Nieuws maart 2018

Maatwerk voor aardgasvrij maken bestaande wijken

Er komt een passend aanbod aan alle gemeenten voor ondersteuning in het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Koplopers zijn nu al aan de slag en gemeenten die in 2018 starten met het aardgasvrij maken van een bestaande wijk kunnen een aanvraag indienen voor een Rijksbijdrage.

Eindrapport pilots omgevingsvisie gelanceerd

In Den Bosch heeft Erik-Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet) de eerste versie van het rapport pilots omgevingsvisie overhandigd aan Erik van Merrienboer (gedeputeerde Noord-Brabant). Dit gebeurde bij de slotetappe van de Tour de Brabant, het traject rond de omgevingsvisie van de provincie. In de pilots omgevingsvisie experimenteerden 12 overheden met elkaar en deden er in een ꞌtweede ringꞌ nog eens 18 overheden mee. In de publicatie over dit leer- en intervisietraject van het programma Aan de slag met de Omgevingswet staan de ervaringen uit de praktijk centraal.

Ultradiepe geothermie kan in München en Parijs – dus ook in Almere

Almere wil met de warmte van de aarde vanuit vijf kilometer diepte – ultradiepe geothermie – het stadswarmtenet verduurzamen. “De woningen die een aardgasaansluiting hebben willen we ook op warmtenetten aansluiten. De jongste woningen kunnen all-electric,” zegt Anne Marie van Osch, projectmanager duurzame energie van de gemeente Almere. In de wijk Nobelhorst kampte ze met tal van technische en financiële tegenslagen waarna de eerste fase van de wijk in 2015 gewoon ‘aan het gas’ ging. “We overwegen voor de resterende bouw toch een warmtenet dat wordt gevoed door de afvalwarmte van een groot datacenter.”

Kiwa Technology deelt visie op duurzame energie in infographic

Energie opslaan in duurzaam gas is de toekomst Nu fossiele brandstoffen opraken, verleggen we onze focus naar duurzame, hernieuwbare alternatieven. Met name in de gebouwde omgeving kan enorm veel winst worden geboekt op het gebied van duurzaamheid. Kiwa Technology werkt vandaag aan de energievraagstukken van morgen en zet zijn visie hierop uiteen in de infographic ‘Duurzaamheid in de gebouwde omgeving in Nederland’.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 2 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

NRP Academie inschrijving leergang 2018 2019 gestart

Op 20 maart jl. mocht de NRP Academie 40 mensen verwelkomen bij haar gratis colleges in de Spoorzone van Tilburg.

OmgevingsCongres: Jouw leven in 3D

Hoe gaat de cultuur veranderen waarin je werkt? Hoe ga je beter en anders samenwerken met andere afdelingen, met bedrijven en met inwoners? De cultuurverschillen tussen overheid, bedrijfsleven en particulieren zijn enorm. Door de Omgevingswet zijn we genoodzaakt meer samen te gaan werken, maar hoe pak je dat aan?

LAVS voor toezichthouders

Aan het gebruik en de verwijderíng van asbest ziJn regels verbonden. Omgevingsdiensten hebben een belangrijke toezichthoudende taak in het asbestverwijderingsproces. Zij toetsen o.a. de sloopmelding en houden toezicht op bedrijven die asbest verwijderen of (tijdelijk) opslaan. Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) ondersteunt hen in dit proces. R¡jkswaterstaat, als beheerder van het LAVS, en Omgevingsdienst NL hebben een brief opgesteld waarin de mogelijkheden van het LAVS worden besproken en het gebruik van het systeem.

Verdiepingssessie Consultatie Standaarden voor Omgevingsdocumenten (STOP TPOD)

Op 12 maart organiseerden KOOP en Geonovum een verdiepingssessie over de consultatie van de Standaarden voor de Omgevingsdocumenten. Deze sessie was een vervolg op de informatie-sessie die op 15 februari 2018 plaatsvond.

