Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.1

Hoe kunnen publieke hulpverleningsdiensten en andere overheden effectief gezamenlijk optreden bij incidenten waarbij asbest vrijkomt? De multidisciplinaire Handreiking Aanpak asbestincidenten geeft hiervoor handvatten. De nu verschenen werkversie 1.1 vervangt werkversie 1.0 uit 2016.

Het doel van de handreiking is om op landelijk niveau een uniforme aanpak van asbestincidenten te bevorderen. De uitgave gaat in op:

  • het nemen van noodzakelijke, effectieve en efficiënte maatregelen
  • het geven van integrale en eenduidige adviezen, op basis waarvan het bevoegd gezag afgewogen besluiten kan nemen 
  • het belang van tijdige en zorgvuldige communicatie over asbestincidenten (zoals informatie over de gezondheidsrisico's en de genomen beheersmaatregelen).

In de handreiking is nadrukkelijk ruimte voor lokale c.q. regionale invulling of maatwerk in geval van een asbestincident.

Veranderingen ten opzichte van werkversie 1.0

De belangrijkste aanpassingen in de handreiking werkversie 1.1 zijn het gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen bij organisaties die betrokken kunnen zijn bij asbestincidenten.

Bestuurlijke oplegger

Omdat asbestincidenten voor maatschappelijke onrust kunnen zorgen, is een bestuurlijke oplegger opgesteld. De oplegger biedt bestuurders aandachtspunten en handvatten, en daarnaast cruciale randvoorwaarden voor een effectieve aanpak van asbestincidenten. 

Samenwerkende partijen

Het IFV heeft de handreiking (door)ontwikkeld samen met een multidisciplinaire (evaluatie) projectgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van: Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland, Nationale Politie, RIVM, Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg/gemeenten, omgevingsdiensten, Stichting Salvage en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het Ministerie van IenM acht de handreiking van groot belang voor een effectief gezamenlijk optreden bij asbestincidenten.

Concrete afspraken over implementatie

De handreiking kan slechts de juiste betekenis en werking krijgen, als deze in de regio's wordt geïmplementeerd. Het is belangrijk dat de betrokken partijen hierover met elkaar concrete afspraken maken en hieraan invulling geven. Bekijk een toelichting op de Handreiking Aanpak asbestincidenten door een aantal projectgroepleden.

Status

Deze door de Raad van Directeuren Veiligheidsregio vastgestelde handreiking is een dynamisch document en heeft uitdrukkelijk de status van werkversie. Periodiek wordt de uitgave geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het IFV beheert de handreiking en zorgt voor de evaluatie en actualisatie. 

Bron: IFV 24-12-2018