Nieuws maart 2019

Landelijke Asbest Praktijkdag - 16 mei 2019

Het Nederlands asbestbeleid bevindt zich in een turbulente fase. Uit recent onderzoek komt naar voren dat bepaalde asbesttoepassingen verantwoord in een lagere risicoklasse kunnen komen. Er is discussie in de markt over innovaties, validaties en de rol van bedrijfsleven en overheid bij valideren.

Geen pdf's meer van ingediende aanvraag/melding in e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager

Omdat e-mail geen veilig medium is en het Omgevingsloket online zorgvuldig met persoonsgegevens wil omgaan, stopt het Omgevingsloket in juni 2019 (release 2.15.2) met het meesturen van pdf’s. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag, bevat geen bijlagen meer.

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 30 maart

In 2019 komt er een nieuwe release Omgevingsloket online (release 2.15). Release 2.15.1 wordt op zaterdag 30 maart 2019 geplaatst op www.omgevingsloket.nl. Omgevingsloket online is die dag niet beschikbaar.

Asbestdakenverbod en bitumen

De verwachting is dat asbestdaken vanaf 31 december 2024 verboden zullen zijn. Vanaf dat moment kan hier ook op worden gehandhaafd. Klassieke gevallen van dergelijke ‘asbestdaken’ zijn dakbedekkingen van asbestgolfplaten en dakleien met asbest, maar de vraag is of het asbestdakenverbod ook geldt voor bitumineuze dakbedekking waarin asbest aanwezig is (of kan zijn).

Voorbeeldstructuur omgevingsplan ‘Het Casco’ beschikbaar

De staalkaart omgevingsplan met daarin een voorbeeldstructuur van de juridische regels is beschikbaar

NRP Academie inschrijving modules 2019 gestart

Ook dit jaar zijn er weer een aantal modules / opleidingen te volgen bij de NRP Academie.

Noteer vast in je agenda: dinsdag 25 juni - Schakeldag 2019

De voorbereidingen voor de jaarlijkse Schakeldag zijn al weer in volle gang. Noteer vast in je agenda: dinsdag 25 juni 2019 in ’s Hertogenbosch. Thema van dit jaar is ‘Omgeving in transitie – Klaar voor de start!’. Na een plenair gedeelte dat grotendeels in het teken zal staan van het thema is er weer de mogelijkheid om uit een veelheid van workshops te kiezen.

Informatieplicht energiebesparende maatregelen van start

Vanaf 19 maart kunnen bedrijven en instellingen in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Zo voldoen ze aan de Informatieplicht energiebesparing uit de Wet milieubeheer. Hiermee krijgt de reductie van CO2-uitstoot een extra impuls.

Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet beschikbaar

Op veler verzoek is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 2 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Samen werken aan omgevingsagenda's

Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies en doelen van provincies en gemeenten op elkaar aansluiten, komen er omgevingsagenda’s. Maar wat zijn dat nu precies en hoe staat het ermee?

APK; beter voorkomen dan genezen

Recente problemen met balkons in onder andere Breda hebben de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen weer op de agenda van de Tweede Kamer gezet. De minister van BZK heeft inmiddels in een brief de gestelde Kamervragen beantwoord.

Kamerbrief over advisering Integrale Adviescommissie Omgevingswet en over vervolgproces EK behandeling stelselherziening

Minister Ollongren (BZK) geeft informatie aan de Eerste Kamer over de werkwijze en rolopvatting van de Integrale Adviescommissie en stuurt ze de adviezen van de Integrale Adviescommissie.

Beantwoording Kamervragen over illegale bewoning op vakantieparken

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) over de illegale bewoning op vakantieparken.

KCAF: Meld verzakkingen

Gemeenten die te maken hebben met verzakkingen van gebouwen kunnen terecht bij de stichting Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) voor advies en kennisdeling.

Mailing Omgevingsloket online 15 maart 2019

Inhoud: Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 30 maart Geen pdf's meer van ingediende aanvraag/melding in e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager 2 cipher suites vervallen op 28 maart 2019

Stemmingsoverzicht Eerste Kamer inzake Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 64

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Nieuwsbrief 11 maart 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Aanvullende vragen Eerste Kamercomissie naar aanleiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 8 maart 2019 vragen en opmerkingen naar aanleiding van correspondentie over en ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd.

Advies aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het Uitvoeringsprogramma NAS is opgenomen dat het Rijk verkent of aanvullende (bouw)regelgeving handig en nuttig kan zijn om een klimaatbestendige inrichting te bevorderen met voldoende ruimte voor maatwerk. In dit kader is de werkgroep ‘Verkenning (bouw)regelgeving t.b.v. klimaatbestendige inrichting’ opgericht.

Beantwoording Kamervragen over voorkomen van onveilige balkons

Minister Ollongren beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het voorkomen van onveilige balkons.

Kamerbrief over waardering amendementen Invoeringswet Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de waardering van de na het debat nieuw ingediende of gewijzigde amendementen.

Inschrijving regiodagen 2019 geopend

Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor de Regiodagen van 2019 op een van de volgende locaties: - woensdag 3 april in Rotterdam (De Rotterdam, Wilhelminakade 139) - dinsdag 16 april in Amsterdam (Floor Six, De Ruijterkade 107-6) - donderdag 18 april in Meppel (Gemeentehuis Meppel, Grote Oever 26) - donderdag 25 april in Nijmegen (Van der Valk Lent, Hertog Eduardplein 4) - woensdag 1 mei in Eindhoven(Van Abbemuseum. Bilderdijklaan 10)

Inzichten voor proportioneel asbestbeleid

Recent wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid toont aan dat het huidige asbestbeleid niet realistisch is. Woningcorporaties pleiten daarom voor een risico gestuurde benadering op basis van feiten.

Resultaten VNG-Pilotstarter pilotprojecten Gemeenten en BIM gepresenteerd

Tijdens de conferentie “Gemeenten en BIM” op 31 januari in ’s-Hertogenbosch werden de resultaten gepresenteerd van de VNG-Pilotstarter projecten “Samen werken met BIM” en “Routekaart BIM voor gemeenten”.