Bouwen met kwaliteit Jaargang 2018, Nummer 4, 25 september 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. 

Inhoud

ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING

 • Start Switchteam Aardgasvrije nieuwbouw
 • Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit in begroting 2019
 • Vijf lessen uit het programma Innovatieve Aanpakken

BOUWREGELGEVING EN -KWALITEIT

 • Uitspraak Raad van State over bestuurlijke boete Woningwet
 • Publicatie Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Kamerbrieven Bouwkwaliteit
 • Terugkijken: BENG webinar

CIRCULAIR BOUWEN

 • Onder regie van BZK, IenW en de Bouwagenda verder met de circulaire bouweconomie
 • Komende herziening bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen
 • Ecodorp Boekel als proeftuin voor circulaire bouwmaterialen

EVENEMENTEN

 • 4 oktober: Innovation Expo 2018 op het RDM terrein in Rotterdam
 • 9 oktober: Seminar ‘Energie besparen doe je nu’ op de Vakbeurs Energie 

ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING

Start Switchteam Aardgasvrije nieuwbouw

Heeft u een bouwvergunning of heeft u een vergunning in aanvraag die uitgaat van een gasaansluiting? Wilt u onderzoeken of het toch mogelijk is om voor aardgasvrije nieuwbouw te gaan? Dan kunt u gebruikmaken van het Switchteam Aardgasvrije Nieuwbouw.

Lees meer

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit in begroting 2019

Op dinsdag 18 september was het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander sprak op deze dag de Troonrede uit en opende daarmee het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Daarna bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2019 aan de Tweede Kamer aan. De voornemens van het kabinet voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en op het gebied van bouwkwaliteit zijn te vinden in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. Het bijbehorende beleidsartikel geeft verder informatie over (wijzigingen van) het beleid, het budget en de instrumenten.

Vijf lessen uit het programma Innovatieve Aanpakken

In 2016 is het programma Innovatieve Aanpakken van start gegaan. In de projecten van dit koplopersprogramma verduurzamen gemeenten samen met andere partijen de bestaande koopwoningvoorraad op een procesmatig innovatieve manier. Het programma wordt gecoördineerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Bouwend Nederland en wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Momenteel worden verspreid over het land nog 32 Innovatieve Aanpakken gefinancierd. Zo’n 25 aanpakken zijn in eerdere beoordelingsrondes afgevallen. In het artikel ‘5 Lessen uit het VNG-programma Innovatieve Aanpakken’ vertellen de leden van de beoordelingscommissie over de ervaringen die zijn opgedaan sinds de start van het programma.

Lees meer

BOUWREGELGEVING EN -KWALITEIT

Uitspraak Raad van State over bestuurlijke boete Woningwet

Op 22 augustus 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak waar een bestuurlijke boete was opgelegd op grond van artikel 92a Woningwet, vanwege herhaaldelijke overtreding van het Bouwbesluit 2012 (RVS:2018:2793). De inhoudelijke redenering van de gemeente, die de boete had opgelegd, is zowel door de rechtbank als door de Afdeling gevolgd. Omdat de opgelegde boete te hoog was, wordt het besluit van de gemeente wel vernietigd, maar vervolgens door de Afdeling herroepen met een aangepast boetebedrag.

Lees meer

Publicatie Besluit bouwwerken leefomgeving

Op 31 augustus 2018 is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2018, 291). Het Bbl is een van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) onder de Omgevingswet en zal onder meer het Bouwbesluit 2012 en het Besluit energieprestatie gebouwen geheel vervangen. Het stelsel van de Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Het geheel van regelgeving is hiermee nog niet compleet; op dit moment wordt onder meer gewerkt aan het Invoeringsbesluit en de Omgevingsregeling. Met het Invoeringsbesluit worden de vier AMvB’s aangevuld, worden bestaande besluiten ingetrokken of gewijzigd en wordt het overgangsrecht geregeld. In de Omgevingsregeling worden onder andere uitvoeringstechnische regels opgenomen en komen de aanvraagvereisten voor omgevingsvergunningen te staan.

Kamerbrieven Bouwkwaliteit

Op 3 september 2018 heeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer het rapport ‘Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005’ gestuurd. Naar aanleiding van het rapport ‘Hijsongeval Alphen aan den Rijn’ d.d. 29 juni 2016 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft minister Ollongren laten onderzoeken hoe één centrale partij contractueel verantwoordelijk kan worden gemaakt voor de veiligheid op en rondom de bouwplaats. De brief beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek.
Minister Ollongren heeft op 4 september 2018 schriftelijke vragen beantwoord over de inspectie van gevaarlijk roestvrijstaal (RVS) in zwembaden en op 6 september 2018 over onveilige balkons en galerijen.

Terugkijken: BENG webinar

Per 1 januari 2020 vervangen de BENG-eisen de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) bij het aanvragen van omgevingsvergunningen. Bent u al op de hoogte van wat er voor u gaat veranderen? De afgelopen twee jaar zijn ervaringen met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) opgedaan. Ondertussen staat de tijd niet stil. Niet alleen wat betreft de BENG-eisen en de nieuwe methodiek NTA 8800, maar ook ten aanzien van de politiek, vinden er ontwikkelingen plaats rond aardgasvrij en het Klimaatakkoord. Marktpartijen willen graag precies weten waar ze aan toe zijn, maar veel zaken zijn nog in beweging. In dit webinar lichten de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe waar op dit moment aan gewerkt wordt, wat de stand van zaken is, en waar we naartoe gaan. Na registratie is het webinar gratis terug te kijken.

CIRCULAIR BOUWEN

Onder regie van BZK, IenW en de Bouwagenda verder met de circulaire bouweconomie

Op 6 september jongstleden heeft de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gediscussieerd over de kabinetsreactie op de transitieagenda’s voor de circulaire economie. De Kamer steunt de kabinetsvoornemens, ook voor circulair bouwen. De Kamer was vooral geïnteresseerd hoe vaart kan worden gemaakt met hoogwaardig hergebruik en de inzet van instrumenten, zoals de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en het materialenpaspoort.

Lees meer 

Komende herziening bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen

De milieueffecten van bouwproducten worden met behulp van de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) beoordeeld over de hele levenscyclus: van grondstofwinning tot hergebruik (recycling/afdanking). Om het gebruik van circulaire materialen te stimuleren en eenduidig te kunnen meten, wordt de bepalingsmethode momenteel naar de laatste inzichten geactualiseerd. Naar verwachting gaat deze wijziging per 1 januari 2019 in. Na aanpassing van de software is het vanaf medio 2019 mogelijk om de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) volgens de geactualiseerde bepalingsmethode te berekenen.

Lees meer

Ecodorp Boekel als proeftuin voor circulaire bouwmaterialen

Circulaire wijk Ecodorp Boekel wordt een proeftuin voor circulaire innovaties en streeft naar 100% circulaire woningen. Het ambitieuze project is een burgerinitiatief. De coöperatie treedt op als projectontwikkelaar en aannemer en de bewoners van de toekomstige woningen bouwen zelf mee om de kosten van de bouw te verlagen. Het ecodorp heeft specifiek gevraagd, op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw), om niet-gecertificeerde, circulaire bouwmaterialen te mogen testen.

Lees meer

EVENEMENTEN

4 oktober: Innovation Expo 2018 op het RDM terrein in Rotterdam

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en hiermee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land én in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de Innovation Expo 2018 (IE2018) in Rotterdam. Op 4 oktober wordt de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam Zuid omgevormd tot één groot Living Lab. Op de Innovation Expo kunt u niet alleen ruim 200 innovaties zien, u kunt ze beleven en ontmoetingen staan centraal. Daarnaast zijn er ruim 80 sessies.

Lees meer

9 oktober: Seminar ‘Energie besparen doe je nu’ op de Vakbeurs Energie

Op dinsdag 9 oktober organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het seminar Energie besparen doe je nu tijdens de Vakbeurs Energie. Het seminar richt zich op bedrijven en organisaties die een sleutelrol vervullen in het proces om particuliere woningeigenaren te begeleiden in het verduurzamen van hun woning of appartementencomplex.

Lees meer

 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26-09-2018