Nieuws april 2018

BWT Toezicht op verleende Omgevingsvergunning door BWT Den Haag verbeeld.

In een leuk en leerzaam filmpje laat de Gemeente Den Haag zien dat het voor de aanvrager niet stopt als hij zijn vergunning heeft ontvangen. Ook gelden er regels tijdens de bouw over aanleveren gegevens, melden van de bouwactiviteiten en het je houden aan de regels die in de vergunning staan opgenomen.

Erfgoed in de Omgevingswet

In april 2018 gaf het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een publicatie uit waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor het erfgoed worden toegelicht.

De presentaties van de regiodagen 2018 staan live

De presentaties van de regiodagen staan live. Voor de mensen die er niet bij waren staat er bij iedere presentatie een korte samenvatting.

Kamerbrief in verband met vragen over verbod werkbak aan hijskraan

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de Kamervragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) over het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering.

Op weg naar aardgasvrije nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen moeten binnenkort aardgasvrij zijn. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Het kabinet wil dit aardgasverbod al per 1 juli 2018 laten ingaan. De brancheverenigingen in het Lente-akkoord vinden het belangrijk dat alle nieuwbouwwoningen zo snel mogelijk aardgasloos zijn en hebben er begrip voor dat het kabinet haast wil maken. Een invoeringsdatum over krap twee maanden vinden wij echter een overhaaste invoering. Dat leidt namelijk tot extra kosten en vertragingen in de bouwproductie.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan

Omgevingsloket online is weer beschikbaar

Omgevingsloket online is weer beschikbaar. Er is nieuwe software op www.omgevingsloket.nl geïnstalleerd. De digikoppeling software is vernieuwd om een groter aantal gebruikers goed te kunnen faciliteren.

Nieuwsbrief 23 april 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Gemeenten kunnen focussen op omgevingsplan

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen als hamerstuk aangenomen. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Een bijzonder managementsymposium - inschrijving geopend

Op woensdag 6 juni a.s. zal het jaarlijkse managementsymposium met als kort onderdeel hiervan de Algemene ledenvergadering van de Vereniging BWT Nederland worden gehouden. En het beloofd dit jaar een bijzonder boeiend programma te worden. Centrale thema van het symposium is de toekomst van de aarde, de bouw en het BWT

WOONCONNECT ONTWIKKELT ZORGLABEL MET UDEN EN OSS

De Twee Snoeken voegt uitgebreide zorgopties toe aan WoonConnect De Twee Snoeken heeft samen met de gemeenten Oss en Uden een zorglabel ontwikkeld. Naar analogie van het energielabel geeft het zorglabel aan in welke mate een huis geschikt is, of is te maken, voor bewoners die nu of in de toekomst zorg nodig hebben. Het zorglabel wordt op basis van een lijst parameters berekend in WoonConnect, de dynamische applicatie voor woningdigitalisering en wijkinnovatie van De Twee Snoeken.

Update Green Deal aardgasvrije wijken, nr 4, 2018

Op dinsdag 3 april heeft de 1e Kamer de gaswet aangepast via de Wet Voortgang Energie Transitie (VET). Belangrijk onderdeel hierin is dat de gasaansluitplicht vervalt. Dat lijkt een kleine aanpassing, maar dit heeft grote consequenties. Wij zijn als gemeente lid van de Green Deal Aardgasvrije Wijken, net zoals 29 andere wijken. Deze Green Deal gaat over het aardgasvrij maken van bestaande wijken.

Kamerbrief de Nationale Omgevingsvisie

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop en de richting waarin de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt opgesteld.

Een bijzonder managementsymposium

Op woensdag 6 juni a.s. zal het jaarlijkse managementsymposium met als kort onderdeel hiervan de Algemene ledenvergadering van de Vereniging BWT Nederland worden gehouden. En het beloofd dit jaar een bijzonder boeiend programma te worden. Centrale thema van het symposium is de toekomst van de aarde, de bouw en het BWT

Resultaten pilots Omgevingsvisie: kansen voor gemeenten

In het hele land wordt geoefend met het maken van omgevingsvisies. Onlangs zijn een aantal pilots omgevingsvisie afgerond. In de pilots omgevingsvisie experimenteerden 12 overheden met het maken van een omgevingsvisie en deden er in een ꞌtweede ringꞌ nog eens 18 overheden mee.

Aan de slag met de Omgevingswet? Check de navigator 2.0

De navigator laat zien wanneer je waaraan moet werken bij de implementatie van de omgevingswet binnen je provincie. Vanaf oktober vorig jaar is de navigator te raadplegen. De navigator neemt je stapsgewijs mee door de verschillende deelprocessen, zodat je tijdig klaar bent voor het werken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om nog beter richting te geven, kaders te bieden en antwoord te geven op je vragen is de navigator vernieuwd.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 44

De afgelopen week verscheen nr 44 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen.

Provero Congres 2018

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het Provero Congres. Op dinsdag 29 mei a.s. vormt Congrescentrum ReeHorst in Ede opnieuw het toneel voor het Provero Congres.

Mailing Omgevingsloket online 11 april 2018

Inhoud: Omgevingsloket online is niet beschikbaar op zaterdag 21 april Vervanging PKIoverheid-certificaat

Beantwoording Kamervragen over bericht problemen met vloeren ministerie BZK

Staatssecretaris Knops (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Middendorp (VVD) naar aanleiding van het bericht in de Cobouw ‘Problemen met vloeren ministerie BZK: honderden inspecties, tijdelijke ontruiming en aanpassingen vereist’.

Waar staat het digitaal stelsel Omgevingswet nu?

Op dinsdag 27 maart 2018 presenteerde het deelprogramma DSO onder grote belangstelling de resultaten van het afgelopen kwartaal. De laatste maanden stonden in het teken van ‘stabiliteit in de basis’. Daarnaast zijn er diverse praktijkproeven geweest. Als klap op de vuurpijl is bekendgemaakt dat er een oefenomgeving komt voor een aantal elementen van DSO-landelijke voorziening.

Subsidie asbestdaken bijgesteld voor 2018

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het budget van de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken verhoogd voor 2018.

Bijeenkomsten Handhavingsinstrumentarium Woningwet 13 juni Zwolle, 19 juni Weert

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 13 juni in Zwolle en op 19 juni in Weert twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zal worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld.

Oproep minister Ollongren voor plannen aardgasvrije wijken

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft in een brief gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken. In 2018 is voor zogeheten proeftuinen 90 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat gemeenten dit jaar al kunnen starten.

Bezorgdheid over financiën Omgevingswet

Op woensdag 28 maart stond het AO Omgevingsrecht op de Tweede Kameragenda. Voorafgaand aan het debat met minister Ollongren (BZK) hebben IPO, VNG en de Unie van Waterschappen aandacht gevraagd voor de financiële problematiek die ontstaan is door de overheveling van het dossier Omgevingswet naar het ministerie van BZK.

Wie energieneutraal bouwt, hoeft geen leges te betalen

De gemeente Emmen heeft besloten dat voor energieneutraal bouwen binnenkort geen leges meer in rekening worden gebracht.

Nieuwsbrief 3 april 2018

Vandaag is de nieuwsbrief van 3 april verzonden