Nieuws mei 2018

Gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht: internetconsultatie

In de Wet voortgang Energietransitie (VET) wordt een eerste stap gezet in de overgang van fossiele naar duurzame energie, die ervoor zorgt dat nieuwe gebouwen standaard geen gasaansluiting krijgen. Een college van B en W kan besluiten tot aanwijzing van een gebied waar de aansluitplicht wel geldt.

Wereldprimeur in Eindhoven met 3D-geprint huis

EINDHOVEN (ANP) - Eindhoven krijgt volgend jaar het eerste bewoonbare betonnen huis dat rechtstreeks uit een printer komt rollen. De vier betrokken bedrijven, de gemeente Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven maken dat woensdag bekend bij de presentatie van een project van in totaal vijf 3D-geprinte woningen. De partijen spreken van een wereldprimeur, vooral omdat de huizen bewoond zullen worden en daarom moeten voldoen aan bouwvoorschriften en eisen van bewoners zoals comfort en betaalbaarheid.

VNG blij met financiële zekerheid Omgevingswet

De VNG is blij met de 90 miljoen die beschikbaar wordt gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Hiermee geeft het ministerie van BZK aan dat ze de afspraken zoals opgenomen in het bestuursakkoord en haar investeringsverplichting (150 miljoen) wil nakomen.

Kamerbrief over Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Omgevingswet kan door volgens plan

Er is 90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Dit staat in de begroting van het ministerie van BZK. De planning blijft daarmee op schema lopen; alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021. Dat doet BZK samen met alle decentrale overheden op basis van het ‘Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet’ uit 2015 en de daarbij gemaakte financiële afspraken.

Onderzoek naar de reactie bij brand van medium-scale gevelconstructies met aluminium composiet gevelbekleding.

De brandontwikkeling over de gevel van een gebouw is afhankelijk van de prestaties van de gehele constructie in plaats van alleen de prestaties van de individuele bouwmaterialen. Een gevelsysteem bestaat uit de beplating, isolatiemateriaal, luchtspouw, barrières in de luchtspouw, bevestigingsmiddelen, ondergrond en detaillering zoals bevestiging van kozijnconstructies. Efectis heeft onderzoek uitgevoerd naar de invloed op de brandontwikkeling van het combineren van verschillende gevelpanelen met verschillende isolatiemateriale

Wetsinstrument programma niet in beeld

Overheden moeten veel bewuster gaan kiezen via welke instrumenten van de Omgevingswet zij uitvoering geven aan hun eigen beleid voor het fysiek domein. Het instrument programma is daarbij een belangrijk en veelzijdig instrument. Maar het is nog niet goed in beeld bij overheden. Dat staat in de verkenning naar behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van dit wetinstrument.

Factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw

Amendement Jetten c.s. in wetsvoorstel voortgang energietransitie Opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken & Economische Zaken en Klimaat Inhoudsopgave Wat staat er precies in het amendement? Wanneer gaat het in? Voor welke gebouwen geldt de wijziging? Hoe moet een vergunningsaanvraag behandeld worden?

Bouwen met kwaliteit, Nummer 2, 24 mei 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energiebesparing in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit en bouwregelgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan

Automatisch opschonen van aanvragen en meldingen

Vanaf 18 juni 2018 inventariseert Omgevingsloket iedere dag welke (concept)aanvragen en meldingen in aanmerking komen voor verwijdering. Aanvragen en meldingen worden verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Of wanneer ze in het loket langer dan drie maanden de status ‘Gearchiveerd’ hebben

Nieuwbouw in principe gasloos vanaf 1 juli 2018

Het kabinet heeft besloten 1) dat nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan in principe niet meer kunnen rekenen op een gasaansluiting. Aedes en andere partijen uit de bouwsector trapten 2) vorige maand nog op de rem. Deze partijen delen de uitgangspunten dat alle nieuwbouw zo snel mogelijk aardgasloos moet zijn, maar vinden de invoering overhaast. De Tweede Kamer heeft in een debat op 17 mei 2018 ook kanttekeningen geplaatst bij de datum van 1 juli 2018

Vereiste voorwaarden aan Wet kwaliteitsborging bouwen

VNG streeft naar kwaliteitsverbetering in de bouw tegen acceptabele kosten. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan in werking gaan als er aan drie voorwaarden wordt voldaan. Die boodschap brengen wij samen met Vereniging Eigen Huis en Bouwend Nederland in een brief aan minister Ollongren.

Infographics en videocollege over de Omgevingsregeling

Kenners van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht weten: de Omgevingsregeling bevat regels voor de uitvoeringspraktijk. Maar over welke onderwerpen gaan die regels precies? Wat is de relatie met de AMvB’s van het stelsel? En verder de diepte in: waar vind je als initiatiefnemer straks bijvoorbeeld de aanvraagvereisten voor een vergunning? Of: hoe maken we meet- en rekenvoorschriften voor het monitoren van de leefomgeving zo gebruiksvriendelijk mogelijk?

Videocollege over Invoeringsbesluit en bruidsschat

Wie Invoeringsbesluit zegt, zegt bruidsschat. Een nieuw videocollege over het Invoeringsbesluit gaat daarom uitgebreid in op deze ‘set regels die een overheid meegeeft of meekrijgt bij een decentralisatie’. Over welke onderwerpen gaat de bruidsschat? Uit welke wetten, besluiten en regelingen zijn de regels afkomstig? Wat is het kader voor de bruidsschat?

Nieuwsbrief 22 mei 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 59

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Welk project wint dé innovatieprijs van 2018?

De verkiezingen Handhaving en Toezicht gaan weer van start! De verkiezingen zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld vernieuwende projecten voor 1 juli aan om kans te maken op dé innovatieprijs van 2018.

Brandbrief aan minister: ‘Pas kwaliteitswet bouw aan’

Te duur, te ingewikkeld en volstrekt onduidelijk of de bouwkwaliteit verbetert. Kajsa Ollongren moet nog flink aan de bak om draagvlak te krijgen voor de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dat blijkt uit een gezamenlijke brief van gemeenten, eigenwoningbezitters en bouwers aan de minister van Binnenlandse Zaken, die Cobouw in handen heeft. “Invoering van het wetsvoorstel kan alleen plaatsvinden wanneer aan drie punten wordt voldaan.”

Drie brancheorganisaties op de bres inzake Wkb

Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gezamenlijk, op 30 april jl., een brief aan minister Ollongren aangeboden.

"Duurzaamheid & monumententoezicht"

‘Praktijkvragen en oplossingen’ Is er in uw gemeente of regio een vastgesteld beleid voor verduurzaming van monumenten? Houdt dat verduurzamingsbeleid naar uw mening voldoende rekening met cultuurhistorische waarden van monumenten? En komen verduurzamingsingrepen bij monumenten of in beschermde stads- en dorpsgezichten in uw gemeente voor?

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

Gasaansluitplicht per 1 juli geschrapt

Het verzet van bouwers, corporaties en woningeigenaren heeft niet mogen baten: de gasaansluitplicht wordt per 1 juli geschrapt. Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. Anders dan enkele grote partijen menen, komt volgens minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) de invoering niet te snel.

Interpretatiedocument Sloopmelding

Omgevingsdienst NL heeft onlangs het interpretatiedocument ‘Sloopmelding t.b.v. reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden’ gepubliceerd.

Aanbieding ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (labelverplichting voor kantoorgebouwen)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de labelverplichting voor kantoorgebouwen.

Aanbieding ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (aansluiting op distributienet voor gas)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpwijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aansluiting op het distributienet voor gas.

Kwaliteitsborging in de bouw in beeld gebracht!

Hoe toetst u bouwplannen, hoe legt u inspecties vast, hoe werkt u samen met andere projectpartners? En hoe laat u aan de opdrachtgever zien dat de afgesproken kwaliteit geleverd is? Wij bieden hét ideale hulpmiddel hierbij!

Wijziging energiebesparingseis in het Activiteitenbesluit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de wetswijziging rond de energiebesparingseis in consultatie gebracht. Het gaat specifiek om wijzigingsvoorstellen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Op de internetsite van de consultatie vindt u het wijzigingsvoorstel met de nodige toelichtingen.

Mailing Omgevingsloket online 7 mei 2018

Inhoud: Aanvragen/meldingen indienen met een baliemedewerker-account