Nieuws februari 2019

Omgevingswetproject mogelijk alsnog afgeblazen?

Gefronste wenkbrauwen. Het staat er toch echt: “een go / no go-moment”. In haar brief van 11 januari jl. aan de Eerste Kamer refereert minister Ollongren aan een eerder verzoek van de Kamer om te komen tot een (wettelijke) voorziening om “een samenhangende parlementaire afweging te kunnen maken over de inwerkingtreding van de Omgevingswet”

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet: graag uw inbreng

De internetconsultatie voor het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is 25 februari gestart. Met de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid wil het kabinet de geluidsregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen inbouwen in het stelsel van de Omgevingswet.

mailing omgevingsloket online 25 februari 2018

Inhoud: Niet alle berichten van ingediende sloopmeldingen worden verzonden Omgevingsloket niet beschikbaar donderdag 28 februari tussen 17.00 en 21.00 uur Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op donderdag 7 maart

Bouwen met kwaliteit Jaargang 2019, Nummer 1, 19 februari 2019

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid

Sprinklerinstallaties en brandwerendheid bezwijken staalconstructies

In juni 2017 verscheen de richtlijn ‘sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies’ Deze richtlijn is een consensus richtlijn opgesteld door DGMR en Efectis

Infographic Kwaliteit en veiligheid van gebouwen verbeteren

Met een onafhankelijk en gecertificeerde kwaliteitscontroleur komt er een nieuwe vorm van bouwtoezicht. De kwaliteitscontroleur checkt gedurende het hele ontwerp en de uitvoering op de bouwtechnische eisen. Doel: een betere kwaliteit bouwen. Dat staat in het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Nieuwe impuls voor energiezuinig bouwen door Crisis- en herstelwet

Een nieuwe serie projecten van de Crisis- en herstelwet geeft gemeenten de mogelijkheid om nu al aan de slag te gaan met instrumenten uit de Omgevingswet om een impuls te geven aan duurzame ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Voor het eerst krijgen gemeenten de mogelijkheid om lokaal een lagere energieprestatie coëfficiënt te hanteren dan die in het Bouwbesluit van 2012. Daardoor wordt het makkelijker om lokaal duurzaamheidsambities te realiseren. Hierdoor kunnen meer energiezuinige woningen worden gebouwd. Dat sluit goed aan bij de klimaatambities van het kabinet. Zo is de gemeente Leusden voornemens om conform de systematiek uit de Omgevingswet in het bestemmingsplan een lagere EPC-waarde voor te schrijven voor nieuw te bouwen woningen. De gemeente richt zich bij dit project op het bepalen van het juiste evenwicht tussen energieprestatie, bouwkosten en exploitatiekosten (Total Cost of Ownership

Consultatie standaarden voor omgevingsdocumenten van start

De consultatie over de standaarden voor omgevingsdocumenten is gestart. Denk mee en dien voor 22 maart via het consultatieformulier uw reactie in.

NEN organiseert een extra studiedag over brandveiligheid gevels

NEN organiseert twee studiedagen ‘Brandveiligheid gevels’ op 7 en 20 maart. De werkgroep ‘Gevels’ organiseert deze studiedagen omdat ze het van groot belang vindt, dat gemeenten en betrokken verantwoordelijken op de hoogte zijn van de brandveiligheid van gevels. Ook de praktische uitvoering en controle worden meegenomen. Door de grote belangstelling wordt er nog een studiedag aan toegevoegd op 23 april! Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden!

Nieuwsbrief 18 februari 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Vergunningvrij bij monumenten

Het Platform Monumententoezicht houdt woensdag 13 maart een bijeenkomst over vergunningvrije maatregelen. Wanneer zijn maatregelen aan een monument vergunningvrij? Voor ‘gewoon onderhoud’ is bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning nodig, maar wanneer houdt onderhoud op gewoon te zijn? Daarnaast is het bouwen in, aan of op een monument vergunningvrij als het gaat om onderdelen die vanuit monumentenzorg geen waarde hebben.

