Nieuws juni 2018

Start nu met sanering asbestdaken

Start met de voorbereidingen van de sanering van asbestdaken. Dat is de oproep aan gemeenten. Alleen dan kan het voornemen van het Rijk om in 2024 een verbod op asbestdaken in te stellen worden gehaald

Kwartaaldemonstratie DSO: praktijkproeven geven veel inzicht

Op dinsdag 19 juni 2018 zat een volle zaal met bijna 400 belangstellenden weer klaar om te horen hoe het staat met de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze maanden stond het samenspel tussen de DSO-landelijke voorziening, overheden en hun leveranciers centraal.

Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen per 1 juli van kracht

Per 1 juli 2018 is de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen van kracht. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Lopende nieuwbouwprojecten alsnog vrijwillig aardgasvrij

Sectortafel Gebouwde Omgeving - Werkgroep Nieuwbouw Nieuwbouwwoningen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018 hebben in principe nog recht op een aardgasaansluiting. Toch is het streven vanuit het Klimaatakkoord om woningen die nog op aardgas worden aangesloten alsnog aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken.

Kamerbrief over planning stelselherziening Omgevingsrecht

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de planning van de stelselherziening Omgevingsrecht en een reactie op de motie van de Kamerleden Ronnes en Van Tongeren. Deze motie vraagt de Invoeringswet Omgevingswet als sluitstuk van het wetgevingstraject aan de Tweede Kamer voor te leggen

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Terugblik commissie Ruimte en Wonen mei 2018

De laatste vergadering van de commissie op Ruimte en Wonen in de oude samenstelling werd grotendeels besteed aan twee regelmatig terugkerende thema’s: de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en het wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw. Daarnaast is gesproken over de Nationale woonagenda.

Jubileumeditie Duurzaam Gebouwd Congres in provincie Friesland

Het tiende Duurzaam Gebouwd Congres vindt plaats op 14 februari 2019 en wordt georganiseerd in samenwerking met provincie Friesland. Centraal bij het jubileumcongres staat het invullen van ambities rondom verduurzaming van de gebouwde omgeving in de provincie.

Toepasbare regels en vragenbomen deel III

Volg hier de ontwikkeling van het opstellen van toepasbare regels en vragenbomen op basis van de nieuwe Omgevingswet Het concept van toepasbare regels is op hoofdlijnen bekend en beproefd. Deze praktijkproef onderzoekt, als vervolg op de eerdere praktijkproeven in dit kader, het proces van werken met toepasbare regels diepergaand. Voor meer informatie over de eerdere praktijkproeven: klik hier en hier. In de eerdere praktijkproeven is gekeken naar het proces van regels > toepasbare regels > vragenbomen en formulieren > input voor het DSO loket. Deze derde praktijkproef heeft tot doel om voor een complexere activiteit (de vergunningplicht voor een aanbouw) niet alleen het proces te bezien vanuit de huidige regelgeving, maar ook te kijken naar hoe we de regelgeving zouden kunnen vereenvoudigen zodat zij beter in toepasbare regels te vatten is.

Nieuwsbrief 25 juni 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid door Ferdi Licher van het ministerie BZK en Margreet Schotman voorzitter van VBWTN

Op 27 juni aanstaande wordt ’s middags op het hoofdkantoor van MOVARES in Utrecht het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd door Ferdi Licher, directeur Bouw en Energie BZK en Margreet Schotman, voorzitter van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Concept roadmap Invoeringswet Omgevingswet beschikbaar

Dit voorjaar is een start gemaakt met de roadmap Invoering Omgevingswet voor gemeenten. Deze roadmap geeft de samenhang weer tussen de hoofdsporen wetgeving, kerninstrumenten, digitalisering en anders werken.

Norm voor brandveiligheid voor gebouwen wordt herzien

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’.

Nieuwe rijwoningen nog massaal aan het aardgas

Het besluit van Minister Wiebes om de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen te schrappen, roept een sterke contrareactie op vanuit de bouwsector. Onderzoek van Bouwtrend toont aan dat nieuwe rijwoningen nog massaal worden voorzien van een gasketel voordat het verbod hierop vanaf 1 juli in werking treedt. Dat blijkt uit analyse van de energieprestatieberekeningen uit 2018 voor meer dan 13.000 nieuwe rijwoningen.

Consultatie kwaliteitscriteria 2019

Dit betreft een inhoudelijke update van de VTH-kwaliteitscriteria versie 2.1. In de zomer van 2018 moet met de nieuwe set het bestuurlijke besluitvormingsproces in worden gegaan. Voordat deze set wordt aangeboden vraagt de werkgroep VTH organisaties om een kritische blik en eventuele aanvullingen of commentaar op de inhoud.

Volop verduurzaming monumenten, meer kennis noodzakelijk

Verduurzaming van monumenten is volop in ontwikkeling. De erfgoedsector doet er alles aan om aan te sluiten bij de energietransitie. Met name grotere gemeenten voeren actief beleid. Wel blijkt dat ambtenaren het lastig hebben om toezicht te houden op de kwalitatieve aspecten. Niet alle gemeenten hebben een vastgesteld beleid hierin, het ontbreekt nog weleens aan voldoende kennis.

