Invoeringsbesluit Omgevingswet: aandacht voor complexiteit

In de VNG-reactie op de bestuurlijke consultatie van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet vragen we aandacht voor de complexiteit van het stelsel en voor de uitvoerbaarheid van de regels door gemeenten. Het Invoeringsbesluit is een volgende stap naar een eenvoudiger en beter omgevingsrecht.

De reactie kwam tot stand met behulp van inbreng van gemeenten en Omgevingsdiensten en is voorbereid en afgestemd met de G4, G40 en P10.

Belangrijkste conclusies

In bijgaande brief gaan we uitgebreid in op het ontwerp-Invoeringsbesluit. VNG ziet nog veel punten van aandacht en zaken die verder uitgewerkt moeten worden. De reactie is in 11 hoofdconclusies geclusterd:

 1. Complexiteit stelsel: De VNG vraagt expliciet aandacht voor het inpassen in het stelsel van de verschillende aanvullingssporen. Een balans moet worden gevonden tussen het aantal instructieregels en de uitgangspunten van de Omgevingswet
 2. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): De VNG is van mening dat het Bbl, conform de uitgangspunten van de stelselherziening, gemeenten meer mogelijkheid moet bieden voor lokaal maatwerk in het omgevingsplan. De VNG vraagt om overleg over het Bbl
 3. Uitwerking moties: De VNG is het niet eens met de wijze van uitwerking van de moties de Vries, Veldman en Çegerek en Ronnes, in het bijzonder het nieuwe artikel 2.0 Besluit kwaliteit leefomgeving met betrekking tot het valideren van omgevingswaarden
 4. Energietransitie: De VNG vraagt meer aandacht voor de (toekomstige) vertaling van energie-en klimaatdoelstellingen naar de Omgevingswet
 5. Reikwijdte Omgevingsplan: De normstelling in het Bkl wat betreft de inhoud van een omgevingsplan is op een aantal onderdelen niet adequaat geregeld. Dit geldt ook  voor de regeling van de verplichting tot wijzing of intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;
 6. Digitaal Stelsel Omgevingswet: De uitwerking van DSO-Landelijke Voorziening en de verhouding tussen de LV Bekendmaken en Beschikbaar Stellen vraagt meer aandacht in relatie tot de Invoeringswet en de Omgevingsregeling
 7. Procedures: Er zijn onvoldoende waarborgen ten aanzien van de democratische legitimatie en participatie bij ingrijpende afwijkingen van het omgevingsplan
 8. Basistakenpakket Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving: Uitgangspunt beleidsneutrale omzetting wordt gedeeld, maar uitwerking moet beter navolgbaar zijn. Dit in overleg met IPO en Rijk als het niet beleidsneutraal kan
 9. Bruidsschat: De VNG ondersteunt het uitgangspunt van de bruidsschat als onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan. De VNG vraagt BZK om naar aanleiding van de consultatiereactie de bruidsschatregels te verbeteren en  ze vervolgens met gemeenten en omgevingsdiensten te doorlopen om ze te toetsen op toepasbaarheid en de bruikbaarheid
 10. Overgangsrecht: aanpassing van het overgangsrecht op bepaalde punten is noodzakelijk, voor onder andere de Crisis- en herstelwetplannen, uitwerkingsplichten en omgevingsveiligheid;
 11. Overige thema's: VNG herhaalt het bestuurlijk standpunt betreffende luchtkwaliteit en vraagt extra aandacht voor de normering van geluid

Meer informatie

Bron: VNG 06-02-2019