Nieuws mei 2019

Solide overgangsrecht en 80 miljoen besparing door minder bouwvergunningen

Minister Ollongren heeft vandaag het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Na de behandeling van het besluit door beide Kamers, wordt het Invoeringsbesluit voor advies naar de Raad van State verzonden. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt het ontwerp Invoeringsbesluit mede aan namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanbiedingsbrief ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nationale Omgevingsvisie 27 mei 2019

Inhoud: Lancering Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Festivalprogramma De Nationale Omgevingsvisie

Nieuwsbrief 29 mei 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Kamervragen over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018

Minister Ollongren beantwoordt vragen over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018.

Storing Omgevingsloket online 27 mei 2019

Sinds donderdag 23 mei 2019 is er een aantal storingen in Omgevingsloket online. Er speelt op dit moment nog het volgende: niet alle bijlagen, documenten en berichten worden goed opgehaald naar het systeem van het bevoegd gezag. Handmatig bestanden ophalen via de ftp-server kan ook een foutmelding geven. De automatiseringspartij werkt aan een oplossing. We houden u op de hoogte via de website.

Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Op 28 maart werd aan Donné Slangen, directeur Natuur bij het ministerie van LNV, de Handreiking Natuurdaken uitgereikt. Deze handreiking gaat over dakopbouw, planten en voorzieningen om vogels, vlinders, bijen en andere soorten te helpen met voedsel, veiligheid en voortplanting. Samengesteld door Green Deal Groene Daken partners, met procesbegeleiding en advies van NextGreen.

Ministerie van BZK publiceert rekenregels voor de beoordeling van breedplaatvloeren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft rekenregels en een stappenplan gepubliceerd waarmee gebouwen met breedplaatvloeren definitief beoordeeld kunnen worden. De rekenregels spitsen zich toe op het vloerdetail: de aansluiting ter plaatse van de naden tussen de afzonderlijke breedplaten.

Strengere geluidseisen voor buitengeplaatste warmtepompen en airco’s

Buiten de woning geplaatste warmtepompen en airco’s mogen straks niet meer dan 40dB geluid veroorzaken bij de buren. Dit is één van diverse wijzigingen aan het Bouwbesluit die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het toepassen van warmtepompen vindt steeds meer plaats en met deze wijzigingen wordt geluidsoverlast voor de omgeving voorkomen.

Rapportages informatieplicht energiebesparing ophalen uit het eLoket

Medewerkers van gemeentelijke bevoegd gezagen of (door de gemeente gemandateerde) omgevingsdiensten kunnen binnenkort de rapportages informatieplicht energiebesparing uit het eLoket halen.

Eerste Kamer vergadert over wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 16 mei de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten verstuurd naar de Eerste Kamer.

Kamerbrief over laatste stand van zaken inzake participatie (Omgevingswet)

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de meest actuele stand van zaken omtrent participatie van de omgevingswet.

Eerste Kamer stemt in met Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

Op 14 mei is in de Eerste Kamer gestemd over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG is blij dat de wet is aangenomen en een proces van jaren tot een goed einde is gebracht. We gaan aan de slag om de gemeentelijke bijdrage aan het toezicht op de bouwkwaliteit te verbeteren.

Plannen kabinet voor meer toezicht in de bouw

Wie een huis of bedrijfspand laat bouwen, stelt eisen aan de uitvoering. Zoals een laag energieverbruik en een juiste luchtvochtigheid. Bij oplevering kan blijken dat deze eisen niet altijd goed zijn uitgevoerd. Meer toezicht in de bouw én de klant beter beschermen tegen dit soort ongemakken moet dit verhelpen. Dat Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat hiervoor zorgen

Eerste Kamer stemt in met nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Nieuwsbrief 15 mei 2019

Gisteren is de nieuwsbrief verzonden.

Eerste Kamer vergadert over asbest

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ staat geagendeerd voor 28 mei 2019.

Landelijke asbestkaart

Op verzoek van de Tweede Kamer is de landelijke asbestkaart gepresenteerd met gemeentelijke inventarisaties van asbestdaken.

Kamerbrief over uitwerking toetscriteria kwaliteitsborging bouw

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de uitwerking van de criteria voor de monitoring van de implementatie en evaluatie van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Methode ‘Geen Nood Bij Brand’ voor heel Nederland geactualiseerd

De Vakgroep Veilig Gebruik en Toezicht van Brandweer Nederland heeft de afgelopen maanden de methode ‘Geen Nood Bij Brand’ (GNBB) geactualiseerd. De methode is nu beschikbaar voor het hele land. Geen Nood Bij Brand is een methodiek waarmee we door een risicogerichte aanpak de brandveiligheid in bouwwerken kunnen verbeteren.

Verbeteren brandveiligheid seniorencomplex is complex

In het verleden zijn er al verschillende branden geweest in seniorencomplexen. Iedere keer komt dezelfde vraag naar boven: Hoe kunnen we de brandveiligheid in seniorencomplexen verbeteren? Joris Sauve, werkzaam bij Heijmans, schetst een beeld van het probleem en een oplossing.

De presentaties van de regiodagen 2019 staan live

De presentaties van de regiodagen staan live.

Excursie brandpreventie bij Trespa in Weert

Omdat veiligheid bovenaan staat bij brandpreventie nodigt de gemeente Zutphem als initiatiefnemer van deze excursie andere belangstellende ook graag uit bij Trespa in Weert op dinsdag 21 mei 2019. Om hier de ins- en outs over eigenschappen van en de productie te ervaren van het veel toegepaste Trespa. Sander Binnema is die dag uw gastheer bij Trespa.

Inschrijving gestart: meld u nu aan voor de Schakeldag 2019

U kunt zich nu aanmelden voor de Schakeldag 2019, hét jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het congres vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Einde privatisering bouwtoezicht?

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 gedebatteerd over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Twee jaar geleden heeft de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel aangehouden op verzoek van oud-minister Plasterk. Het CDA twijfelde namelijk

Aanbieding afschrift brief over breedplaatvloeren en brandveiligheid

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoord op de open brief van Stichting Expertise¬centrum Regelgeving Bouw (ERB), DGMR en Efectis betrekking tot breedplaatvloeren en brandveiligheid.

Kamerbrief Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021

Minister Ollongren informeert de Eerste Kamer over het proces tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021.