Inzichten voor proportioneel asbestbeleid

In opdracht van Aedes, vereniging van woningcorporaties, en van de woningcorporaties Talis te Nijmegen, Mitros te Utrecht, Vestia te Rotterdam en Woonbron te Rotterdam is een onderzoek uitgevoerd naar de blootstellingsrisco’s in een aantal concrete situaties (scenario’s) en het daarbij behorende gezondheidsrisico om vast te stellen wat de kosten en baten zijn van asbestbeschermingsbeleid in deze situaties. De belangrijkste scenario’s waren:

  • Brand in een gebouw waarin asbest aanwezig is met risico’s voor brandweer en omgeving.
  • Bewerking van niet-hechtgebonden asbesthoudende plafondplaten door particulieren, installateurs en saneerders.
  • Wonen in woningen waarin een asbestverontreiniging aanwezig is.
  • Werken in of bezoeken van een gebouw waarin een asbestverontreiniging aanwezig is.
  • Werken door onderhoudspersoneel in ruimten waar asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die een verontreiniging hebben veroorzaakt.
  • Verwijderen van asbestdaken door saneerders of particulieren.

De studie is uitgevoerd door onderzoekers van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en Crisislab en toont aan dat wonen en werken in een huis met asbest en het verwijderen van asbestdaken veel minder risico’s oplevert dan tot nu toe werd gedacht. Niet alleen zijn de risico’s vaak verwaarloosbaar, ook beschermingsmiddelen zijn niet altijd noodzakelijk. Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid toont aan dat het huidige asbestbeleid niet realistisch is. Woningcorporaties pleiten daarom voor een risico gestuurde benadering op basis van feiten. 

Het rapport is aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en kan men downloaden via de website van Aedes.

Bron: Aedes 05-03-2019