Transitiewet omgevingsrecht naar de Tweede Kamer

Vandaag wordt de Transitiewet aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit is de actualisering van de Crisis-en herstelwet (Chw) waar het kabinet al dit voorjaar mee instemde. In de tussenliggende periode heeft de Raad van State advies uitgebracht over dit wetsvoorstel.

Over de Transitiewet

Het wetsvoorstel past in de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om nieuwe gemeentelijke projecten waarvoor het wenselijk is om af te wijken van wet- en regelgeving (experimenten) bij ministeriële regeling aan te wijzen. Elke zes weken wordt zo’n regeling gepubliceerd. Bovendien wordt de ministeriële regeling zo vormgegeven dat alle projecten hier eenvoudig in kunnen worden opgenomen. En dus kunnen gemeenten sneller gebruik maken van de experimenteerruimte en anticiperen op de Omgevingswet.

Belangrijke stap richting Omgevingswet

De Transitiewet en de afschaffing van de actualiseringsplicht geven gemeenten meer tijd en ruimte om zich beter voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De Transitiewet maakt het mogelijk om een bestemmingsplan als omgevingsplan stapsgewijs en praktisch vorm te geven. Dat maakt niet alleen de overgang naar het nieuwe omgevingsrecht eenvoudiger, maar biedt in aanloop naar de Omgevingswet, vooral meer mogelijkheden om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Een actueel voorbeeld hiervan is het combineren van de woningbouwopgave met de energietransitie. Gemeenten kunnen het nieuwe omgevingsrecht-instrumentarium inzetten voor het versnellen van woningbouwprojecten.

Verbreding

VNG is blij met de komst van de Transitiewet. Wij pleiten voor uitbereiding van de in het wetsvoorstel opgenomen lijst met wetten waarvan kan worden afgeweken zoals wetten uit het domein van de energietransitie. Zodat de energietransitie en andere grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan nog beter in gang gezet kunnen worden.

Inwerkingtreding

De Transitiewet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2019.

Meer informatie

Bron: VNG 07-09-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet