In de publicatie dreigen ze een beetje ondergesneeuwd te raken in allerlei andere onderwerpen.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 16 januari

Op dinsdag 16 januari is de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst (release 2.13.2).

Inventarisatie beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren

De vereniging BWT Nederland heeft van het ministerie van BZK het verzoek gekregen te inventariseren hoe het staat met de beoordeling van de breedplaatvloeren. Er hebben al een heel aantal gemeenten gereageerd, maar mocht u dit nog niet hebben gedaan. Dan graag zo snel mogelijk!

Veelgevraagde vragen bouwers over breedplaatvloeren

Bouwend Nederland heeft een overzicht beschikbaar gesteld met veelgestelde vragen over breedplaatvloeren. Met deze vragen hopen we leden verder te kunnen informeren over de belangrijkste zaken rondom dit onderwerp. Heeft u nog vragen of hulp nodig? Leden kunnen bij Bouwend Nederland terecht met vragen bij onze speciale helpdesk of op de themapagina www.bouwendnederland.nl/breedplaatvloer. Klik hier voor het overzicht van veelgestelde vragen over breedplaatvloeren »

Nieuwe wetgeving omgevingsrecht per 1 januari 201

Nieuwe en gewijzigde wetten treden met name op twee vaste verandermomenten inwerking, namelijk 1 januari of 1 juni. Nu het nieuwe jaar weer is begonnen, betekent dit dat er weer flink wat wetten in werking zijn getreden. Hieronder kort een overzicht:

Kamerbrief over onderzoeksplicht roestvaststaal zwembaden

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de naleving van roestvaststaal in zwembaden in gemeenten.

Advies Raad van State over AMvB’s en Invoeringswet

Op 22 december heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over de ontwerp-AMvB’s op grond van de Omgevingswet en het voorstel voor de Invoeringswet. Bij de AMvB’s gaat het om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Toelichting bij het Informatiedocument Beoordeling veiligheid breedplaatvloeren

Op 9 oktober 2017 heeft het ministerie van BZK het informatiedocument gepubliceerd voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren1). Dit naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Dit informatiedocument is opgesteld in overleg met o.a. de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, TNO, Bouwend Nederland, Bond Fabrikanten Betonproducten Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en VN-constructeurs.