Wetsvoorstel voor afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen aangenomen door Tweede Kamer

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen als hamerstuk aangenomen. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Het wetsvoorstel komt tegemoet aan wensen uit de gemeentelijke praktijk en is in nauw overleg met de VNG voorbereid.

Overgang naar nieuw stelsel

Het wetsvoorstel vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht, dat in 2021 in werking treedt. Een van de instrumenten binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten moeten in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen bundelen en omvormen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan. Dat is een aanzienlijke opgave, waarvoor gemeenten tot 2029 de tijd krijgen.

In de aanloop naar de inwerkingtreding wordt met het wetsvoorstel de actualiseringsplicht uit de Wet ruimtelijke ordening voor een belangrijk deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen afgeschaft. Het gaat om bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Hierdoor kunnen gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet hun energie en capaciteit inzetten op de voorbereiding van het omgevingsplan.

Het wetsvoorstel zal nu worden doorgeleid naar de Eerste Kamer voor behandeling. Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, moet het daarna door de Koning worden bekrachtigd. Omdat de Wet raadgevend referendum op het wetsvoorstel van toepassing is, kan de wet niet eerder dan acht weken na de bekrachtiging in werking treden.

Zie ook

Wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen, memorie van toelichting, advies Raad van State en nader rapport

  •  

Bron: Omgevingswetportaal 02-02-2018