Nieuws september 2018

Bijeenkomsten Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 14 november Nieuwegein en 28 november Breda

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 14 november in Nieuwegein en op 28 november in Breda twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zullen worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld. De bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 16:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur) en zijn gratis toegankelijk.

Van Ark verbetert regels asbestverwijdering

Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om te komen tot een zorgvuldiger asbestbeleid.

Kamerbrief bij ontwerpbesluit landelijk asbestvolgsysteem LAVS

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het Ontwerpbesluit landelijk asbestvolgsysteem LAVS naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure.

Antwoorden op Kamervragen over brandveiligheid van gevels

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt Kamervragen van lid Beckerman (SP) over lessen die Nederland heeft getrokken ruim een jaar na de brand in de Londense Grenfell Tower. Ook beantwoordt de minister vragen van leden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) over de inventarisatie van brandgevaarlijke gevelplaten.

Bouwen met kwaliteit Jaargang 2018, Nummer 4, 25 september 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

Gemeenten aan de slag met verbod op asbestdaken

Vandaag tijdens het AsbestFeitenCongres kreeg VNG, directeur Leefomgeving, Edward Stigter, een gereedschapskoffer overhandigt vanuit het programma Versnellingsaanpak asbestdakensanering. De koffer staat symbool voor de digitale toolbox met ondersteuningsmiddelen voor gemeenten.

Nieuwe bepalingsmethode EPG: Er gaat een hoop veranderen...

In opdracht van het ministerie van BZK geeft NEN invulling aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode, NTA 8800. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving.

Aanbieding vier AMvB’s bij de Omgevingswet, het advies van de Raad van State en het nader rapport

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de 4 Algemene maatregelen van Bestuur (Amvb's) bij de Omgevingswet, zoals deze onlangs zijn vastgesteld en in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Ook stuurt zij de gelijkluidende adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de eveneens gelijkluidende nadere rapporten. Deze brief met bijlagen is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Nieuw dossier “Milieuprestatie MPG”

Er is een nieuw dossier op de website geplaatst. In dit dossier vindt u informatie over het onderwerp Milieuprestatie met daarbinnen de door de VBWTN en WE-Adviseurs ontwikkelde MPG-Checklist.

Mailing Omgevingsloket online 21-09-2018

Inhoud: Herinnering: Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 25 september Bericht voor lokaal beheerders: extra veld voor e-mail

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 6 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan

Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 25 september

Op dinsdag 25 september 2018 komt er een nieuwe versie Omgevingsloket beschikbaar op de productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl). Omgevingsloket is die dag niet beschikbaar.

1 plek voor informatie over het nieuwe digitaal stelsel Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. De website 'Aan de slag met de Omgevingswet' geeft hierover vernieuwde informatie.

Nieuwsbrief 17 september 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Aardgasvrij: wat doen we met woningen in de pijplijn?

Hoe leveren reeds geplande nieuwbouw alsnog aardgasvrij op? Onlangs publiceerde de VNG een handreiking voor gemeenten met 10 tips voor aardgasvrije nieuwbouw. Door de Lente-Akkoord-partijen is een handreiking opgesteld met inhoudelijke informatie over aardgasvrije nieuwbouw.

Yordi haalt zijn auto op uit parkeergarage met scheuren, 'Ik vind het wel eng'

In de pilaren van de Almeerse Metropolegarage zijn grote scheuren te zien. "Als ik ernaar kijk voel ik toch wel een beetje spanning. Ik vind het wel eng, maarja we moeten het maar doen", zegt Yordi Bon.

Mailing Omgevingsloket online 10 september 2018

Inhoud: Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 25 september Vervanging certificaat ftp-server op 27 november

Warmtepomp unit. Vergunningplichtig of Vergunningvrij?

De laatste tijd krijg ik regelmatig vragen over warmtepompen. Zo ook of het plaatsen van de buitenunit vergunningvrij of vergunningplichtig is. Dit hangt af van een aantal aspecten die ik in onderstaand artikel kort toelicht.

Transitiewet omgevingsrecht naar de Tweede Kamer

Vandaag wordt de Transitiewet aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit is de actualisering van de Crisis-en herstelwet (Chw) waar het kabinet al dit voorjaar mee instemde. In de tussenliggende periode heeft de Raad van State advies uitgebracht over dit wetsvoorstel.

Beantwoording Kamervragen over onveilige balkons en galerijen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over onveilige balkons en galerijen.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 61

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Geconsolideerde versie Omgevingswet (met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Hier vindt u een werkversie van de Omgevingswet; de tekst van de Omgevingswet zoals die gewijzigd wordt door het voorstel voor de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Nieuwe versie Richtlijn Begroeide Daken

De nieuwste versie van de Richtlijn Begroeide Daken is onlangs verschenen. De richtlijn is bedoeld als leidraad en naslagwerk voor een ieder die zich bezighoudt met begroeide daken. De informatie in deze uitgave geeft een overzicht van materialen, systemen en/of producten die worden toegepast bij begroeide daken.

Beantwoording kamervragen over inspectie van gevaarlijk RVS in zwembaden

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Eijs (D66) over de inspectie van gevaarlijk roestvrijstaal (RVS) in zwembaden.

Green Deal Scholen: wat hebben we tot nu toe geleerd?

Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam? Deze vraag was het uitgangspunt van de Green Deal Scholen. Op de eindmeting na is het programma helemaal afgerond. Welke stappen zijn er gezet en welke lessen zijn er geleerd? En wat kunnen gemeenten en schoolbesturen nu doen om hun scholen te verduurzamen?

EPV opnametoets in de praktijk

Met behulp van de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-05 en het bijbehorende opnameprotocol kunnen eigenaren van woningen laten aantonen dat hun object bij oplevering in potentie zeer energiezuinig is. De methode, en de hulpmiddelen uit ISSO-publicatie 82.5, zijn van belang voor woningcorporaties. Aan de hand van de BRL 9500-05 wordt namelijk beoordeeld welke Energieprestatievergoeding (EPV) de verhuurder mag vragen.

Wilt u meedenken over houtrook? Meld u aan!

Voor het ontwikkelen van voorlichting, een stookalert en een meetmethode omtrent particuliere houtstook zoeken wij ambtenaren die mee willen denken over de invulling hiervan.

VNG-inbreng debat asbestdakenverbod 2024

In de week van 25 september staat het plenaire debat over de wijziging van de Wet milieubeheer gepland. Deze wijziging regelt een wettelijke grondslag voor een asbestdakenverbod in 2024: belangrijk onderwerp voor gemeenten. De VNG geeft de Tweede Kamer enkele aandachtspunten mee.