Kamerbrief met reactie op OvV-rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid'

Minister Ollongen (BZK) heeft op 29 oktober een reactie aan de Tweede Kamer op het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid – lessen uit de instorting parkeergebouw Eindhoven Airport’ gestuurd. In deze brief veel aandacht voor de Wkb die ook voor het eerst een andere uitleg geeft aan de toekomstige rol van het bevoegd gezag dan in eerdere brieven. 

In deze brief waarin zij aangeeft dat zij uit het rapport van de OvV juist de conclusie trekt dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zo snel als mogelijk moet worden ingevoerd lezen we een toch wel andere rolinvulling voor het bevoegd gezag dan in eerdere brieven van de minister.

Enkele passages uit de brief:

Daarom is privatisering van het bouwtoezicht ook niet aan de orde. Publiek toezicht is onmisbaar. Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen gaat hiervan uit.

In het wetsvoorstel verandert de rol van het bevoegd gezag bij de vergunningverlening, maar blijft het toezicht door het bevoegd gezag op de naleving van de bouwtechnische voorschriften bestaan. Het wetsvoorstel introduceert, in aanvulling op de rol van het bevoegd gezag bij de vergunningverlening een onafhankelijke en professionele kwaliteitsborger, die erop toeziet dat de bouwwerkzaamheden zo worden uitgevoerd dat het gerechtvaardigd vertrouwen ontstaat dat het eindresultaat van de bouwwerkzaamheden voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

De gemeente blijft dus, ook in het beoogde nieuwe stelsel, bevoegd gezag en belast met het toezicht op de naleving van de bouwtechnische voorschriften. In dat verband kan zij waar nodig haar handhavende bevoegdheid inzetten op een wijze waarop dat in het specifieke geval naar haar oordeel geëigend is. Hierbij moet de gemeente kunnen acteren op basis van signalen van bijvoorbeeld de kwaliteitsborger of derden, maar ook zelf kunnen waarnemen, beoordelen en interveniëren. Om die rol goed te kunnen vervullen wordt in het beoogde stelsel de informatiepositie van de gemeente op twee manieren versterkt. Het wetsvoorstel bevat verplichtingen om bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen een risicobeoordeling te voegen en om bij de gereedmelding een dossier met informatie over een aantal onderdelen van het bouwwerk over te leggen.

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft de afgelopen tijd richting de Minister telkens aangegeven dat om te kunnen interveniëren het bevoegd gezag ook moet kunnen waarnemen en beoordelen. Deze woorden zijn nu ook letterlijk één op één in de brief opgenomen. Deze brief maakt dan ook heel duidelijk dat het Bouw- en Woningtoezicht, zij het in een andere en nieuwe rol, ook na invoering van het nieuwe stelsel nog voldoende technische en specialistische kennis en formatie nodig houdt om deze taken te kunnen blijven uitvoeren.

Bron: Rijksoverheid 30-10-2018