VNG-reactie op Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie

Onze leefomgeving zal in 2050 fundamenteel veranderd zijn door grote transities rond klimaat en energie, verstedelijking en landbouw. Met het verschijnen van Kabinetsperspectief NOVI geeft het Rijk aan daar nu alvast op te willen anticiperen. De VNG juicht dat toe. De opgaven zijn immers groot.

Intensivering van samenwerking

Uitwerking van de ontwerp NOVI en vaststelling begin volgend jaar is de volgende stap. Daarom zet de VNG de komende tijd in op intensivering van de samenwerking met het Rijk én de provincies en waterschappen.

Zo kunnen we werken aan verbinding van bovengenoemde opgaven aan ándere opgaven in de fysieke leefomgeving en kunnen we ze in een lange termijn perspectief plaatsen. Dat ontbreekt nu nog in het Kabinetsperspectief.

Een thema als leefbaarheid van stad, regio en landelijk gebied heeft bijvoorbeeld onze specifieke aandacht in relatie tot de andere opgaven in de fysieke leefomgeving. Net als de vraag hoe de nationale opgaven ten aanzien van energie en klimaat zich verhouden ten opzichte van de decentrale opgaven.

Richtingen voor de toekomst

De grootte van de opgaven en de schaarste aan ruimte leidt uiteindelijk onvermijdelijk tot keuzes. Met het verschijnen van het Kabinetsperspectief liggen deze keuzes nog in het verschiet. En ze moeten gemaakt worden; er is in Nederland immers geen ‘lege ruimte’ meer.

Gemeenten zijn van mening dat het daarbij helpt om in de ontwerp-NOVI te laten zien hoe afwegingen tot stand komen en keuzes uit kunnen pakken. Bijvoorbeeld door scenario’s te schetsen of mogelijke richtingen voor de toekomst te onderzoeken. 

Consensus

Het Kabinetsperspectief geeft al een kleine doorkijk naar de uitwerking en doorwerking van de Nationale Omgevingsvisie. Omgevingsagenda’s en perspectiefgebieden spelen daarbij een belangrijke rol. Deze moeten de omgevingsvisies van de verschillende overheden op elkaar aan laten sluiten.

De VNG vindt dat de opgaven in een gebied én de kwaliteiten en karakteristieken van een gebied daarbij leidend moeten zijn. De aanwijzing van perspectiefgebieden is spannend; het mag niet leiden tot een rat race. Consensus in de aanwijzing van perspectiefgebieden vinden we daarom belangrijk.

De nadruk in het Kabinetsperspectief op samenwerking en gezamenlijke uitwerking met regio en maatschappelijke partners wordt gewaardeerd.  

Meer informatie

Bron: VNG 17-10-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie