Green Deal Scholen: wat hebben we tot nu toe geleerd?

Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam? Deze vraag was het uitgangspunt van de Green Deal Scholen. Op de eindmeting na is het programma helemaal afgerond. Welke stappen zijn er gezet en welke lessen zijn er geleerd? En wat kunnen gemeenten en schoolbesturen nu doen om hun scholen te verduurzamen?

Met de Green Deal zijn schoolbesturen en gemeenten toegerust om gezamenlijk de verduurzaming van schoolgebouwen aan te pakken. 

Eindproduct

De Green Deal Scholen heeft veel kennis en ervaring bijeengebracht en dit toegankelijk gemaakt op haar website. Naast inzicht heeft de Green Deal ook de denkwijze en de bijbehorende processtappen van beheer en onderhoud op korte termijn en met eigen geld naar een energieneutrale school in 2040 in kaart gebracht. Dit is gedaan volgens het Total Cost of Ownership.

Eindverkenning

Steeds meer gemeenten en schoolbesturen plannen de kwaliteitsverbetering van hun gebouwen, zo blijkt uit de verkenning. De intenties zijn goed, er is volop aandacht voor duurzaamheid bij schoolbesturen. Toch blijkt het niet gemakkelijk om dit op grote schaal te realiseren, volume te bereiken en een complex spelersveld grootschalig in beweging te krijgen richting realisatie van duurzaamheid. 

In de Green Deal Scholen lag het accent nog sterk op het voorzien in kennis en informatie van buitenaf naar primaire spelers. Nu is het tijd de focus te verleggen van informeren van buitenaf naar drijfveren van binnenuit, en dit op verschillende lagen. De eindverkenning beschrijft met behulp van de 'Ruggengraat-methode' uitgebreid wat hier voor nodig is. 

Eindmeting

De eindmeting, die na oplevering van de Green Deal Scholen was voorzien, is onlangs opgeleverd. Deze geeft een beeld van hoe scholen het subsidieproces hebben ervaren en wat zij met de adviezen gedaan hebben. Ook gaat de eindmeting in op hoe scholen de omslag naar energieneutraal en aardgasvrij willen maken. Schoolbesturen geven daarbij aan dat zij van gemeenten het initiatief verwachten; en liefst een verdergaande rol, variërend van procesondersteuning tot het innemen van een centrale rol in het traject.

Wat kunt u nu doen?

Gemeenten hebben veel ambities op het gebied van klimaat en energie. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is daarbij een belangrijke en onmisbare pijler. Voor het verduurzamen van schoolgebouwen vindt u veel informatie en handreikingen op de website van de Green Deal. 

Pilots gasloze scholen

Daarnaast kunt u zich nog tot 1 oktober aanmelden voor de pilot aardgasvrije scholen. De VNG en BZK-minister Kajsa Ollongren roepen gemeenten op mee te doen aan pilots van het innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse basisscholen'. Het is de bedoeling dat gemeenten meedoen en de schoolbesturen daarvan in kennis stellen.

Meer informatie

Bron: VNG 04-09-2018