Nieuws juli 2018

Subsidie verwijderen asbestdaken opnieuw bijgesteld

Het subsidieplafond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor 2018 is opnieuw verhoogd, nu naar een totaalbedrag van 23 miljoen euro. Eerder dit jaar werd het subsidieplafond al bijgesteld naar 17,5 miljoen euro.

Fabriek voor hergebruik vervuild staalschroot heeft financiering rond

Begin volgend jaar moet op een industrieterrein bij Delfzijl de eerste paal de grond in gaan voor de bouw van een fabriek waar vervuild staalschroot wordt hergebruikt. De plannen van Purified Metal Company (PMC) werden vorig jaar gelanceerd, woensdag 11 juli 2018 kwam de financiering rond, een jaar later dan verwacht.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 45

De afgelopen week verscheen nr 45 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen.

Kamerbrief over wetsvoorstel kwaliteitsborging

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer haar antwoord op een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging.

Handboek Omgevingsveiligheid

Afgelopen week kondigde het RIVM aan dat het op zijn website een conceptversie heeft gepubliceerd van het Handboek Omgevingsveiligheid. In het handboek vindt u nadere informatie over het omgevingsveiligheidsbeleid. Op dit moment zijn nog niet alle onderdelen van het handboek beschikbaar

Nieuwsbrief 9 juli 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Kamerbrief stand van zaken implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op de implementatie van de Omgevingswet.

Wijzigingen wetten in het omgevingsrecht per 1 juli 2018

Het is weer zover, er is een vast verandermoment geweest. Per 1 juli 2018 zijn er dus de nodige wetten in werking getreden. Hieronder een kort overzicht met de belangrijkste wijzigingen voor het omgevingsrecht.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 60

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

VNG en kabinet in gesprek over Wet kwaliteitsborging bouwen

Gelijktijdig met de voorbereidingen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt door het kabinet en de VNG gewerkt aan een bijbehorend bestuursakkoord. Ook in de zomer blijven de VNG en het kabinet hierover in gesprek om zo tot een werkbare wet te komen.

Belangrijke stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht

De spelregels voor de fysieke leefomgeving komen in één wet bij elkaar te staan. De ministerraad heeft vrijdag, na een positief advies van de Raad van State, ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet. Ook heeft de ministerraad de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad. Het werk voor de inwerkingtreding op 1 januari 2021 blijft daarmee op schema lopen.

Zorgwoningen krijgen weer standaard een buitenruimte

In de bouwregelgeving worden zorgwoningen niet langer uitgezonderd van de verplichting om een buitenruimte te hebben. Dat betekent dat alle nieuwe woningen met een zorgfunctie die groter zijn dan 50 m2 standaard ook een buitenruimte zoals een balkon moeten krijgen. Voor kleinere woningen mag dit een gemeenschappelijke buitenruimte zijn. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer

Milieuzones, luchtwassers en houtrookoverlast: VNG-inbreng

Harmonisering milieuzones, het lagere rendement van luchtwassers en de aanpak van houtrookoverlast zijn belangrijke onderwerpen voor gemeenten. De VNG schrijft hierover in een brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het AO van 4 juli over luchtkwaliteit.

Invoeringswet Omgevingswet naar Tweede Kamer

Het ministerie van BZK heeft het wetsvoorstel Invoeringswet van de Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook op andere onderdelen van het wetgevingstraject wordt vooruitgang geboekt.

Wet kwaliteitsborging

Nederland is één van de brandveiligste landen ter wereld. Dit resultaat moeten we met elkaar koesteren.

Vereniging BWT zeer ontstemd over inhoud brief wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Afgelopen vrijdag heeft Minister Ollongren (BZK) aan de Eerste Kamer, en in afshrift aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De Vereniging BWT Nederland is hierover zeer ontstemd omdat was afgesproken een uitstelbrief te sturen aangezien momenteel nog wordt gewerkt aan een bestuursakkoord waarin afspraken moeten worden opgenomen over een uitvoerbare rol van het bevoegd gezag onder het nieuwe stelsel, en een juiste uitwerking van de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen.

Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd

Veilig werken in de bouw is de verantwoordelijkheid van alle partners in de keten. Woensdag 27 juni werd bij Movares officieel het kennisportaal constructieve veiligheid www.kpcv.nl gelanceerd door Bart Dunsbergen van het ministerie van BZK en Margreet Schotman voorzitter van VBTN.