Het beoordelen van Brandwerende constructies

Om economische en praktische redenen kan niet alles wat brandwerend moet zijn, worden getest. Daarom wordt er een direct of breder toepassingsgebied toegekend aan het resultaat van een test. In het verlengde hiervan worden ook deskundigenverklaringen opgesteld. Hiervoor hebben de brandtestlaboratoria Efectis en Peutz nu eenduidige richtlijnen opgesteld.

Kamerbrief over bouwregelgeving en risicovloeren

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de landelijke acties om bestaande gebouwen met breedplaatvloeren te beoordelen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 1 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Sprinklers en persoonlijke veiligheid

Er bestaat onduidelijkheid over de persoonlijke veiligheid bij brand en de positieve bijdrage van sprinklers. Reden voor de VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek (VSI) om een onderzoek te laten uitvoeren.

Handreiking beoordeling brandveiligheid Gevels ter ondersteuning onderzoek gemeenten

In november 2018 zijn door minister Ollongren in een brief alle gemeenten gevraagd onderzoek te doen naar de meest risicovolle gebouwen met betrekking tot brandveiligheid gevels. Afgelopen week is bij het protocol en de risicotool een uitgebreide handreiking toegevoegd die met duidelijke tekeningen en uitleg gemeenten ondersteund bij deze inventarisatie.

Definitieve versie NTA 8800 gepubliceerd

De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd, NTA 8800:2019. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018

Memorie van antwoord wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de memorie van antwoord naar aanleiding van het voorlopig verslag bij het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten naar de Eerste Kamer.

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen (NEN 1087) voor commentaar gepubliceerd

De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 1087 wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 15 mei 2019.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op donderdag 7 maart

In 2019 komt er een nieuwe release Omgevingsloket online (release 2.15). Naar verwachting bestaat deze uit 4 deelreleases.

"Goede alarmopvolging nodig voor ouderen die niet meer zelf kunnen vluchten bij brand"

Afgelopen vrijdag schoof lector Brandpreventie René Hagen aan in het tv-programma Meldpunt van Omroep Max. Het programma besteedde aandacht aan de brandveiligheid in seniorencomplexen, en met name aan rookmelders. Hagen pleitte ervoor om breder naar de problematiek te kijken.

Invoeringsbesluit Omgevingswet: aandacht voor complexiteit

In de VNG-reactie op de bestuurlijke consultatie van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet vragen we aandacht voor de complexiteit van het stelsel en voor de uitvoerbaarheid van de regels door gemeenten. Het Invoeringsbesluit is een volgende stap naar een eenvoudiger en beter omgevingsrecht.

2019: Sterker inzetten op oefenen met de Omgevingswet

Met nog een kleine twee jaar tot inwerkingtreding wil de VNG meer gemeenten de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen met het werken volgens de Omgevingswet. Daarom is er ook in 2019 vanuit het VNG-programma Invoering Omgevingswet veel aandacht voor het oefenen met pilots en praktijkproeven.

Kamerbrief over stand van zaken uitvoering diverse toezeggingen en moties over brandveiligheid ouderen

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over brandveiligheid van woongebouwen en op de brandveiligheid binnen de eigen woning van ouderen.

Verzamelbesluit Bouwbesluit 2012

consultatie van het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de bruikbaarheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen

Nieuwsbrief 6 februari 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Onderzoeksrapporten Bouwbesluit 2012/Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Overzicht van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het Bouwbesluit 2012 en het concept-Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

Staalkaarten omgevingsplan

Een staalkaart kan worden gebruikt bij het opstellen van een omgevingsplan. Hierbij kunnen de verschillende onderdelen van iedere staalkaart gebruikt worden als bouwstenen uit een legodoos.

Consultatie Omgevingsregeling van start. Geef uw reactie!

Van 1 februari tot en met 8 maart is de Omgevingsregeling in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.