Bouwen met kwaliteit Jaargang 2018, Nummer 3, 24 juli 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. 

Inhoud

ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING

 • Voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord aangeboden
 • Kamerbrief over voortgang energiebesparing
 • Kamerbrief over kabinetsstandpunt allocatie

 
AARDGASVRIJE WIJKEN

 • Geplande nieuwbouw alsnog zonder aardgas
 • 75 aanvragen voor proeftuinen aardgasvrije wijken
 • Start innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen: aanmelden vóór 1 oktober 2018

 
BOUWKWALITEIT

 • Minister krijgt tips voor verbetering toegankelijkheid BZK-gebouw en verkiezingen
 • Lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid
 • Kamerbrieven over wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Invoeringswet van de Omgevingswet naar Tweede Kamer gezonden

CIRCULAIRE ECONOMIE

 • Circulaire economie: Tweede Kamer geïnformeerd, onderzoeksvoorstellen gevraagd

KLIMAATADAPTATIE

 • Hittestress: congres en nieuwe publicatie

ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING

Voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord aangeboden

Op 10 juli 2018 heeft Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad) het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ aangeboden aan minister Wiebes (EZK). De voorstellen komen van de vijf sectorale tafels: mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie en landbouw en landgebruik.

Lees meer 

Kamerbrief over voortgang energiebesparing

Op 11 juli 2018 heeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van energiebesparing. In de brief komen vijf onderwerpen aan bod: de inzet van de ongebruikte middelen van het Fonds Energiebesparing Huursector; de stand van zaken op het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel over de heffingsvermindering verduurzaming; de resultaten van twee onderzoeken over energiebesparing in de huursector; het waterzijdig inregelen van cv-installaties en de Wet milieubeheer en tot slot de passage over gebouwgebonden financiering uit het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’. De volledige brief is hier te vinden.

Kamerbrief over kabinetsstandpunt allocatie

Op 11 juli 2018 heeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over het kabinetsstandpunt over allocatie bij de berekening van de energieprestatie van gebouwen. Het kabinet is van plan om de mogelijkheid tot allocatie per 1 januari 2020 af te schaffen. De volledige brief is hier te vinden.

AARDGASVRIJE WIJKEN

Geplande nieuwbouw alsnog zonder aardgas

Op 26 juni is het akkoord ‘Nieuwbouw aardgasvrij’ ondertekend door bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties en makelaars. De partijen hebben afgesproken om nieuwbouwprojecten die reeds in ontwikkeling zijn of al zijn gegund alsnog aardgasvrij te realiseren.

Lees meer

75 aanvragen voor proeftuinen aardgasvrije wijken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 75 aanvragen ontvangen van gemeenten die in aanmerking willen komen voor een decentralisatie-uitkering als bijdrage voor een in 2018 te starten proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.

Lees meer

Start innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen: aanmelden vóór 1 oktober 2018

Op 4 juli is de werving gestart voor het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’. Tot 1 oktober 2018 kunnen gemeenten zich samen met schoolbesturen aanmelden voor het innovatieprogramma. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar voor 10 pilots.

Lees meer

BOUWKWALITEIT

Minister krijgt tips voor verbetering toegankelijkheid BZK-gebouw en verkiezingen

Onlangs heeft een diverse groep van tien mensen met een licht verstandelijke beperking en deels ook een fysieke of visuele beperking tips gegeven om de toegankelijkheid van het hoofdgebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Turfmarkt 147 en de toegankelijkheid van de verkiezingen te verbeteren.

Lees meer

Lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Op 27 juni 2018 is het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd. Veilig werken in de bouw is de verantwoordelijkheid van alle partners in de keten. Het portaal is een initiatief van een groot aantal partners in de branche waaronder BAM, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Royal Haskoning, Movares, Schiphol, branchevereniging TIS, ingenieursbureau Iv-groep en Rijkswaterstaat. Op deze centrale plek is nu alle kennis en informatie over constructieve veiligheid voor iedereen toegankelijk.
 

Kamerbrieven over wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren (BZK) heeft de Eerste Kamer op 29 juni 2018 een brief gezonden over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. In de brief gaat de minister mede namens haar collega voor Rechtsbescherming in op de vragen die de Eerste Kamer tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel had gesteld. De minister verzoekt de Kamer in de brief om de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. De brief is tevens in afschrift gezonden naar de Tweede Kamer. Op 9 juli 2018 heeft de minister de Tweede Kamer haar antwoord op een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het wetsvoorstel gezonden.
 

Invoeringswet van de Omgevingswet naar Tweede Kamer gezonden

Na instemming in de ministerraad is de Invoeringswet van de Omgevingswet eind juni 2018 voor behandeling naar de Tweede Kamer gezonden. De Invoeringswet regelt het overgangsrecht en wijzigt een aantal bestaande wetten. Verder vult de Invoeringswet de Omgevingswet aan met een aantal onderwerpen, zoals nadeelcompensatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De ministerraad is ook akkoord gegaan met de publicatie van de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet, waaronder het Besluit bouwwerken leefomgeving dat onder meer het Bouwbesluit 2012 zal vervangen. De vier AMvB’s worden deze zomer in het Staatsblad gepubliceerd.
 

CIRCULAIRE ECONOMIE

Circulaire economie: Tweede Kamer geïnformeerd, onderzoeksvoorstellen gevraagd

Op 29 juni 2018 heeft staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de reactie van het kabinet op de agenda's voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie in 2050. Deze brief is verstuurd mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het Kamerdebat over de brief is geagendeerd op 6 september 2018.

Lees meer

KLIMAATADAPTATIE

Hittestress: congres en nieuwe publicatie

Stijging van de zeespiegel en binnenlandse overstromingen vormen in toenemende mate bedreigingen voor de bewoonbaarheid van ons land. Wij hebben ons hierop ingesteld met waterschappen en sinds 2011 met het Deltaprogramma. Hitte en droogte zijn eveneens ernstige bedreigingen vanuit de klimaatverandering. Ook hierop is een antwoord vanuit de overheden, namelijk de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). Deze strategie vormt een complement op de aanpak van de “natte” problematiek.

Lees meer

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 06-08-2018