Aanpak gezondheidseffecten door houtrook

Geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Deze vormen van overlast door het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren. Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de VNG en staatssecretaris van Ie W om in actie te komen om dit probleem te voorkomen dan wel te verminderen.

Gemeentelijke expertise gevraagd voor Sint Maarten en Saba.

Langzaam maar zeker komt er meer structuur in de wederopbouw van Sint Maarten en Saba. Om deze structuur ook met expertise in te vullen is VNG internationaal op zoek naar kennis en kunde vanuit het Bouw- en Woningtoezicht.

Monitoring verwijdering daken

Rijkswaterstaat monitort in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voortgang van de sanering van asbesthoudende daken. Dit met het oog op het voorgenomen asbestdaken verbod. Het doel is een prognose te kunnen afgeven of 2024 gehaald gaat worden

Afronding onderzoek naar relatie puin en asbest in bodem

In juni 2017 is de aftrap gegeven voor een grootschalig landelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de verdenking op asbest. Aanleiding voor dit onderzoek was een uitspraak van de Raad van State eind 2016 en de aandacht die ILT vervolgens vroeg voor onderzoek op asbest bij partijkeuringen en bodemonderzoek waarbij puin in de bodem wordt aangetroffen. Omdat door sommige partijen ter discussie werd gesteld dat de aanwezigheid van puin een goede voorspeller is voor de aanwezigheid van asbest, is dit landelijke onderzoek gestart. Het onderzoek bevindt zich nu in een afrondend stadium.

Nieuwsbrief 14 maart 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 58

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Webpagina en infographics Invoeringsbesluit

Wat is het Invoeringsbesluit? Welke plek heeft het in het nieuwe omgevingsstelsel? Welke onderwerpen komen in het Invoeringsbesluit aan de orde? En wat is de bruidsschat? Een nieuwe webpagina en drie nieuwe infographics geven antwoord op deze en nog meer vragen. Raadpleeg ze nu op het Omgevingswetportaal

Bouwers tekenen voor gezonde gasloze nieuwbouw

Dit artikel van Paul Diersen verscheen op 9 maart in Aannemervak ‘Wij gaan ons tot het uiterste inspannen om gezonde aardgasloze nieuwbouwwoningen te realiseren’. In de regio Noord-Holland Noord actieve bedrijven en organisaties zetten donderdagmiddag hun handtekening onder dit statement. Al eerder op de middag spraken de gemeenten de ambitie uit om alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting uit te voeren.

Kamerbrief over planning en taakverdeling Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede kamer over de planning van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende wetgevingstrajecten, de stand van zaken van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de departementale herindeling tussen de departementen van BZK en IenW.

Nieuwe handreiking brandveiligheid voor regierol gemeente

Gemeenten investeren in de brandveiligheid van woningen en brandveilig leven, maar brandveiligheid staat niet in de top-10 van belangrijkste veiligheidsthema's. Daarom schreef Brandweer Nederland de handreiking 'Brandveiligheid in de Gemeente', gefocust op de regierol van de gemeente.

VNG bijdrage aan gesprek Nationale Omgevingsvisie

De VNG is blij met de komst van de Nationale Omgevingsvisie: het is een van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Het instrument vraagt van ons om breed en in samenhang naar onze maatschappelijke opgaven te kijken en daarbij een zorgvuldig participatietraject in te richten.

De risico’s van asbest uitgelegd in Jip en Janneke taal.

De Vereniging BWT Nederland heeft op haar website de toolbox asbestdaken ontwikkeld. In deze toolbox zit gereedschap waarmee gemeenten burgers en bedrijven kunnen informeren over het verantwoord verwijderen of laten verwijderen van asbest. Ook milieu Centraal heeft een informatie pagina ontwikkeld waar voor de burger en het bedrijfsleven in Jip en Janneke taal is geschreven hoe om te gaan met asbest.

Verslag algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 22 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president, over

Bouwen met kwaliteit, Nummer 1, 1 maart 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen