Bouwen met kwaliteit, Nummer 1, 1 maart 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energiebesparing in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit en bouwregelgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.

Inhoud

AARDGASVRIJE WIJKEN

 • Transitie naar aardgasvrije gebouwen in het kader van het komende Klimaatakkoord
 • Aardgasvrije nieuwbouw

ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

 • Campagne ‘Energie besparen doe je nu’
 • In maart en april 2018: STEP-spreekuur
 • Verbeterde digitale hulpmiddelen voor energiebesparing gebouwen beschikbaar
 • Nieuw informatieblad over het aanbesteden van verduurzaming scholen
 • Nieuwe online tool: Beslisboom Verduurzaming Scholen
 • Vijf schoolventilatiesystemen vergeleken
 • Stand van zaken herziening Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen
 • Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

BOUWKWALITEIT EN BOUWREGELGEVING

 • Afspraken voor betere toegankelijkheid van gebouwen
 • Tot 16 april 2018: openbare raadpleging over werking van Verordening bouwproducten
 • Brandveiligheid van seniorenflats
 • Naleving onderzoeksplicht voor roestvaststaal in zwembaden

 CIRCULAIRE ECONOMIE

 • Transitieagenda’s Circulaire economie gepresenteerd
 • Kort verslag seminar circulaire gebiedsontwikkeling
 • Circulair (ver)bouwen in vier stappen: e-book geeft tips

EIGENBOUW

 • Zelfbouwrecht in de belangstelling - gemeenten gezocht voor pilot zelfbouwregister

 AARDGASVRIJE WIJKEN

Transitie naar aardgasvrije gebouwen in het kader van het komende Klimaatakkoord

Op 23 februari 2018 heeft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de algemene kaders neergezet die het kabinet hanteert voor het Klimaatakkoord. In de brief hierover aan de Tweede en de Eerste Kamer stelt hij ook een aanpak voor. Voor de gebouwde omgeving staat de transitie naar aardgasvrije gebouwen centraal.

Lees meer

Aardgasvrije nieuwbouw

De Tweede Kamer heeft via een amendement op de Wet voortgang energietransitie de gasaansluitplicht voor kleingebruikers bij nieuwbouw geschrapt. Omdat netbeheerders enkel wettelijke taken mogen uitvoeren, functioneert deze wetswijziging als een verbod op aardgas bij nieuwbouw. De wetgeving biedt wel ruimte aan het college van B&W om bij zwaarwegende redenen van algemeen belang uitzonderingen te maken (“nee, tenzij..”). Vooruitlopend op de wetgeving hebben decentrale overheden en het Rijk afspraken gemaakt over het aansturen op aardgasvrije nieuwbouw.

Lees meer

ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

Campagne ‘Energie besparen doe je nu’

Op 22 januari 2018 is de landelijke campagne 'Energie besparen doe je nu' met televisiespotjes weer van start gegaan. Minister Ollongren (BZK) heeft daarvoor - mede namens haar collega Wiebes (EZK) - het nieuwe logo voor de campagne onthuld: een straatnaambord met de tekst 'Energie besparen doe je nu.nl'.

Lees meer

In maart en april 2018: STEP-spreekuur

Hebt u als verhuurder algemene vragen over de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)? Of vragen over een potentiële subsidieaanvraag? Ga op 8 maart, 22 maart of 5 april 2018 dan tijdens de STEP-spreekuren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in gesprek met één van de adviseurs.

Lees meer

Verbeterde digitale hulpmiddelen voor energiebesparing gebouwen beschikbaar

Kenniscentrum InfoMil heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de "Filterinstrumenten erkende maatregelen voor energiebesparing" verbeterd. De instrumenten helpen u in maximaal zes stappen bij het selecteren van de relevante erkende maatregelen voor een gebouw of meerdere gebouwen op een locatie. Uit de instrumenten volgen ook de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud.

Lees meer

Nieuw informatieblad over het aanbesteden van verduurzaming scholen

Schoolbesturen die een of meer schoolgebouwen willen verduurzamen, zullen in veel gevallen werkzaamheden moeten uitbesteden. Schoolbesturen moeten hiervoor verplicht ‘aanbesteden’, dat wil zeggen dat zij wettelijke inkoopprocedures dienen te volgen. Dit nieuwe informatieblad legt uit hoe zij slim kunnen aanbesteden en welke contractvormen en aanbestedingsprocedures er bestaan. Het informatieblad is opgesteld door Boot Advocaten in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van de Green Deal Scholen. Het informatieblad sluit aan bij de Beslisboom Verduurzaming Scholen, zie www.beslisboomverduurzamingscholen.nl.

Lees meer 

Nieuwe online tool: Beslisboom Verduurzaming Scholen

Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet hoe. De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een gratis keuzehulpmiddel voor verduurzaming van schoolgebouwen uit het primair en voortgezet onderwijs. De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor verbetering van energieprestatie en binnenklimaat. Er zijn negen integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. Acht van de maatregelpakketten voldoen aan de Wet milieubeheer en aan energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B. Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft ook een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Lees meer

Vijf schoolventilatiesystemen vergeleken

Voor schoolbesturen is het van belang om gezonde scholen te hebben met een goede luchtkwaliteit. Want een gezond binnenmilieu is belangrijk voor de prestaties van de leerlingen en leerkrachten. Met een goed ventilatiesysteem kunnen zij hiervoor zorgen. Een nieuw informatieblad vergelijkt vijf  schoolventilatiesystemen.

Lees meer

Stand van zaken herziening Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen

Op 13 februari 2018 heeft Minister Ollongren (BZK) per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van de herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Tijdens het overleg (‘triloog’) tussen delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers op 19 december 2017 is een principeakkoord bereikt.

Lees meer

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

Minister Wiebes (EZK) heeft op 14 februari 2018, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Uitvoeringsagenda 2018 van de Borgingscommissie Energieakkoord per brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

BOUWKWALITEIT EN BOUWREGELGEVING

Afspraken voor betere toegankelijkheid van gebouwen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), belangenorganisaties van mensen met een beperking en bij de bouw betrokken partijen slaan de handen ineen om de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om openbare gebouwen, kantoren en woningen. Een actieplan is op 18 januari 2018 door de minister per brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

Tot 16 april 2018: openbare raadpleging over werking van Verordening bouwproducten

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging georganiseerd over de werking van de Verordening bouwproducten. Tot 16 april 2018 kunnen burgers, bedrijven en organisaties hun mening geven over de Europese regels voor producten die worden gebruikt bij de constructie van gebouwen en infrastructuurwerken. De online vragenlijst vindt u hier.

Lees meer

Brandveiligheid van seniorenflats

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft op 12 februari 2018 de Tweede Kamer op haar verzoek een brief gestuurd over branden in seniorenflats, naar aanleiding van een mediabericht waarin gesteld wordt dat het wettelijk minimaal vereiste brandveiligheidsniveau bij grote gebouwen met veel senioren in Rotterdam onvoldoende is. De minister geeft in de brief aan dat een gemeente op grond van artikel 13 van de Woningwet aan de gebouweigenaar – met voldoende onderbouwing - kan opleggen dat een bestaand gebouw (op onderdelen) moet voldoen tot aan de nieuwbouweisen in plaats van de eisen voor bestaande bouw. De minister zal in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving de mogelijkheid om voor dit onderwerp strengere eisen op te leggen nader vormgeven. Ook zullen in dit besluit voor nieuwe woongebouwen zwaardere eisen tegen rookverspreiding worden opgenomen.
 

Naleving onderzoeksplicht voor roestvaststaal in zwembaden

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft op 5 januari 2018 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de naleving van de onderzoeksplicht voor roestvaststaal in zwembaden. Eigenaren van zwembaden moesten voor 1 januari 2017 aantonen dat er geen gevaarlijk roestvaststaal meer in hun zwembad aanwezig was. Onderzoek leerde dat de meeste zwembaden hieraan nog niet voldeden. Ongeveer de helft van de zwembaden voldoet nu aan de wettelijke eisen.

Lees meer

CIRCULAIRE ECONOMIE

Transitieagenda’s Circulaire economie gepresenteerd

Op 15 januari 2018 hebben staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) per brief de vijf transitieagenda’s Circulaire economie (Biomassa en voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

Kort verslag seminar circulaire gebiedsontwikkeling

Rond 200 aanwezigen lieten zich op 7 februari 2018 in BlueCity in Rotterdam bijpraten over de stand van zaken en ambities op het gebied van circulaire gebiedsontwikkeling. Het ontwikkelen van gebieden is niet nieuw en ook in hergebruik van materialen zijn we niet slecht. In een circulaire economie gaan we echter een stap verder: we creëren waarde waar we deze nu nog weggooien, was daar te horen. Voor een uitgebreid verslag en de presentaties:

http://www.platform31.nl/nieuws/verslag-seminar-circulaire-gebiedsontwikkeling.

Lees meer

Circulair (ver)bouwen in vier stappen: e-book geeft tips

Hoe kunnen we de overgang naar een circulaire economie versnellen? De transitieagenda Bouw bevat grote ambities op dit terrein. De lessen en ervaringen van de 17 koplopers uit het vernieuwde e-book ‘In 4 stappen circulair (ver)bouwen’ geven opdrachtgevers hiervoor praktische handvatten.

Lees meer 

EIGENBOUW

Zelfbouwrecht in de belangstelling - gemeenten gezocht voor pilot zelfbouwregister

Veel burgers geven graag zelf opdracht voor de bouw van hun eigen woning. Alleen weten veel gemeenten niet hoe groot de belangstelling is voor eigenbouw onder inwoners. Om deze in kaart te brengen, start dit jaar een pilot met een zelfbouwregister. Gemeenten kunnen zich hier opgeven voor de pilot. 

Lees meer

 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 01-03-2018