Wetsinstrument programma niet in beeld

Overheden moeten veel bewuster gaan kiezen via welke instrumenten van de Omgevingswet zij uitvoering geven aan hun eigen beleid voor het fysiek domein. Het instrument programma is daarbij een belangrijk en veelzijdig instrument. Maar het is nog niet goed in beeld bij overheden. Dat staat in de verkenning naar behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van dit wetinstrument.

Wat is een programma?

Het programma is een flexibel instrument dat het Rijk, een provincie of gemeente kan toepassen in verschillende fasen van de beleidscyclus. De overheid kan het programma inzetten om een onderwerp uit de omgevingsvisie concreet te maken. Om doelen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. Of voor de uitwerking van de omgevingsvisie voor een specifiek gebied. Ook kan de overheid in een programma concrete maatregelen opnemen om aan een omgevingswaarde te voldoen. Rijk, provincie en gemeenten kunnen het programma koppelen aan een algemene regel in de algemene rijksregels, de omgevingsverordening of het omgevingsplan.

Aanbevelingen

De verkenning geeft een aantal aanbevelingen. Zo hebben overheden behoefte aan meer kennis over de werking en uitvoerbaarheid van programma’s, in samenhang met andere instrumenten. De aanbeveling is hier aandacht aan te besteden in diverse (kennis)bijeenkomsten.
Overheden willen beter begrijpen, of kunnen ‘toetsen’, wanneer beleid vanaf 2021 wel of niet een programma wordt volgens de Omgevingswet. Daarom zijn voorbeelden nodig die aansluiten bij de huidige praktijk. De aanbeveling is om nieuwe voorbeelden en kennisvragen uit te werken.
Verder is de aanbeveling aan overheden vooral zelf ook aan de slag te gaan met het instrument programma. Dit is niet in alle opzichten nieuw. Denk bijvoorbeeld aan bestaande gemeentelijke rioleringsprogramma’s, waterbeheerprogramma’s of Natura 2000.

Vervolg

De komende tijd zullen de aanbevelingen uit de verkenning meegenomen worden. Dit zal gebeuren in projecten van de partijen die samenwerken in het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet. Daarnaast zal het interbestuurlijke programma in bijeenkomsten meer aandacht besteden aan de samenhang en doorwerking van instrumenten van de Omgevingswet in de beleidscyclus. Zo wil het programma overheden stimuleren nog gerichter met de verschillende instrumenten aan de slag te gaan. En in het bijzonder met het instrument programma.

Meer informatie

 

 

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet 25-05-2018

Thema's: Omgevingswet