Bouwen met kwaliteit, Nummer 2, 24 mei 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energiebesparing in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit en bouwregelgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.

Inhoud

AARDGASVRIJE WIJKEN

 • Grootschalige proeftuinen voor aardgasvrije wijken
 • In mei en juni 2018 bijeenkomsten over Innovatietender aardgasloze wijken
 • 12,8 miljoen innovatiesubsidie voor aardgasvrije wijken
 • Aansluitplicht op aardgas vervalt per 1 juli 2018
 • Aardgasvrij, BENG en duurzaam bouwen op de kaart
 • Brochure alternatieven voor aardgas
 • Grote belangstelling voor het bezoeken van een gasloze woning 

ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

 • 2017 succesvol jaar voor Nationaal Energiebespaarfonds
 • Duurzaamheid is nu vast onderdeel bij woningtaxaties
 • Subsidieregeling energiebesparing eigen huis gewijzigd
 • Ruimer budget voor subsidieregeling verduurzaming sportaccommodaties

 CIRCULAIRE ECONOMIE

 • Oproep: circulaire economie bij verduurzaming wijken – meld u aan voor 31 mei 2018
 • Voor overheden en publieke organisaties 5 miljoen euro als extra impuls voor klimaatneutraal en circulair inkopen 

AARDGASVRIJE WIJKEN

Grootschalige proeftuinen voor aardgasvrije wijken

Op 3 april 2018 hebben minister Ollongren (BZK), minister Wiebes (EZK) en de heer Van Zanen (voorzitter VNG) alle colleges van burgemeester en wethouders per brief geïnformeerd over de regeling voor grootschalige proeftuinen voor aardgasvrije wijken.

Lees meer 

In mei en juni 2018 bijeenkomsten over Innovatietender aardgasloze wijken

Onlangs is de innovatietender ‘Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen’ van het ministerie van EZK geopend. De tender nodigt bedrijven uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en toe te passen die de energietransitie versnellen, versoepelen en minder kostbaar maken. De periode om een goede aanvraag in te dienen voor de innovatietender is kort. De tender sluit op 11 september 2018 om 17.00 uur. Om aanvragers op weg te helpen organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vier identieke bijeenkomsten verspreid over het land.

Lees meer

12,8 miljoen innovatiesubsidie voor aardgasvrije wijken

Er is 12,8 miljoen extra innovatiesubsidie beschikbaar voor aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van prototypen van innovatieve producten. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 3 april 2018 via de TKI Urban Energy van de Topsector Energie. Doel van deze subsidie is, de totstandkoming van een aardgasvrije gebouwde omgeving te versnellen.

Lees meer

Aansluitplicht op aardgas vervalt per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 vervalt voor nieuwe bouwwerken, zoals woningen, de aansluitplicht van de netbeheerder op het aardgasnet. Dat heeft minister Wiebes (EZK) bekendgemaakt in het Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie). Zie Staatsblad 2018, nr. 129 van 8 mei 2018.

Lees meer

Aardgasvrij, BENG en duurzaam bouwen op de kaart

Aardgasvrije gebouwen worden de norm. Alle nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Daarbij neemt de roep om circulair bouwen toe. Technieken en goede praktijkvoorbeelden daarvoor vindt u letterlijk op de kaart met de nieuwe applicatie Podium duurzame gebouwen.

Lees meer

Brochure alternatieven voor aardgas

Aardgas is in Nederland op zijn retour. Al snel behoort het op de meeste nieuwbouwlocaties tot het verleden. Bouwpartijen staan voor de opdracht om duurzame alternatieven te realiseren: comfortabele woningen zonder aardgas die vanaf 2020 bovendien bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Er zijn verschillende technieken die in combinatie met elkaar goede oplossingen bieden. In de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas zijn de vijf opties voor een aardgasvrije nieuwbouwwoning beschreven en met elkaar vergeleken: de pluspunten, minpunten, investering en jaarlasten. De brochure is een praktische handreiking voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere bouwprofessionals.

Lees meer

Grote belangstelling voor het bezoeken van een gasloze woning

De thematours van de Nationale Duurzame Huizen Route genieten grote belangstelling. Veel mensen komen af op de verhalen van gastvrije huiseigenaren over gasloos wonen, warmtepomp, isoleren of het realiseren van een Nul-op-de-Meter woning. Veel thematours zijn in korte tijd volgeboekt. De komende periode zijn er in Fryslân, Drenthe en Noord-Brabant en mogelijk in andere provincies nog tientallen thematours te bezoeken.

Lees meer

ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

2017 succesvol jaar voor Nationaal Energiebespaarfonds

Met ruim 4.200 verstrekte Energiebespaarleningen aan eigenaren-bewoners en 50 verstrekte Energiebespaarleningen aan VvE’s kijkt het Nationaal Energiebespaarfonds terug op een succesvol 2017. Om meer bekendheid te geven aan wat het fonds betekent voor de verduurzaming van Nederland, is onlangs het Jaarbericht2017.Energiebespaarlening.nl van het fonds uitgebracht. Hierin is verwoord waar het fonds voor staat.

Lees meer

Duurzaamheid is nu vast onderdeel bij woningtaxaties

Het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT) neemt de Energiebesparingsverkenner van RVO.nl op in zijn taxatierapporten. De uitkomsten van de Energiebesparingsverkenner komen sinds 1 april 2018 als bijlage bij het taxatierapport.

Lees meer

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis gewijzigd

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is gewijzigd: subsidiebedragen en uitvoeringstermijnen zijn veranderd en er zijn nieuwe aanvullende maatregelen. De wijzigingen gelden vooral voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's).

Lees meer

Ruimer budget voor subsidieregeling verduurzaming sportaccommodaties

Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is voor 2018 verhoogd. In plaats van de geplande € 6 miljoen is er € 8 miljoen beschikbaar. De budgetclaim ligt momenteel overigens al op ruim € 6 miljoen.

Lees meer

CIRCULAIRE ECONOMIE

Oproep: circulaire economie bij verduurzaming wijken – meld u aan voor 31 mei 2018

Bestaande wijken staan voor de uitdaging om in 2050 aardgasvrij te zijn. Een opgave die veel vraagt van gemeenten maar ook kansen biedt, bijvoorbeeld voor de circulaire ontwikkeling in de wijk. In het project ‘Circulaire economie bij verduurzaming van wijken’ koppelt Platform31 de mogelijkheden van circulariteit aan het aardgasvrij maken van wijken.

Lees meer

Impuls voor klimaatneutraal en circulair inkopen overheden en publieke organisaties

TNO heeft berekend dat de overheden samen in deze kabinetsperiode 1 Megaton CO2 kunnen besparen als zij maximaal inzetten op klimaatneutraal en circulair inkopen. Het kabinet nodigt daarom alle overheden en publieke organisaties uit die extra impuls te geven aan duurzaam inkopen in 2018 en stelt hiervoor als extra impuls 5 miljoen euro beschikbaar vanuit de klimaatenvelop in het regeerakkoord. Op Pianoo Klimaatenveloppe vindt u meer informatie en de voorwaarden voor deelname.

Lees meer

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 24-05-2018