Informatieplicht energiebesparing

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer is voor bedrijven en instellingen de verplichting opgenomen om energie te besparen. In 2019 zal deze regelgeving aangepast worden. Naast de bestaande energiebesparingsplicht geldt er per 1 juli 2019 ook een informatieplicht of meldplicht. Bedrijven moeten dan aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland zullen zo’n melding moeten doen. Met de informatieplicht wil de overheid samen met het bedrijfsleven de energiebesparing versnellen. Daardoor wordt de transitie naar een CO2-vrij Nederland gestimuleerd.

Aanleiding

De energiebesparingsverplichting is, zoals eerder genoemd, opgenomen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dit artikel bepaalt dat een bedrijf alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moet nemen. In bijlage 10 van de aan het Activiteitenbesluit gekoppelde Activiteitenregeling zijn er per bedrijfstak maatregelen opgenomen. Als een bedrijf alle maatregelen treft die voor hun bedrijfstak geldt, wordt daarmee voldaan aan de gestelde eis in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

De energiebesparingsverlichting uit het Activiteitenbesluit wordt echter nog onvoldoende nageleefd. Dit is één van de belangrijkste oorzaken waardoor het totale resultaat voor energiebesparing nog 25 Petajoule/ 1,5 megaton CO2-reductie achterblijft op het doel zoals dat opgenomen is in het Energieakkoord (2013).

Vanuit het bevoegd gezag wordt er aangegeven dat het toezicht en de handhaving op de energiebesparingsverplichting lastig is. Per bedrijf kan er namelijk discussie ontstaan over de verplichte maatregelen, omdat de terugverdientijd lastig te berekenen is. Ook is er geen overzicht van de bedrijven die energiebesparende maatregelen hebben genomen. Daardoor is het lastig om bedrijven die achterblijven aan te spreken op hun energiebesparingsverplichting en daar waar nodig handhavend op te treden.

Om ervoor te zorgen dat de energiebesparingsplicht beter wordt nageleefd, zullen bedrijven per 1 juli 2019 ook moeten voldoen aan de informatieplicht.

Toepassingsgebied informatieplicht

De huidige energiebesparingsverplichting geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. De informatieplicht gaat voor dezelfde groep bedrijven gelden. Naar verwachting gaat het in Nederland om meer dan 100.000 bedrijven.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. De volgende bedrijven worden vrijgesteld van de energiebesparingsplicht en informatieplicht:

  • Glastuinbouw bedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem;
  • Deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem (zogenoemde ETS bedrijven);
  • Bedrijven die beschikken over een milieuvergunning (Type C bedrijven);
  • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Bedrijven die naast de energiebesparingsverplichting ook moeten voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) worden niet vrijgesteld van de informatieplicht.

Inhoud informatieplicht

Bedrijven die dus moeten voldoen aan de informatieplicht moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Als uitgangspunt hiervoor moeten de Erkende Maatregelenlijsten (EML) gebruikt worden. Deze bevatten per bedrijfstak energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Momenteel zijn er al voor 19 verschillende bedrijfstakken Erkende Maatregelenlijsten beschikbaar.

Door alle, voor het bedrijf geschikte, maatregelen te nemen kan het bedrijf voldoen aan zijn energiebesparingsverplichting. Een bedrijf kan afwijken van de erkende maatregelen door een andere maatregel te nemen. Het gaat dan om een maatregel die minimaal gelijk is als het energiebesparende effect van de erkende maatregel. De gelijkwaardigheid van deze alternatieve maatregel moet in het rapport aan het bevoegd gezag worden toegelicht.

De rapportages moeten ingediend worden via een digitaal loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO zal de ingediende informatie doorsturen naar het bevoegd gezag van het bedrijf dat de melding doet.

Planning

De informatieplicht wordt al over enkele maanden doorgevoerd en in de komende periode zijn de volgende mijlpalen van belang.

  • Januari 2019: publicatie van de geactualiseerde, vastgestelde Erkende Maatregelenlijsten;
  • Januari 2019: e-loket van RVO wordt opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen.
  • 1 juli 2019: uiterlijk op deze datum moeten bedrijven, die aan de informatieplicht moeten voldoen, een rapportage indienen.
  • 5 december 2019: uiterlijk op deze datum moeten EED-bedrijven, die aan de informatieplicht moeten voldoen, een rapportage indienen.

Nadat bedrijven de eerste rapportage hebben ingediend, moeten zij eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Als een bedrijf op 1 januari 2019 nog niet was opgericht, moet dat bedrijf voor de eerste keer uiterlijk een jaar na de oprichting rapporteren over de energiebesparende maatregelen.

Toezicht en handhaving

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht en de informatieplicht. Dat is in de meeste gevallen een omgevingsdienst of een gemeente. Bij grote, complexe bedrijven is dit de provincie.

De RVO zal de informatie van de bedrijven die een melding doen, doorsturen naar de diverse bevoegd gezagen. Die kunnen met die informatie aan de slag.

Provincies, omgevingsdiensten en gemeenten zullen dus in het komende jaar extra in moeten zetten op het toezicht en de handhaving op de naleving van de energiebesparings- en informatieplicht. Dit levert veel extra werk op. Werk waarbij InterConcept goede ondersteuning kan bieden. Daarbij sluit het doel van de informatieplicht naadloos aan bij de missie van InterConcept om te werken aan een toekomstbestendig Nederland waar mensen zich veilig en comfortabel voelen.

Auteur: David Izelaar

Bron: InterConcept 30-01-2019

Auteur: David Izelaar

Thema's: Toezicht en Handhaving

Tags: Energiezuinigheid