Nieuws oktober 2018

Symposium: ‘Succesvol werken met de MPG’

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa in het monumentale voormalige Soesterbergse kleinseminarie Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor dit event, waarin de praktijk van de MPG centraal staat.

Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer!

Samen aan de slag! Recent is Nederland opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met parkeergarages. Ze trekken veel publicitaire aandacht en roepen vragen op over de kwaliteit van onze gebouwen. Duidelijkheid over de oorzaken laat nog op zich wachten. Wat is er aan de hand? Matig onderwijs, gebrekkig toezicht, werkdruk, Wet van Murphy?

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan

Het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet is gepubliceerd voor consultatie

Sinds gisteren is het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet gepubliceerd voor consultatie. Iedereen kan tot 21 december 2018 een reactie insturen op https://www.internetconsultatie.nl/invoeringsbesluitomgevingswet.

Kamerbrief met reactie op OvV-rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid'

Minister Ollongen (BZK) heeft op 29 oktober een reactie aan de Tweede Kamer op het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid – lessen uit de instorting parkeergebouw Eindhoven Airport’ gestuurd. In deze brief veel aandacht voor de Wkb die ook voor het eerst een andere uitleg geeft aan de toekomstige rol van het bevoegd gezag dan in eerdere brieven.

BWT op RTL4 bij Van Passie naar Droombaan

Bouw- en Woningtoezicht op de kaart was de titel van het jaarcongres 2018. BWT op televisie komt er nu ook aan. Om nieuwe BWTers te werven voor ons mooie vakgebied heeft de Vereniging BWT samen met de gemeente Enschede meegewerkt aan een item van 'Van Passie naar Droombaan'. Dit item is de komende tijd drie keer te zien op RTL4.

Bijeenkomsten Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 14 november Nieuwegein en 28 november Breda. Nog enkele plekken beschikbaar

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 14 november in Nieuwegein en op 28 november in Breda twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zullen worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld. De bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 16:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur) en zijn gratis toegankelijk.

Analyse enquête Bouw- en Woningtoezicht over kwaliteit toezicht en de kwaliteit van de bouw EenVandaag

Op 16 oktober was er een item op EenVandaag over de kwaliteit van het toezicht en de kwaliteit van de bouw. Dit naar aanleiding van de enquête die door EenVandaag is gehouden in samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. In de uitzending zowel op Radio1 als in het TV programma van EenVandaag is verslag gedaan van de uitkomsten van deze enquête. Onderstaande analyse van de enquête gaat dieper in op de beantwoording van de ruim 360 respondenten.

Brandveiligheid gevels Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam is door het consortium ‘DGMR/Nieman/Hamerlinck’ een quick scan ontwikkeld voor de beoordeling van de brandrisico’s van bestaande gevels, zowel voor het gemeentelijke vastgoed als voor vastgoed in bezit van derden.

Omgevingsloket niet beschikbaar op 3 en 4 november

In het weekend van 3 en 4 november 2018 is Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) niet beschikbaar. Er vindt onderhoud plaats. De verwachting is dat Omgevingsloket online maandagochtend 5 november weer beschikbaar is.

Nieuwsbrief 22 oktober 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Kamerbrief over proces van invoering Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het proces van invoering van de Omgevingswet

Bijeenkomst omgevingsveiligheid

Wanneer : 8 november 2018, van 13.00u tot 17.30u (inloop vanaf 12.30u) Waar : Bouwcampus in Delft Voor wie : publieke opdrachtgevers, met name hoofden van afdelingen projecten, advies en inkoop, maar ook projectmanagers, adviseurs en anderen die in de praktijk te maken hebben met veiligheid in projecten

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 46

De afgelopen week verscheen nr 46 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen.

Betonwapening parkeergarage niet aangepast op afwijkend ontwerp

De parkeergarage bij Eindhoven Airport is vorig jaar ingestort doordat de vloerplaten anders werden toegepast dan gebruikelijk is, zonder dat is nagedacht over de consequenties. Als gevolg daarvan was de wapening ter hoogte van de naden van de vloer te kort. Dat staat in het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid – Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport’, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. De Raad constateert dat de bouwsector er nog steeds niet in slaagt om veiligheidsrisico’s van bouwprojecten structureel goed te beheersen.

Mailing Omgevingsloket online 17 oktober 2018

Inhoud: Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 Vervanging certificaat ftp-server inr.omgevingsloket.nl op dinsdag 23 oktober Bericht voor lokaal beheerders: extra veld voor e-mail

Een brandveilige gevel!!

De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan al de gemeenten gevraagd de brandveiligheid van gevels te inventariseren.

VNG-reactie op Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie

Onze leefomgeving zal in 2050 fundamenteel veranderd zijn door grote transities rond klimaat en energie, verstedelijking en landbouw. Met het verschijnen van Kabinetsperspectief NOVI geeft het Rijk aan daar nu alvast op te willen anticiperen. De VNG juicht dat toe. De opgaven zijn immers groot.

Antwoorden op Kamervragen instorten parkeergarage Wormerveer

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt Kamervragen van het lid Koerhuis (VVD) over het instorten van een parkeergarage in Wormerveer.

Einde asbestdaken in Nederland

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Vooraankondiging Conferentie Gemeenten en BIM, reserveer in uw agenda

Heeft uw gemeente de voordelen van BIM al ontdekt? Het BIM Loket en VNG-Realisatie organiseren op 31 januari 2019 een conferentie “Gemeenten en BIM”, gericht op management, projectleiders en inhoudelijk adviseurs van gemeenten. BIM draait om samenwerking in de bouw, waarbij het delen van informatie centraal staat.

Gevaarlijke situaties door onvoldoende toezicht op de bouw

Ze zien grote fouten die tot schade of zelfs instorting hadden kunnen leiden: toezichthouders in de bouw kunnen lang niet meer alle bouwprojecten bezoeken, waardoor bouwfouten over het hoofd kunnen worden gezien. Het toezicht door gemeenten en andere overheidsdiensten op de bouw is kortom onvoldoende. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder 357 medewerkers van afdelingen bouw- en woningtoezicht op verzoek van EenVandaag.

De presentaties van het 15de jaarcongres VBWTN staan live

De presentaties van het 15de jaarcongres VBWTN staan live

Mini-enquête Platform Monumententoezicht Strafrechtelijke handhaving monumentenzorg

Tijdens het Platform Monumententoezicht op 31 oktober a.s. wordt ingegaan op de mogelijkheden tot, en praktijkervaringen met handhaving in de monumentenzorg via het strafrecht. Dat is een andere weg dan de doorgaans gehanteerde bestuursrechtelijke handhaving.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 17 en 18 oktober

Door onderhoud is de oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) niet beschikbaar op woensdag 17 oktober en donderdag 18 oktober 2018.

BENG-rekenpakketten te laat beschikbaar

Zeer recent is bekend geworden dat de softwarepakketten voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen volgens de nieuwe BENG-normen (die op 1-1-2020 ingaan) te laat beschikbaar komen; vermoedelijk pas in het najaar van 2019. NEPROM, NVB en Bouwend Nederland hebben bij minister Ollongren (BZK) aandacht voor dit probleem gevraagd.

Mogelijkheden strafrecht bij monumententoezicht. Een handreiking in de maak!

Wanneer een monument (moedwillig) wordt beschadigd kiest een gemeentelijke toezichthouder meestal voor een bestuursrechtelijke handhaving, in de vorm van bijvoorbeeld stilleging en een dwangsom. Handhaving via het strafrecht kan ook, maar wordt slechts weinig toegepast. Wat kun je met strafrecht bij monumententoezicht? En wat zijn de praktijkervaringen van gemeenten? Daarover gaat de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Aan de orde komen enkele casussen en de resultaten van een mini-enquête. De Erfgoedinspectie werkt aan een handreiking die informeert over de mogelijkheden en beperkingen van het strafrecht. Tijdens de bijeenkomst wordt een conceptversie toegelicht, de Erfgoedinspectie is benieuwd naar uw reacties.

Inventarisatie asbestdaken in provincies

Het overzicht met betrekking tot de inventarisatie van asbestdaken in provincies is aangeboden aan de Tweede Kamer.

NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar

Gemeenten gebruiken het stelsel van energiepresentatie van gebouwen als basis voor daarop gebaseerde beleidsinstrumenten. Denk aan het energielabel en subsidieregelingen. De nieuwe rekenmethode NTA 8800 is beschikbaar

Concept roadmap invoering Omgevingswet gemeenten beschikbaar

Dit voorjaar is een start gemaakt met de roadmap Invoering Omgevingswet voor gemeenten. Deze roadmap geeft de samenhang weer tussen de hoofdsporen wetgeving, kerninstrumenten, digitalisering en anders werken.

Nieuwsbrief 1 oktober 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.