Nieuws oktober 2019

Energielabels nieuwbouwhuizen krijgen A met plusjes

In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.

Nieuwsbrief 28 oktober 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwe tool: ontwerpvragen omgevingsplan

De Omgevingswet biedt gemeenten veel keuzevrijheid. Ook bij het maken van het omgevingsplan. VNG heeft daarom de tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ ontwikkeld. Een online tool die gemeenten helpt bij het opstellen van het omgevingsplan.

Nieuwe consultatie beschikbaar

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels.

VNG roept op om aan de slag te gaan met proefprojecten.

Gemeenten kunnen samen met aannemer/architect, kwaliteitsborger en waar mogelijk opdrachtgever proefprojecten uitvoeren. Dit geeft inzicht in en ervaring met het werken in een nieuw stelsel. Tijdens deze proefprojecten doen alle partijen waardevolle praktijkervaring op en worden mogelijke knelpunten in het stelsel zichtbaar. Deze knelpunten worden door de VNG verzameld en gedeeld met het ministerie van BZK en andere betrokken partijen.

BENG, de nieuwe eisen voor energiezuinig bouwen

Een groot gedeelte van de CO2-uitstoot is afkomstig van gebouwen en het is de bedoeling dat er de komende jaren in Nederland nog veel nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Vanaf 1 juli 2020 moet nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG)

Aanpak asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 14 oktober de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe aanpak voor de sanering van asbestdaken.

W/E adviseurs trots op bijdrage aan maatregelen circulair bouwen

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen is trots op haar bijdrage aan de nieuwe maatregelen van minister Ollongren omtrent circulair bouwen.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 50

De afgelopen week verscheen nr 50 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Vergunningverlening bij proefprojecten Wkb

De komende maanden worden diverse proefprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) opgestart. Bij die proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de vergunningverlening nog plaatsvindt volgens de regels van de Wabo.

Kamerbrief over ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet en ontwerp-aanvullingsbesluiten

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet , de ontwerp-aanvullingsbesluiten bodem en natuur en de voorgenomen ontwerp-aanvullingsbesluiten geluid en grondeigendom.

De presentaties van het BWT jaarcongres 2019 staan live

De presentaties staan live. Voor de mensen die er niet bij waren staat er bij iedere presentatie een korte samenvatting. Het fotoalbum volgt binnenkort

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten betreft EPBD III

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten over de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

Nieuwe release Omgevingsloket is uitgesteld

De nieuwe release Omgevingsloket online is uitgesteld. Deze zou donderdag 17 oktober worden geplaatst op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl). Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Kamerbrief over maatregelen voor bevorderen circulair bouwen

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over maatregelen in de bouwregelgeving ter bevordering van circulair bouwen

TNO-rapport risico's van werkzaamheden met asbest

Staatssecretaris van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 oktober het TNO-rapport Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het BWT doelprofiel in samenwerking tussen Libereaux en de Vereniging BWT Nederland

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een nieuwe partner als het gaat om het borgen van de kwaliteit van medewerkers binnen het vakgebied. Libereaux. Ook tijdens het jaarcongres zal Libereaux de deelnemers van het congres graag te woord staan om toe te lichten hoe een gepersonaliseerd e-Portfolio zowel de medewerker als ook de organisatie helpt bij de professionalisering van het vakgebied. In de congrestas vindt iedere deelnemer ook een informatiefolde

Kabinet, maak werk van instellen drempelwaarden stikstof

De maatregelen die het kabinet voorstelt om het stikstofprobleem op te lossen, zijn maatregelen voor de komende maanden, maar zorgen er niet voor dat gemeenten morgen weer aan de slag kunnen. Inwoners en bedrijven zijn hiervan de dupe.

Senioren, hun brandveiligheid gaat verder dan Nederland alleen!

Gebouweigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor de bouw- en installatietechnische brandveiligheid. Voor de organisatorische brandveiligheid is, naast de zorgverlener, zeker de sociale omgeving van senioren van cruciaal belang. Nu brandveiligheid de nationale grenzen te boven gaat, is meer inzicht in woningbranden op Europees niveau noodzakelijk. In dit artikel probeert Joris Sauvé een beeld te schetsen hoe de rest van Europa inspeelt op de brandveiligheidsrisico’s van senioren. Want senioren en hun brandveiligheid gaan verder dan Nederland alleen!

Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek

In deze brief van minister Schouten legt het kabinet uit hoe het stikstofreductieplan vorm krijgt samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit oktober 2019 nummer 5

Verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt door het Ministerie van BZK gestimuleerd via verschillende programma’s, regelingen en projecten. In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal van deze initiatieven: Scholen besparen energie, Programma Aardgasvrije Wijken, Nationaal Energiebespaarfonds, Building Blocks, Platform CB’23 en Green Deal Aquathermie.

Beantwoording Kamervragen Nationale Omgevingsvisie

Minister Ollongren beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over brief van 20 juni 2019 over het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Mailing Omgevingsloket online 3 oktober 2019

Inhoud: Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 17 oktober Digitaal stelsel Omgevingswet Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet

Ontwerp NPR ‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar

Vanaf 1 oktober is de ontwerp-versie van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) ‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar. NEN nodigt alle partijen uit de markt uit om te reageren op dit ontwerp, dat opgesteld is binnen de normcommissie ‘Consumentendossier’, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

AsBeter wint Rabo Duurzame Innovatieprijs

Tijdens het Springtij evenement op Terschelling is op 27 september AsBeter winnaar geworden van de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 in de categorie Circulaire Economie & Klimaat. AsBeter heeft een techniek ontwikkeld om asbest uit asbestplaten te verwijderen op een veilige, betaalbare en circulaire manier.

Nieuwsbrief 2 oktober 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden