Nieuws februari 2018

VOAM-VKBA publiceert protocol voor het onderzoeken van asbest in grond in kruipruimten van bouwwerken

VOAM-VKBA, de branchevereniging voor inventarisatiebedrijven in de asbestsector, heeft een protocol opgesteld voor het onderzoeken van asbest in de (bovenste) grondlaag die zich in kruipruimten kan bevinden.

Mailing Omgevingsloket online 22 februari 2018

Inhoud: Geen e-mail bij het overdragen van behandeling bij conceptaanvragen De e-mail dat een aanvraag/melding is uitbesteed, wordt soms ten onrechte verzonden Op 1 maart 2018 tussen 17.00 en 19.00 uur is Omgevingsloket niet beschikbaar Vervanging PKI overheid certificaat Bericht voor organisaties die webservices gebruiken

‘Complexen met senioren niet brandveilig door grote inpandige rookverspreiding’

Naar aanleiding van het artikel ‘Complexen met senioren niet brandveilig’ in De Telegraaf van 2 februari 2018 heeft de Kamer, op initiatief van Krol (50Plus) drs. K.H Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gevraagd om een brief over branden in seniorenflats.

Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij gepubliceerd

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in de Staatscourant gepubliceerd.

Mailing Omgevingsloket online 20 februari 2018

Inhoud: Belangrijk bericht voor organisaties die webservices gebruiken Omgevingsloket online is weer beschikbaar

Consultatie Standaarden Omgevingswet

Van 19 februari tot en met 30 maart 2018 liggen de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten van de kerninstrumenten ter consultatie.

Nieuwsbrief 19 februari 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Toepassingsgebied brandwerende sandwichpanelen

Als brandlaboratorium test Efectis producten en constructies op brandgedrag en brandwerende eigenschappen. Het toepassingsgebied van een succesvolle test wordt vastgelegd in een classificatie rapport en wordt ook wel het “Direct field of application” genoemd. Binnen Europa zijn er verder afspraken gemaakt over het toepassingsgebied indien een constructie een beter resultaat opleverde en daarmee wat overwaarde heeft behaald. Deze afspraken zijn vastgelegd in “Extended field of Application” of wel ExAp.

Mailing Omgevingsloket online 14 februari 2018

Inhoud: Omgevingsloket online niet beschikbaar op dinsdag 20 februari Storing Omgevingsloket online Instellen behandeldienst door behandeldienst

Beantwoording Kamervragen over de risico’s voor de volksgezondheid van gespoten purschuim

Minister Ollongren ( BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Beckerman en Van Kent (beiden SP) over de risico’s voor de volksgezondheid van gespoten PUR-schuim.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 1 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Kamerbrief over brandveiligheid seniorencomplexen

Minister Ollongren ( BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de aanscherping van brandveiligheidsregelgeving voor seniorenflats, vanwege een verzoek naar aanleiding van vragen van het lid Krol (50Plus).

Zelfstandig wonen met een zorgvraag

De WoonZorgwijzer is een data-instrument dat zichtbaar maakt waar welke zorggroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag is. Het instrument is een hulpmiddel voor gemeenten, corporaties en aanbieders van zorg en welzijn om met elkaar het gesprek over het aanbod voor wonen met zorg te organiseren

Beantwoording Kamervragen over brandgevaarlijke gevelplaten en de nasleep van de brand in de Grenfell Tower in Londen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt 4 sets vragen naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen op 14 juni 2017 en het gebruik van brandgevaarlijke gevelplaten voor gebouwen in Nederland. Het gaat om de vragen van de Kamerleden Van Eijs (D66), Ronnes (CDA), Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP).

Beantwoording Kamervragen leges heffen bij vergunningaanvragen

Minister Ollongren ( BZK) zendt de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Laan-Geselschap en Lodders (beiden VVD) over het bericht ‘Kans op onnodig betalen van leges steeds groter’.

NEPROM-Gedragscode constructieve veiligheid onverminderd actueel

In 2008 heeft de NEPROM een Gedragscode Constructieve veiligheid ontwikkeld. Een praktisch document, bestaand uit verplichtingen en aanbevelingen. Het biedt handvatten bij het beantwoorden van de vraag: hoe ga ik in mijn project om met constructieve veiligheid?

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de bouw zich niets aantrekt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Beckerman en Van Kent (beiden SP) over het bericht dat 'de bouw zich niets aantrekt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid'.

Nieuwbouw sneller van aardgas af

Nederland moet veel sneller van het gas af, te beginnen met nieuwbouw. De Tweede Kamer heeft de gasvrij-ambitie uit het Regeerakkoord inmiddels aangescherpt, mede als gevolg van de recente zware aardbeving in Groningen.

Wetsvoorstel voor afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen aangenomen door Tweede Kamer

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen als hamerstuk aangenomen. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Nieuwe reeks nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing

Na de vorming van het nieuwe kabinet (met herverdeling van energietaken) start in 2018 een nieuwe reeks nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing. De bijeenkomsten zijn voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

Nieuwe versie Omgevingsloket online op 20 februari 2018

Op dinsdag 20 februari 2018 wordt naar verwachting een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.2). Het loket is die dag niet beschikbaar. De nieuwe versie is sinds dinsdag16 januari beschikbaar op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl).

Verbeterde digitale hulpmiddelen energiebesparing zijn beschikbaar

Kenniscentrum InfoMil heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de "Filterinstrumenten erkende maatregelen voor energiebesparing" verbeterd. InfoMil heeft nieuwe mogelijkheden in deze instrumenten doorgevoerd. Het ministerie van EZK en InfoMil geven hiermee gehoor aan nieuwe gebruikerswensen van de overheid en het bedrijfsleven. Beide partijen vinden het ontzorgen van de uitvoeringspraktijk om energie te besparen erg belangrijk. Het doorvoeren van de verbeteropties is een van de initiatieven die hieraan moeten bijdragen. Meer informatie over de toegang tot deze verbeterde hulpmiddelen vindt u op de FEM toezicht site.

Nieuwsbrief 1 februari 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.