Bouwen met kwaliteit Jaargang 2019, Nummer 1, 19 februari 2019

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

Inhoud

ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING
Ontwerp Klimaatakkoord: voorstellen Gebouwde Omgeving
Ondertekening mbo-convenant klimaattechniek
Update Aardgasvrije wijken
 
BOUWREGELGEVING EN BOUWKWALITEIT
Bestuursakkoord kwaliteitsborging VNG-BZK
Handreiking beoordeling brandveiligheid gevels
 
CIRCULAIR BOUWEN
Uitvoeringsprogramma circulaire economie gepubliceerd

ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING

Ontwerp Klimaatakkoord: voorstellen Gebouwde Omgeving

Eind december 2018 is het Ontwerp Klimaatakkoord gepubliceerd. Daarin staan afspraken gericht op 3,4 Mton CO2-reductie in 2030 in de gebouwde omgeving. Om deze doelstelling te halen, moeten er ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd worden en moet de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw in 2030 met 1 Mton extra worden teruggebracht. Om de opgave behapbaar te maken stelt de Sectortafel Gebouwde Omgeving een gefaseerde aanpak voor, waarbij enerzijds gewerkt wordt aan een voortvarende start en anderzijds aan latere opschaling en kostenreductie. De voorstellen worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het kabinet zal naar verwachting eind april reageren.

Lees meer

Ondertekening mbo-convenant klimaattechniek

Nederland moet, om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen, onder meer alle gebouwen verduurzamen. Het energieneutraal maken van onze huizen vraagt om vakmensen. Vanwege het (dreigende) personeelstekort in de bouwsector voor de energietransitie wordt klimaattechniek op de beroepsopleidingen steeds belangrijker. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondertekenden (video) op 30 januari samen met het bedrijfsleven en mbo-instellingen een convenant. In het convenant zijn onder meer afspraken gemaakt over klimaattechniek als onderdeel van het mbo-onderwijs en over werkgaranties voor afgestudeerde studenten.

 

Update Aardgasvrije wijken

Benieuwd naar al het laatste nieuws over aardgasvrije wijken? Eind januari verscheen de eerste editie van de Update Aardgasvrije wijken. Deze bevat nieuwsberichten, een overzicht van aankomende evenementen en verhalen van gemeenten. De Update Aardgasvrije wijken is een coproductie van het Programma Aardgasvrije Wijken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de partners van de Green Deal Aardgasvrije wijken, die eind 2018 is afgesloten. Aanmelden voor de update kan via het platform Aardgasvrije wijken (in ontwikkeling).

BOUWREGELGEVING EN BOUWKWALITEIT

Bestuursakkoord kwaliteitsborging VNG-BZK

De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Van Zanen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ollongren hebben op 17 januari jongstleden een bestuursakkoord gesloten over de implementatie en invoering van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit bestuursakkoord onderschrijven de gemeenten het belang van de introductie van een nieuw stelstel voor kwaliteitsborging voor de bouw.

Lees meer

Handreiking beoordeling brandveiligheid gevels

In november 2018 zijn alle gemeenten door minister Ollongren in een brief gevraagd onderzoek te doen naar de meest risicovolle gebouwen met betrekking tot brandveiligheid van de gevels. Vorige week is bij het protocol en de risicotool een uitgebreide handreiking toegevoegd die met duidelijke tekeningen en uitleg gemeenten ondersteunt bij deze inventarisatie.

CIRCULAIR BOUWEN

Uitvoeringsprogramma circulaire economie gepubliceerd

Minder grondstoffen gebruiken en beter omgaan met de materialen die we al toepassen. Op die manier wil het kabinet al in 2030 de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. Het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie dat 8 februari jongstleden naar de Tweede Kamer is gestuurd, was aangekondigd in de kabinetsreactie op de transitie-agenda’s circulaire economie van 29 juni 2018.

Lees meer

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 20-02-2019