Mailing Omgevingsloket online 19 juni 2018

Inhoud: Aanpassing berichtenverkeer Omgevingsloket online Automatisch opschonen: verkeerde datum in email aan bevoegd gezag

Veiligheidsfunctionarissen bijgepraat over richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Er was veel gespreksstof voor het halfjaarlijkse overleg VGM KAM maar de meeste aandacht ging wel uit naar de richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. Wordt die richtlijn straks verplichte kost?

Programma lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Eind 2017 is door een aantal zeer betrokken personen uit de branche het initiatief genomen de bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor alle betrokkenen in het bouwproces. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs, toeleveranciers, etc. heeft met veel enthousiasme hard gewerkt aan het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Het resultaat mag er zijn. Voortbordurend op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008 is de informatie gemoderniseerd en er is ook ingespeeld op de ontwikkelingen van de voortgaande digitalisering van de bouw, de ontwikkeling van de Veiligheidsladder, enz.

BENG-ontwikkelingen in 2018 en 2019

Op dit moment werkt de overheid hard aan de BENG eisen die op 1 januari 2020 van kracht worden. 2018 is daarin een overgangsjaar, waarin veel gebeurt. Hieronder vindt u informatie over het BENG-proces, welke effecten er kunnen zijn op de definitieve eisen, en wat de relatie is tussen BENG en aardgasvrije nieuwbouw.

Beantwoording kamervragen over asbestverwijdering met minicontainment

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een antwoord aan de Tweede Kamer gestuurd in verband met vragen naar aanleiding van de televisie uitzending over het gebruik van de minicontainment bij asbestverwijdering.

Asbestdaken in Drenthe zichtbaar gemaakt

Een vliegtuig met een zeer geavanceerde camera aan boord heeft opnamen gemaakt van daken in de provincie Drenthe. Daarmee zijn de asbesthoudende en asbestverdachte daken zichtbaar gemaakt.

Mailing Omgevingsloket online 11 juni 2018

Inhoud: Automatisch opschonen van aanvragen en meldingen Aanpassing berichtenverkeer Omgevingsloket online op de oefenomgeving Inspiratie en nieuwe inzichten op de Schakeldag 2018

VNG-reactie op brief Platform Houtrook en Gezondheid

In de reactie aan Platform Houtrook en Gezondheid op hun brief stellen wij dat de VNG de voorgestelde acties en maatregelen van het platform ondersteunen. Wel zijn we scherp op de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en de uitvoeringskosten. Op grond van deze criteria ontraden wij een stookverbod.

Waarborg constructieve veiligheid

Het meest essentiële bij het bouwen is veiligheid. We moeten er voor zorgen dat wát we bouwen ook veilig is. Dan hebben we het over constructieve veiligheid en brandveiligheid. Op dit moment zijn er onvoldoende waarborgen dat het met die veiligheid wel goed zit.

Onderzoek gevolgen Wkb voor gemeenten

In opdracht van de gemeente Woerden heeft Debra Kasbergen vorig jaar onderzoek gedaan naar de gevolgen voor gemeenten mocht de Wkb doorgang vinden. Kasbergen voerde het onderzoek – waarmee ze de jaarlijkse scriptieprijs won – uit in het kader van haar rechtenstudie aan de Hogeschool Leiden.

De presentaties van het managementsymposium staan live

Vandaag zijn de presentaties van het Managementsymposium en ALV​ gepubliceerd. Tijdens het managementsymposium zijn weer een groot aantal verschillende onderwerpen aan bod gekomen. De presentaties zijn hier te vinden.

LANCERING KENNISPORTAAL CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Eind 2017 is door een aantal zeer betrokken personen uit de branche het initiatief genomen de bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor alle betrokkenen in het bouwproces. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs, toeleveranciers, etc. heeft met veel enthousiasme hard gewerkt aan het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Het resultaat mag er zijn. Voortbordurend op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008 is de informatie gemoderniseerd en is ook ingespeeld op de ontwikkelingen van de voortgaande digitalisering van de bouw, de ontwikkeling van de Veiligheidsladder, enz.

Whitepaper: het belang van brandveilige gevels

Naar aanleiding van de brand in de Grenfell-tower die op 14 juni 2017 aan 71 mensen het leven kostte, organiseerde DGMR in september 2017 het congres Gevels en brandveiligheid om meer inzicht te geven in de Nederlandse regelgeving en toepassing van brandveilige gevels. Deze inhoud plus aanvullende informatie is nu te vinden in onze whitepaper over gevels en brandveiligheid.

Norm voor berekening BENG voor 90% klaar

Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. Daarom is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Dat wordt de NTA 8800, een rekenmethode die wordt ontwikkeld door NEN, TNO, DGMR en Nieman RI in opdracht van het Ministerie van BZK.

Beantwoording Kamervragen wijziging Bouwbesluit 2012 aansluiting op gas

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen in het kader van een wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas.

Nieuwsbrief 5 juni 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Kamerbrief over stand van zaken onderzoek veiligheid gebouwen met breedplaatvloeren

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van het instorten van parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Tevens informeert ze over de stand van zaken van het onderzoek bij bestaande gebouwen.

Kamerbrief bij nota naar aanleiding van het wetgevingsverslag verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op de voortgang van de programmatische versnellingsaanpak asbestdakensanering.