Bouwen met kwaliteit Jaargang 2019, Nummer 2, 11 april 2019

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

Doorrekeningen ontwerp-Klimaatakkoord

Op 13 maart hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau de doorrekeningen van het ontwerp-Klimaatakkoord gepresenteerd. Het doel van de gebouwde omgeving (3,4 Mton) ligt met de huidige afspraken binnen de berekende bandbreedte van het PBL van 0,8 tot 3,7 Mton CO2-reductie. Bovendien gaf het PBL aan dat het een samenhangend pakket is met goede stimulansen voor alle partijen. Het kabinet heeft middels een Kamerbrief vijf maatregelen aangekondigd, waaronder het voornemen om de belasting op de energierekening (ODE) te verschuiven van burgers naar bedrijven. Voor de zomer wordt het Klimaatakkoord definitief gemaakt en gepresenteerd.

KLIMAATADAPTIEF BOUWEN

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en in het Uitvoeringsprogramma Nationale klimaatadaptatiestrategie is opgenomen dat het Rijk verkent of aanvullende regelgeving handig is om een klimaatbestendige inrichting te bevorderen met voldoende ruimte voor maatwerk. De werkgroep ‘Verkenning (bouw)regelgeving t.b.v. klimaatbestendige inrichting’ heeft een brede uitvraag gedaan naar de ervaren knelpunten bij klimaatbestendig bouwen en ontwikkelen. Colibri Advies en Ambient Advies hebben nader onderzoek gedaan naar deze knelpunten. Het rapport concludeert dat het huidige wettelijke stelsel veel mogelijkheden bevat om klimaatadaptief bouwen juridisch te borgen. Met name gemeenten kunnen al veel vastleggen over klimaatadaptief bouwen en inrichten. Verschillende oplossingsrichtingen voor de knelpunten zijn onderzocht en getoetst. Het resultaat is een advies aan de werkgroep met initiatieven en maatregelen die kunnen worden uitgewerkt.

Klimaatadaptatie in de praktijk

Wat houdt klimaatbestendig bouwen en verbouwen in de praktijk in? Waar zijn welke projecten inmiddels gerealiseerd? Platform 31 heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een Voorbeeldenboek gepubliceerd. Hierin wordt een twaalftal projecten uitgebreid beschreven en geanalyseerd. Deze projecten variëren van grote woningbouwlocaties tot herinrichting van de openbare ruimte en groene daken. Het boek belicht de toegepaste maatregelen voor klimaatadaptatie, maar ook de rol van opdrachtgevers, bouwers en bewoners bij de projecten.

CIRCULAIR BOUWEN

Openbare consultatie concept leidraden platform CB’23

Het platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) verbindt partijen met circulaire ambities, zowel in de grond-, weg- en waterbouw als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om voor 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief. In actieteams wordt gewerkt aan de afspraken in de vorm van leidraden. Drie actieteams hebben ieder een concept leidraad opgesteld met handvatten voor de concrete aanpak van circulair bouwen: Actieteam Framework circulair bouwen; Actieteam Paspoorten voor de bouw en Actieteam Meten van circulariteit. Op 9 april jl. presenteerden deze actieteams de concept leidraden op Building Holland in samenwerking met Cirkelstad. Dit was tevens de aftrap van de openbare consultatieperiode. Het geven van feedback, opmerkingen en commentaar kan tot en met 10 mei 2019.

Verscherpen, verdiepen en verbreden Milieuprestatie Gebouwen

De lijnen die zijn uitgezet voor de verdere ontwikkeling van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) werden op 9 april jl. door het ministerie van BZK gepresenteerd op Building Holland. Het Bouwbesluit kent een MPG-eis voor nieuwe woningen en kantoren. Met deze generieke prestatie-eis hebben de bouwende partijen de vrijheid om te kiezen welke maatregelen ze willen treffen om aan de eis te voldoen. In de loop van dit jaar volgt een aantal adviezen over de ontwikkeling van de MPG, waarbij wordt gekeken naar:
Verscherpen: aanscherpen van de MPG voor nieuwe woningen en kantoren. Momenteel wordt onderzocht welk niveau van milieuprestatie op korte termijn mogelijk is, waarbij rekening wordt gehouden met de invoering van de BENG-eisen (eisen voor bijna energieneutrale gebouwen).
Verdiepen: vormgeven van de waardering van circulariteit van bouwmaterialen en bouwproducten binnen de MPG. Er wordt onderzocht hoe met levensduur kan worden omgegaan en welke indicatoren bruikbaar zijn voor circulariteit, zoals demonteerbaarheid en repareerbaarheid.
Verbreden: uitbreiden van de MPG naar andere gebruiksfuncties en naar renovatie en transformatie.
Voor de zomer zal de minister van BZK haar visie op de ontwikkeling van de MPG tot 2030 aan de Tweede Kamer aanbieden.

BOUWREGELGEVING EN -KWALITEIT

Stelsel certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties

Het voorgenomen wettelijk stelsel regelt dat werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties alleen nog mogen worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd. Met dit wettelijk stelsel wordt beoogd het aantal koolmonoxideongevallen te reduceren door de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren. Een wijziging van de Woningwet om de uitwerking van dit stelsel in het Bouwbesluit mogelijk te maken ligt op dit moment voor behandeling in de Tweede Kamer. De plenaire behandeling hiervan wordt op korte termijn verwacht. De nadere uitwerking van het wettelijk stelsel in het Bouwbesluit is op 8 maart 2019 in internetconsultatie gebracht. De consultatie is op 8 april jl. gesloten. Inwerkingtreding van het wettelijk stelsel is voorzien per 1 januari 2020.

Vragen Eerste Kamer over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren heeft op 26 maart jl. schriftelijke vragen beantwoord van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De vragen van de fracties van het CDA/CU, D66, PVV, PvdA en GroenLinks gingen over: het door de minister met de VNG gesloten bestuursakkoord; de reikwijdte van de aansprakelijkheid; de aansprakelijkheid als derden in de fout gaan; de waarschuwingsplicht van de aannemer; de gevolgen van handhavingsmaatregelen door de gemeente en de implementatie en de uitvoering van proefprojecten in aanloop naar inwerkingtreding van het wetsvoorstel. In de beantwoording is aangegeven dat de aannemer inderdaad alleen aansprakelijk is voor fouten die hij gemaakt heeft en die aan hem zijn toe te rekenen. Ten aanzien van de handhaving is gewezen op de gemeentelijke autonomie om, op basis van de omstandigheden, de ernst van een overtreding en een afweging van belangen, te bepalen welke handhavingsmaatregel wordt ingezet. Verder is toegelicht dat in overleg met betrokken partijen de verdere implementatie van het stelsel gestalte zal krijgen. Er wordt nog deze zittingsperiode een korte derde termijn over het wetsvoorstel gehouden, alvorens stemming plaats zal vinden.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 12-04-2019